SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Curricular Frameworks and Curriculum Making - OPNQ2Z108B
Title: Projektování vzdělávacích programů
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Incompatibility : OPNQ2P116B, OPNQ2P117B
Is incompatible with: OPNQ2P117B, OPNQ2P116B
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (10.02.2020)
The Czech schools enjoy high curricular autonomy and the teachers are provided many opportunities to choose the objectives and content of the instruction. But the school autonomy does not mean automatically the teacher agency, i.e. capacity and condition for the curriculum development. The knowledge and skills for the curriculum analysis and development have not been included into the teacher training so far. This course and included activities shall contribute to filling this gap. Fundamental concepts and approaches are explained and the guided experience with analysis of pupils‘ needs and naïve concepts is provided. Culminating activity is the development of a short curricular artefact.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (10.02.2020)

Cílem je podat přehled základních pojmů teorie kurikula i přístupů k výběru a uspořádání cílů a učiva, umožnit účastníkům prakticky vyzkoušet důležité kroky při plánování obsahu vzdělávání. Absolvent kurzu by měl znát vývoj a současnou podobu vzdělávacích programů v České republice a vybraných vyspělých zemích, být schopen kriticky posuzovat národní a školní kurikula, upravovat je vzhledem k individuálním potřebám svých žáků, případně vytvářet vlastní vzdělávací programy nebo koordinovat tyto činnosti na úrovni školy

Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (30.03.2021)

Moodle pro kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12066

 

Zoom


Topic: Projektování (Dominik Dvořak)
Time: Apr 16, 2021 01:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/98452677480?pwd=Tmw4NWJvQVVQNERjenJnU0hnOWoxQT09

Meeting ID: 984 5267 7480
Passcode: 638477


 

Literature - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (26.02.2021)

Základní:

Dvořák, D., & Walterová, E. (2018). Projektování vzdělávacích programů [VŠ skriptum]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_fof_8/

Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, D. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: PedF UK.

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům. Praha: PedF UK.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, různé střední školy.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika , 59(2), 105–115.

Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU.

Rozširující:

Common core state standards. (2010). Dostupné z http://corestandards.org.

Dvořák, D. (2015). Proměny kurikulárního diskurzu: o aktérech, standardech a ledních medvědech. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (v tisku). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 147–163). Praha: Karolinum.

Filagová, M., & Kaščák, O. (2006). Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. Pedagogická revue, 58(5), 507–529.

Kelly, A. V. (2004). The curriculum: Theory and practice. London: Sage.

Knecht, P. (2014b). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163–184.

Lasley, T. J. (Ed.). (2012). Standards and accountability in schools. Thousand Oaks: Sage.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP.

Priestley, M., & Biesta, G. (Eds.). (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice. A&C Black.

Thijs, A., van den Akker, J. (Eds.). (2009). Curriculum in development. Enschede: SLO.

Veselý, A. (2013). Cíle vzdělávání v České republice. Řízení školy, 10(6), 8–12.

Young, M. (2007). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. Routledge.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (10.02.2020)

Průběžný úkol 1: Pojmová analýzu tématu dle vlastního výběru, které odpovídá vzdělávací oblasti, kterou posluchač studuje/vyučuje a které v jejím rámci je důležité pro děti/žáky. Přesná formulace, co by měly děti o tomto tématu znát/pochopit (zejména pojmy a generalizace). Formulujte cílové znalosti fakt, pojmů a vybrané generalizace.

Průběžný úkol 2: Získání informovaného souhlasu (příp. žáků) pro individuální rozhovor o daném tématu s 2-3 žáky. Zjištění jejich pojetí tématu (prekoncepty, miskoncepty) – transkript rozhovoru.

Závěrečná práce: Návrh krátkého úseku kurikula (např. lekce, dvoustrana učebnice) pro dané téma vycházející z průběžných úkolů 1 a 2.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (10.02.2020)

1.    Kurikulum a jeho formy. Definice kurikula. Různé způsoby vymezování obsahu vzdělávání (učební plán a osnovy, výstupy, standardy). Projektované, realizované, osvojené kurikulum.
2.    Výběr a strukturování učiva z pohledu filozofie výchovy. Minulé, přítomné a budoucí jako tři zdroje učiva. Zprostředkující a vstřícný model tvorby kurikula.
3.    Sociologický pohled na kurikulum. Skryté kurikulum, neutrální a kritické pojetí. Problematika genderu, multikulturality v oblasti kurikula.
4.    Příspěvky pedagogické psychologie k výběru a strukturování učiva. Rozdíly mezi behaviorálně a kognitivně orientovanými kurikuly. Žákovská pojetí učiva, jejich zjišťování a zohledňování při tvorbě kurikula. Teorie konceptuální změny.
5.    Kurikulum školního vzdělávání v perspektivě srovnávací pedagogiky. Vývoj přístupu k obsahu vzdělávání v rozvinutých zemích. Kurikulární hnutí šedesátých let 20. století a jeho krize, další vlny reforem. Vývoj kurikula v českém školství.
6.    Obsah vzdělávání v informační společnosti. Příklady současných kurikul v zahraničí.
7.    Kurikulární dokumenty regulující výuku v České republice. Současný stav – struktura rámcových vzdělávacích programů a způsob jejich implementace ve školní praxi. Výhody a rizika decentralizovaného kurikula. Struktura školních vzdělávacích programů, jejich tvorba, implementace, evaluace a úpravy. Extra-kurikulární aktivity.
8.    Učebnice a multimédia jako forma existence kurikula. Hodnocení a výběr učebnic.
9.    Přizpůsobení obsahu vzdělávání individuálním potřebám žáků.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html