SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of TV I - OPNT4T012A
Title: Didaktika TV I - školní atletika
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 25 / 25 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNT4T022A
Annotation -
The subject is focused on the didactics of physical education and the methodology of teaching athletics at primary and secondary schools. In the practical part, students get to know how to lead the practice of selected athletic disciplines (they lead a class with their classmates). As part of the lectures, students will get to know the skills and knowledge for classifying and managing physical activities and physical education in the primary and secondary schools, as well as the ontogenesis of motor skills, forms, methods and procedures of organization in physical education. The subject also includes basic information on: the personality of the physical education teacher, physical culture, kinanthropology, the issue of sports training as a socio-cultural phenomenon from the point of view of the formation of didactic concepts. The audience will also be introduced to the position of physical education and sport in the cultural development of humanity and their changing role in various socio-historical conditions.
Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course -
Preparation of students for teaching athletics at primary and secondary schools, methodical guidance. Summary of practical and theoretical skills and knowledge for classifying and managing physical activities and physical education within primary and secondary schools. The partial goal is to familiarize students with the personality of the physical education teacher and the theory of physical culture.
Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 5 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literature -

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

BOSÁK, E. a kol. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu I-III. Praha: Olympia, 1969.

DLOUHÝ, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, 2011.

DOVALIL, J. a kol.  Výkon a trénink a ve sportu. Praha: Olympia, 2012. ISBN: 978-8073-7632-68.

DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova, 2000. ISBN: 80-7290-005-6.

DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3308-4.

FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2885-1.

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.

HOGENOVÁ, A. a kol. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-580-9.

HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3625-2.

JANSA, P. Pedagogika sportu, Praha: Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-3986-4.

JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorost. Praha: Grada, 2008.

KOLEKTIV AUTORŮ. Český olympismus - 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN: 80-7033-579-3.

KOTLÍK, K., JANSA, P., SUCHÝ, J. Stoleté výročí pedagogiky sportu, Česká kinantropologie 26(1-2), 2022, 63-70.

KOVÁŘ, K. a kol. Aktivní škola, inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků (metodický doporučení), Praha, ČSI, 2023. ISBN 978-80-88492-37-5. Dostupné: https://csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/MD_Aktivni-skola_Inspirace-pro-podporu-pohybovych-aktivit.pdf

KÖSSL, J., KROUTIL, F. a kol. Malá encyklopedie olympijských her. Praha 1982.

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. (druhé vydání). Praha: UK FTVS, 1999. ISBN: 80-7184-608-2.

KÖSSL, J. KRÁTKÝ, F. MAREK, J. Dějiny tělesné výchovy II. (1848 do současnosti). Praha: Olympia, 1986.

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. – III. (druhé vydání). Praha: FTVS UK, 1999. ISBN: 80-7184-605-2.

KRÁTKÝ, F. Dějiny tělesné výchovy I. Praha: Olympia, 1974.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-631-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2009, Praha: Portál. 80-7178-579-2.

RICHTER, CH. Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Mayer & Mayer, 2006. ISBN: 978-3-89899-225-1.

SIEDENTOP, D. Introduction to physical education, fitness, and sport. 2006, New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780078095771.

SUCHÝ, J. a kol. Tělesná výchova a sport a jeho materiální zázemí jako formující prostředí, Česká kinantropologie 26(3-4), 2022.

TUPÝ, J. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV. 2021. Praha: Národní pedagogický institut ČR, 2022. Dostupné: https://www.npi.cz/images/revize/NPI_Analyza_SVP_2022.pdf

TUPÝ, J. Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP (část 5.: Rozpracování očekávaných výstupů do UO Tělesné výchovy. Dostupné: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1315/pruvodce-tvorbou-ucebnich-osnov-telesne-vychovy-ve-svp-br-5.-cast-.html
RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN:80-7184-659-7.

TUPÝ, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Munipress, 2018. 978-80-210-8998-3.

VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. 2009, Brno: Masarykova univerzita, 2009. 978-80-210-4936-9

VLÁDA ČR. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2004, 2021. Dostupné:
www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-2-2021
VLČEK, P. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic, Logos Verlag: Berlin. ISBN 978-3-8325-4961-9.

ZEMÁNKOVÁ, M., VYSKOTOVÁ, J. Cvičení pro hyperaktivní děti, speciální pohybová výchova. 2010, Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3278-7.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (04.09.2023)
Syllabus -

Practical part:

1-2: Practice sprints

3 -4: practice jumps

5-6: practicing throws and throws

7-8: exercise to develop endurance

9-10: athletic games with non-traditional equipment

11-12: analysis of methodological outputs

The theoretical part:

1. Human movement, Kinanthropology. Basic concepts. Hypokinesia.

2. Didactics of school physical education, its position in the system of sciences and its definition in the Framework educational programs. Research methods in the didactics of school physical education. Movement and personality of the child.

3. Movement regimes not only in school physical education.

4. Ontogenesis of motor skills, motor learning, forms, methods, procedures, organization in physical education.

5. Personality of the physical education teacher

6. History of physical culture

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Course completion requirements -

Practical part: methodical output - practice of the selected athletic discipline; active participation in practical teaching (1 absence accepted)

Theoretical part: written test.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html