SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Athletics - PATL115N
Title: Didaktika atletiky
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3135f35c71684d838d7bf6f8c40390c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=340e27cc-fadf-43f2-83c9-94857c26ab0a&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Incompatibility : PATL115NK
Interchangeability : PATL115NK
Is interchangeable with: PATL115NK
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (09.04.2021)
Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia Učitelství TV pro střední školy. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově a na didaktiku atletického tréninku. Studenti rozvíjejí profesní učitelské dovednosti v prostředí simulované výuky atletiky na studentech VŠ.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (03.12.2018)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN

80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS

Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (19.04.2022)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast ve výuce - 85%

příprava a realizace 3 didaktických výstupů

aktivní zapojení při hodnocení didaktických výstupů

Požadavky ke zkoušce:

didaktika atletických disciplín - technika, didaktika, trénink, pravidla, organizační aspekty

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (19.04.2022)

Přednášky:

Význam atletiky, historie atletiky a vyučování atletice

Technika a didaktika atletických disciplín

Atletika ve školní TV, Management heterogenní skupiny, práce s vulnerabilními skupinami

Atletické soutěže a pravidla atletiky

Cvičíme s dětmi v atletických přípravkách a školních atletických kroužcích

Trénink žactva a dorostu

Cvičení: didaktické výstupy studentů

běžecká ABC a technika běhu

vrhačská ABC

skokanská ABC,

starty (akcelerace)

hod míčkem

nízký start

vrh koulí (z místa, sun)

štafety - sprint, dlouhé

skok o tyči-průprava

hod oštěpem

překážky (průprava + nácvik)

hod diskem (z místa, otočka)

skok daleký (průprava, rozběh)

skok vysoký (průprava, celé skoky)

Dokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html