SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Observation practice – Civics and Social Science - OPNO4O013A
Title: Náslechová praxe s reflexí
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / 36 (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Annotation -
The course Observation practice – Civics and Social Science allows students to gain experience in the field of teaching Civics Education and Social Sciences (mainly Civics with Social Sciences). Via Observation practice students get better insight into forms, possibilities, demands and difficulties of teaching Civics and Social Sciences. This practice provides students with the opportunity to get to know the environment of specific schools, familiarize themselves with the local curriculum, observe, reflect and discuss teaching Civics and Social Sciences, experience the role of teacher and reflect on their teaching.
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (11.09.2021)
Aim of the course - Czech

Absolventi předmětu Náslechová praxe s reflexí získávají jasnější povědomí o průběhu výuky studovaného oboru, umí lépe sledovat jevy pro oborovou didaktiku, kvalitněji reflektovat a komunikovat svá pozorování a hlouběji promýšlet témata, jež se vynořila během praxe. Studenti jsou citliví vůči odlišným podmínkám výuky a potřebám žáků.

Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu cvičení

40 minut

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe

40 minut

Samostudium literatury (za semestr)

4 hodiny

Práce se studijními materiály (za semestr)

4 hodiny

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

4 hodiny

Příprava na zápočet

4 hodiny

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

Bendl, Stanislav a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.

Mazáčová, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.ISBN 978-80-7290-673-4.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA


CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.
HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3.
HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.
Mazáčová, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.ISBN 978-80-7290-673-4.
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivy orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN isbn80-7290-092-7.
Píšová, Michaela, (ed.) Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
Spilková, Vladimíra a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-260-9405-0.
TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 78-80-7368-880-6.

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (11.09.2021)
Syllabus - Czech

Obsah předmětu tvoří témata
  1. Pojetí předmětu náslechová praxe s reflexí a systém praxí v navazujím studiu, význam odborné komunikace
  2. Koncepce klinické školy a podoby spolupráce s fakultními učiteli
  3. Specifika oborové didaktiky OV a ZSV a rozdílná pojetí výuky OV a ZSV na odlišných typech typy škol
  4. Uvedení do problematiky hospitace a evaluace výuky a rozvoj schopnosti odborně komunikovat
  5. Možnosti didaktického rozboru videozáznamu výuky
  6. Seznámení s vybranými výukovými metodami a postupy významnými pro OV a ZSV
  7. Seznámení s učebnicemi a učebními materiály
  8. Příklady dobré a špatné praxe
  9. Inovativní didaktické postupy (s ohledem na možnosti distanční výuky)
 10. Evaluce proběhnuvší praxe
 11. Profesní a osobnostní růst učitele a příprava na souvislou praxi
 12. Profesní portfolio.

Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Course completion requirements - Czech
  • Realizace požadovaných náslechů podle odevzdaného rozvrhu.
  • Zpracování portfolia a reflexe náslechové praxe během rozhovoru s garantem praxe k udělení zápočtu.
  • Účast na seminářích (maximálně 1 absence).
Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Learning resources - Czech

Studium tohoto předmětu je podpořeno studijní oporou v moodlu na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6179.

 

 

Last update: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html