SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media Education - OPNO4O041B
Title: Mediální výchova
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět uvádí studující do oboru, který je klíčový pro budoucí učitele základů společenských věd, neboť ho budou později učit. Proto je koncipován podvojně: jednak ukazuje, jak médiím rozumět, jednak provádí praktický nácvik toho, jak o nich učit. Poskytuje tedy jak pohled společenských věd na roli médií v současné společnosti, tak pohled didaktický, orientovaný na výukovou praxi. Z obou hledisek – teoretického i didaktického – zvyšuje mediální gramotnost studujících a ukazuje cesty, jak napomoci budoucím pedagogům a pedagožkám v tom, aby později sami mohli mediální gramotnost zvyšovat u těch, koho budou vzdělávat. Vzhledem k současným trendům v teorii masového šíření informací nejsou média pojímána pouze úzce jako klasické sdělovací prostředky, nýbrž jako každá mediovaná sociální komunikace, která a) určitou měrou formuje a zároveň zrcadlí sociální vědomí, b) spoluustavuje a zároveň vyjadřuje veřejný prostor současných společností.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je, aby si studující osvojili znalosti a dovednosti uvedené v anotaci. Získají přitom schopnost orientovat se v komplexním světě současné mediální komunikace, naučí se kriticky analyzovat mediální sdělení a rozpoznat různé podoby manipulativního používání informací ve veřejném prostoru a v sociálních sítích. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby studující dokázali identifikovat a fundovaně reflektovat dezinformace, hoaxy a tzv. fake news a byli díky tomu s to analyzovat rizika, jimiž tyto fenomény mohou ohrožovat demokratickou společnost. Cílem kurzu je i procvičit schopnost vyučovat o všech těchto tématech na nižších vzdělávacích stupních tak, jak to odpovídá kvalifikačním požadavkům kladeným na učitele základů společenských věd. 

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (18.08.2019)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Anderson, Benedict R. O'G. Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1490-8.

Thompson, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0652-6.

TKACZYK, M., P. POSPĚCH, J. MACEK. Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize. Výzkumná zpráva 14. 12. 2015.

Trampota, Tomáš a Vojtěchovská, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

Doporučená literatura:

ASKEW, K. – R. R. WILK (eds.) The Anthropology of Media: A Reader. Oxford: Blackwell Publishers 2002. ISBN 978-0631220947.

JIRÁK, J., KÖPPELOVÁ, B.Masová média. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.

SAMEK, Tomáš. "Poutník mediální krajinou." In: T. Samek, Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě, Pardubice: Univerzita Pardubice 2016. ISBN 978-80-7395-993-7.

STREET, John. Mass Media, Politics and Democracy. New York: Palgrave 2001. ISBN 978-1403947345.

VOLEK, Jaromír a URBÁNIKOVÁ, Marína. Čeští novináři v komparativní perspektivě: hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2699-6.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Syllabus - Czech

 

1. Role a význam mediální výchovy v rámci výuky základů společenských věd
2. Masová média a vzdělávání
3. Přímá a mediovaná komunikace
4. Masová média a moderní sociální vědomí
5. Média a jejich vlastníci
6. Serióznost a bulvárnost
7. Tisk
8. Rozhlas a televize
9. Sociální média a ověřování faktů. Dezinformace a fake news. Hoaxy
10. Percepce zpráv, dopady na společenské klima, výroční zprávy o extremismu a koncepce boje proti extremismu
11. Média a politika
12. Orientovat se v dnešním světě: média a veřejný prostor. Média a občan.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast v hodinách
  • Prezentace k tématu, popřípadě další skupinové projekty
  • Písemně vypracované otázky k četbě
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html