SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Educational Practice III - OPNS3S121A
Title: Oborová praxe SPPG III
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HT]
Capacity: unknown / 22 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS3S115A
Annotation -
The aim of the compulsory professional practice in the study programme of special pedagogy is to consolidate the pedagogical, psychological, and especially professional special pedagogical knowledge and didactic skills of students by verifying their practical application. The compulsory subjects of professional practice are included in all years of the Master's degree programme so that their focus enables the systematic development of student's competences in the field of special pedagogy and didactics of teaching in a special primary school. The content of the individual courses of professional practice is interrelated with the courses of the profiling foundation, which allows, in accordance with the philosophy of the entire programme, to systematically apply the acquired knowledge and skills in relation to the specifics in the education of individual age groups of clients (early childhood, preschool, school age, adulthood and seniors).
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 6 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 180 hodinám.

Přímá výuka:              

·         cvičení 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 60 hodin

·         oborová praxe, zpracování reflektivních úkolů a příprava na semináře 66 hodin

Příprava na zápočet: 30 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 9788021054974.

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008.

HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: Iris, c2004. 135 s. ISBN 8089018777.

Doporučená literatura

NEZVALOVÁ, D. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 72 s. ISBN 8024402084.

KOŤA, J. Učitel, jeho sebereflexe a společnost. In Pedagogika, XLIV, 1994, č.4, s.307.

ELLIOTT, J. a M. PLACE. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. Vyd. 1. Praha: GradaPublishing, 2002. 206 stran. ISBN 8024701820.

Aktuální legislativa (zákony, vyhlášky)

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Syllabus - Czech

Předmět Oborová praxe III je zaměřen na aplikaci obsahu profilujících předmětů zaměřených na specifickou problematiku speciálně pedagogické diagnostiky, intervence a edukace osob v dospělém věku a ve stáří. Student se aktivně podílí na speciálně pedagogických aktivitách realizovaných na daném pracovišti, je schopen interpretovat a obhájit zvolené postupy, metody, posloupnost, jenž v praxi aplikoval.Student si osvojí  analytický a komparační přístup k různým diagnostickým, poradenským a vzdělávacím činnostem v oblasti intervence poskytované osobám v dospělosti a ve stáří. Pracuje pod supervizí speciálního pedagoga.

Záznamy o vlastní speciálně pedagogické činnosti jsou průběžně reflektovány a tvoří portfolio odborné praxe.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Reflexe praxí
•    V závěru semestru bude prezenční setkání (datum a čas bude upřesněn), kde student bude své zkušenosti prezentovat
•    Při hodnocení praxe bude důraz kladen především na hodnocení cíle speciálně pedagogické podpory (dále formy a metody práce s klienty, jejich účel, vlastní aktivita klientů, přístup ke klientům, způsob komunikace, materiální zajištění zařízení atd.)Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Learning resources - Czech

Předmět je podpořen systémem MOODLE

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html