SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychopathology in Children - OPNP3Q206A
Title: Psychopatologie dětí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 34 / 34 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Magdalena Kohout-Diaz
Teacher(s): PhDr. Daniel Kubín
Is pre-requisite for: OPNP3Q416B, OPNP3Q418B, OPNP3Q417B
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
The course is focused on the main theories, theoretical concepts, and types of mental disorders and illnesses in childhood and adolescence.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 24 hodin celkem
  • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

  • samostudium odborné literatury 18 hodin celkem
  • zpracování úkolů a příprava na semináře 12 hodin

Příprava na zkoušku: 24 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Fischer,J. a kol.: Dětská psychiatrie. SZdN, Praha 1963.

Hort,Vl.a kol.:Dětská a adolescentní psychiatrie.Portál,Praha,2000.

Koluchová,J. a kol.: Přehled patopsychologie dítěte. UP, Olomouc 1989.

Langmeier,J., Matějček,Zd.: Psychická deprivace v dětství. Avicenum, Praha 1974.

Langmeier,J., Balcar,K. Špitz,J.: Dětská psychoterapie. Avicenum, Praha 1991.

Matějček,Zd.: Praxe dětského psychologického poradenství. SPN, Praha 1991.

Matějček,Zd.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. SPN, Praha 1992.

Mezinárodní klasifikace nemocí.10.revize.Duševní poruchy a poruchy chování.Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka (přel. z angl.originálu).Praha,Psychiatrické centrum,1992.

Nešpor,K.: Návykové chování a závislost.Praha,Praha,2000.

Richterová,J. a kol.: Patopsychologie. SPN, Praha 1969.

Švancara,J.: Poruchy psychického vývoje. UJEP, Brno 1979.

Vágnerová,M.: Variabilita a patologie psychického vývoje. Karolinum, Praha 1993.

Vágnerová,M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Portál, Praha 1994.

Vágnerová,M. : Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha, 2005

Vaníčková,E.,Provazník,K.,Hadj-Moussová,Z.,Spilková,J.: Sexuální násilí na dětech.Portál,Praha,1999.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Zkouška bude ústní formou, student bude hovořit o dvou losem zvolených okruzích.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

1. Specifika dětské psychopatologie

2. Mentální retardace

2. Psychické poruchy při neurologických onemocněních dětí

3. Pervazivní vývojové poruchy

4. Poruchy sociální funkcí + náročný temperament

4. Dítě ohrožené prostředím: týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě, psychická deprivace a subdeprivace

5. Porucha aktivity a pozornosti

5. Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka; Specifické vývojové poruchy školních dovedností; Specifická vývojová porucha motorické funkce

6. Psychické poruchy se somatickými projevy v dětství a adolescenci

7. Neurotické poruchy v dětském věku, poruchy vyvolané stresem,

8. Afektivní poruchy v dětském věku,

8. Sebepoškozování a suicidalita v dětství a dospívání

9. Psychózy v dětském věku,

10. Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání

11. Disharmonický vývoj osobnosti

11. Poruchy chování

11. Poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

12. Dítě v nemoci, náročné životní situaci, psychosomatická onemocnění v dětském věku.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)
Studenti plní stanovené úkoly pro přednášky i pro semináře, dle vyčíslení hodin v Deskriptorech. Reflektivní přístup na seminářích. 
Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Pro výuku předmětu je připraven kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9929

Heslo pro zápis bude sděleno na první přednášce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html