Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School - OPNO4O033A
Title: Souvislá praxe na SŠ s reflexí
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: unknown / 39 (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Pre-requisite : OPNO4O023A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School (Intership) is composed of teaching observation and the reflection of lessons lead by the mentor of the practice at secondary schools. The students prepare their own lessons which they carry out. Didactic preparation is compiled in writing as a thematic plan including the description of interactive methods which are relevant for the selected topic and which have been used during the lesson. Didactic outcomes from the field practice must be consistent with the required knowledge, skills and competencies according to the Framework Educational Programme. The outcome is reflected with the mentor. The student processes the practice portfolio which contains both the preparation and reflection, containing both the didactic evaluation and auto evaluation. The reflection is presented and discussed in reflective seminars following the practice. The seminar offers structured feedback on the carried-out lesson outcomes of the students at continuous field practice at secondary schools and helps processing of own teaching experience. The students analyse the subject matter of individual Social Science disciplines in preparations for the lessons. They compare the stated aims to the outcomes of the students at evaluation. The students consult the troubles when teaching individual Social Science topics.
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (05.08.2019)
Aim of the course - Czech

Student/ka absolvující úspěšně Souvislou praxi zvládá profesní činnosti popsané v Souboru  profesních  kvalit  studenta  na  pedagogické  praxi (viz soubor Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi dostupný na internetové adrese Střediska praxe PedF UK: http://pages.pedf.cuni.cz/spp/hodnoceni-studentu-na-praxi/). Studující zkvalitní svoji profesní komunikaci.

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Descriptors - Czech
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 120 minut
Samostudium literatury (za semestr) 8 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 6 hodin
Příprava na zápočet 4 hodiny
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura

BENDL, Stanislav a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.
MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-673-4.
PÍŠOVÁ, Michaela, ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
SPILKOVÁ, Vladimíra a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-260-9405-0. 

 

Doporučená studijní literatura

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné školePraha: Portál 1999.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučováníBrno: MU 2016.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Syllabus - Czech

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Charakter a smysl souvislé praxe, podmínky a možnosti plnění praxe
 2. Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi - prostřednictvím moodlu
 3. Příprava na realizaci praxe (odevzdávání patřičných podkladů a informací, konzultace k budoucím praxím), význam kvalitní komunikace
 4. Předpoklady úspěšné komunikace a kvalitní odborná komunikace
 5. Realizace náslechů a jejich evaluace s fakultním učitelem, zásady rozhovoru při reflexi výuky
 6. Vypracování příprav, výuka a její následná evaluce s fakultním učitelem
 7. Hospitace výuky uskutečněná oborovým didaktikem, odborníkem z pedagogické fakulty či kolegou studentem
 8. Reflexe účasti na dalších výchovně vzdělávacích aktivitách školy
 9. Vypracovávání portfolia
10. Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia.

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Course completion requirements - Czech
  • Splnění všech klíčových požadavků (vyplývajícíh též ze směrnice k souvislé pedagogické praxi vypracované Střediskem pedagogické praxe na PedF)
  • Včasné odevzdávání požadovaných podkladů potřebných pro průběh souvislé praxe
  • Včasně odevzdané, řádně a přehledně zpracované portfolio a účast na evaluačním setkání
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (15.04.2021)
Learning resources - Czech

Adresa moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6176 (Zápis sebe sama - heslo: praxe )

Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (08.10.2023)