SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy and Religious Studies - OPNO4O021A
Title: Filosofie a religionistika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 117 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://korekvizita Oborová didaktika 2 (OPNO4O022A)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Co-requisite : OPNO4O022A
Is co-requisite for: OPNO4O022A
Files Comments Added by
download Formulář - Filozofie a religionistika.docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
download Sylabus a harmonogram Filosofie a religionistika LS 2023-2024(3).docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
download Zdůvodnění podtémat.doc doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Annotation -
The course is devoted to the grasp of religious and philosophical knowledge in pedagogical practice with emphasis on the teaching of the topic of man and society and some cross-cutting topics at grammar school and secondary school according to the valid RVP. By completing this course, the student will deepen his/her knowledge from previous studies and gain the ability to use the relevant knowledge in his/her pedagogical practice. The course focuses on basic philosophical issues and concepts (Western and non-European), issues of religion, multiculturalism, ideologies and problems of contemporary spirituality.
Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (27.01.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Prohloubit znalosti z příslušné oblasti sociálních věd a současné filozofie směrem k aplikaci v pedagogické praxi.

 

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2022)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

12 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (25.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

ELIADE, Mircea; CULIANU, Ioan P. Slovník náboženství. Praha, Český spisovatel, 1993.
KUNZMANN, Peter; BURKARD, Franz-Peter, WIEDMANN, F. Encyklopedický atlas filosofie. Praha: Lidové noviny, 2001. Online
NIDA-RÜMELIN, Julian. Slovník současných filozofů. Praha: Garamond, 2002.
ŠEBEŠOVÁ, Petra (ed.), Proč a jak učit filosofii na středních školách? Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , 2017.
WEISCHEDEL, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. Olomouc: Votobia, 1995.

 

Doporučená literatura:

AL-ǦĀBIRĪ, Muḥammad ʿĀbid. Kritika arabského rozumu: úvod. Praha: Filosofia, 2018.
ANTALÍK, Dalibor. Jak srovnávat nesrovnatelné: strategie mezináboženské komparace. Praha: OIKOYMENH, 2005.
BADIOU, Alain. Manifest za filosofii a jiné texty. Praha: Herrmann a synové, 2014.
BADIOU, Alain. Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda Servis, 2010.
BERGER, Peter L. Posvátný baldachýn: základy sociologické teorie náboženství. Brno: Barrister & Principal, 2018.
BONDY, Egon. Indická filosofie. Praha: DharmaGaia, 2021
COWAN, Douglas E., David G. BROMLEY a Zdeněk VOJTÍŠEK. Sekty a nová náboženství. Praha: Grada Publishing, 2013.
CRAIG, Edward. Philosophy. A Very Short Introduction. Oxford & New York, 2002.
ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I.  Praha: OIKOYMENH, 1995.
ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení II.  Praha: OIKOYMENH, 1996.
ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení III.  Praha: OIKOYMENH, 1997.
FROMM, Erich. Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Praha: Lidové noviny, 1993.
FROMM, Erich. Psychoanalýza a náboženství. Praha: Aurora, 2003.
HARRIS, Sam. Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení. Praha: Dybbuk, 2017.
HORYNA, Břetislav. Idea Evropy. Pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo, 2001.
CHENG, Anne a LOMOVÁ, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006.
JAMES, Ian, Nová francouzská filosofie. Praha: Karolinum, 2022.
KASANDA LUMEMBU, Albert. Současná africká sociální a politická filosofie: trendy, debaty a výzvy. Praha: Filosofia, 2018.
KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta. Praha: Academia, 2009.
KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2015.
MACHOVEC, Milan. Filosofie tváří v tvář zániku. Brno: Zvláštní vydání, 1998.
MACHOVEC, Milan. Smysl lidské existence. Praha: Akropolis, 2002.
MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.
MARTIN, Gottfried. Úvod do všeobecné metafyziky. Praha: Petr Rezek, 1996.
MENDEL, Miloš. Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir, 2018.
NEŠPOR, Zdeněk R. a LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
OESTERREICH, Peter L. Podoby veřejného rozumu. Filozofičtí učitelé v prostoru politiky. Praha: Petr Rezek, 2013.
PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997.
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
TAYLOR, Charles. Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia, 2001.
VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH, 2012.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books, 2007.
WALLERSTEIN, Immanuel. Evropský univerzalismus. Rétorika moci. Praha: Slon, 2008.

Další zdroje:
Wild Wild Country. Dokumentární film, USA 2018. Režie Chaplan Way a Maclain Way.

Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (24.01.2023)
Teaching methods - Czech

Seminární část: prezentace analýzy obsahu učiva podle tématu hodiny.
Přednášková část: výuka podle tématu hodiny navazující na seminární část.

Studující odevzdává svou práci příslušnému vyučujícímu v termínu stanoveném v harmonogramu.

Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
Syllabus - Czech
 1. Základní filosofické otázky: etika, metafyzika (kosmologie a ontologie), epistemologie, politická a sociální filosofie, filosofie mysli a filosofie jazyka
 2. Hlavní směry západního myšlení I: antika a středověk
 3. Hlavní směry západního myšlení II: novověká a moderní filosofie
 4. Současná filosofie (kritická teorie, postmoderní filosofie, postmarxismus)
 5. Neevropské myšlení: indická, čínská, islámská, africká filosofie a postkolonialismus
 6. Co je to náboženství a problém náboženského fundamentalismu: podoby a znaky víry, vztah k teologii, filosofii a vědě, náboženství a moderní nihilismus, možnost teologie po smrti boha
 7. Nová spiritualita: alternativní a populární spiritualita, hnutí New age, komodifikace spirituality a problematika sekt
 8. Idea Evropy, její zdroje a vývoj: antika, křesťanství, osvícenství, univerzalismus a interkulturní dialog
Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (20.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet.

Podmínky k získání atestace:

 1. docházka do výuky (maximálně 3 absence);
 2. dvakrát ve skupině připravit Analýzu obsahu učiva (tj. písemná práce) k danému tématu ZSV či OV (další podmínky viz Metody výuky);

Podoba Analýzy obsahu učiva:

 • na začátku výuky budou vytvořeny seminární skupiny, ve kterých budou studující spolupracovat po celou dobu konání výuky
 • v těchto skupinách připraví textovou podobu Analýzy obsahu učiva k danému tématu ZSV a OV
 • v předem daných termínech budou analýzu prezentovat (minimálně 30 minut) před ostatními studujícími
 • text analýzy musí obsahovat text v rozmezí 4 až 5 normostran (7200 až 9000 znaků včetně mezer) a musí splňovat standardní nároky písemné práce (formální a obsahové)

V Analýze obsahu učiva studující musí zejména:

 • provést a popsat analýzu obsahu učiva
 • vybrat klíčovou odbornou literaturu a vysvětlit, proč bude použita (minimálně 5 textů)

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html