SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and School Psychology - OPNZ1Q002A
Title: Pedagogická a školní psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 250 / 250 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Aneta Baborová
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Barbora Pánková, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Uhmannová
Mgr. Lenka Vídršperková, Ph.D.
Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Co-requisite : OPNZ1P001A
Interchangeability : OKNZ1Q002A
Is co-requisite for: OPNZ1P001A
Is interchangeable with: OKNZ1Q002A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (02.01.2024)
The aim of the subject is to provide a basic knowledge base for the preparation of future teachers in relation to the psychological propaedeutics of the teaching profession. Expository topics will be supported by students' work in seminars, in which they will work with assigned tasks as part of self-study. These will be tasks for the recommended literature, as well as for video recordings of situations from the school environment, which can document the given topic more and which will support the skill level in the field of theory - prevention - diagnostics - intervention.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (27.01.2024)
Celková časová zátěž studenta 105,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Popis:
Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných úkolů; zpracování dílčích úkolů, práce v Moodle. Student odevzdává 4 samostatné dílčí prace (2 práce za pedagogickou psychologii, 2 práce za školní psychologii) do sdíleného prostředí. Předpokládaná doba pro splnění jedné práce: 5 hodin(celkem 20 hodin průběžných úkolů). 
Literature - Czech
Last update: Bc. Veronika Chalupová (20.02.2024)

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002.

HRABAL, V., PAVLELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie: Praha, Portál 2013.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013. 

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. Část II - 5.1, 5.2, část III - 10-15.  

Nová legislativa - viz přednáška k poradenskému systému (úprava paragrafu 16, nové vyhláškyK poradenským službám ve školství)

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (11.01.2024)

Témata přednášek:

  1. Sociální skupiny a školní vzdělávání. Rodina - význam rodinného zázemí pro školní úspěšnost, komunikace rodina-škola. Třída jako sociální skupina - vrstevnický kontext školního učení, sociální klima, diagnostika vztahů, práce se třídou. Učitelský sbor - význam sociální opory v učitelství. 
  2. Učení – druhy učení ve škole. Metakognice. Motivace žáků - druhy motivace, problémy v motivaci ke školnímu učení. Autoregulace v učení. Motivační trénink.
  3. Postoje a interakce mezi vyučujícími a žáky. Pojetí žáků - preferenční postoje, atribuční styly, stereotypy. Autodiagnostika.
  4. Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření
  5. Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků
  6. Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.

Na přednášky navazují semináře - dané téma přednášky je rozvíjeno prostřednictvím doplňujících materiálů, zpracovaných úkolů a reflexí na seminářích.

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (26.09.2023)

Studijní opory na:  https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=15443

Heslo bude sděleno na první přednášce.

Ve výukovém prostředí Moodle je také dostupný materiál obsahující rozpracované klíčové pojmy pedagogické a školní psychologie a také ukázky testových položek pro zkoušku. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html