SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Athletic conditioning - PATL126K
Title: Kondiční atletika
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Interchangeability : PATL126
Is incompatible with: PATL126
Is interchangeable with: PATL126
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět je povinným předmětem, tedy základním teoretickým předmětem profilujícího základu, pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět obsahuje problematiku kondiční atletické přípravy se zvláštním zřetelem na jednotlivé pohybové schopnosti s upozorněním na aplikaci vybraných atletických cvičení do jednotlivých sportovních odvětví. Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na jednotlivé pohybové schopnosti využívané v kondiční atletické přípravě a nástinem aplikace do jednotlivých sportovních odvětvích. Předmět je zakončen zkouškou, která má prověřit základní znalosti o jednotlivých pohybových schopnostech využívaných v atletické kondiční přípravě.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)

BOYLE, M. Functional training for sports. Edtion ed.: Human Kinetics Publishers, 2004. ISBN 073604681X.

DUFFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku. Rychlost. Edice Českého olympijského výboru. Přel. J. Dovalil (kap. 7, 8), P. Basařová (kap. 9, 10), A. Kaplan (kap. 4, 6), A. Mottlová (kap. 2, 3), M. Šilhavý (kap. 1, 5). Z francouzského originálu L´athlete et le guépard. Les qualités physiques: La vitesse. Ed. Volodalen 2009. Praha: Mladá fronta a.s., 1. vyd. 2015. 192 s. ISBN 978-80-204-3461-6.

HAFF, G. G. AND N. T. TRIPLETT Essentials of strength training and conditioning 4th edition. Edtion ed.: Human kinetics, 2015. ISBN 149250162X.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed. Praha: Grada, 2014.

RADIM, J., H. VLADIMÍR AND K. ALEŠ Kondiční trénink ve sportovních hrách: na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2017. ISBN 8024740729.

KAPLAN, A. Rychlost u jednotlivých hráčských funkcí v ženském basketbale (na příkladu reprezentačního týmu basketbalistek ČR). In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2017. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2017, s. 13 - 21. ISBN 978-80-8141-165-6.

KAPLAN, A., ZAPAĽAČOVÁ, D. Pohled na rozcvičení před sportovním výkonem ve sprintu (literární rešerše). In. Čierna, D. (Ed.) Atletika 2016. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: katedra atletiky FTVŠ UK, 2016, s. 40- 44. ISBN 978-80-89257-72-0.

KORBEL, V. aj. Kondiční příprava. Video-VHS. Praha: CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002. 70 min

MILLEROVÁ, V., E. DOSTÁL, J. ŠIMON AND J. VINDUŠKOVÁ Základy atletického tréninku. Praha, UK Karolinum, 1994.

VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Grada, Praha, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)

Přednášky a semináře:

1. Teoretické základy kondiční přípravy v atletice

2. Trénink rychlosti

3. Trénink speciální síly v atletice

4. Trénink vytrvalosti v atletice

5. Problematika koordinace, obratnosti a stability při využití v kondiční přípravě v atletice

6. Možnosti využití tréninkových prostředků kondiční atletiky pro jiná sportovní odvětví

7. Seminář k tréninku rychlosti, síly a vytrvalosti v atletice

Cvičení:

1. Tréninkové prostředky na rozvoj rychlosti

2. Tréninkové prostředky na rozvoj speciální odrazové, odhodové a běžecké síly

3. Tréninkové prostředky na rozvoj vytrvalosti

4. Cvičení na rozvoj koordinace, obratnosti a stability.

5. Využití netradičního náčiní v kondiční atletice.

6. Didaktické výstupy I

7. Didaktické výstupy II

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html