SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of Adults and Seniors - OPNO1S116A
Title: Speciální pedagogika dospělého věku a seniorů
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 28 / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNO1S109A
Annotation -
After successfully completing the course, the student orients himself/herself in the specifics of adolescence and adulthood in the context of helping professions. The student orients himself/herself in the approaches and methods of supporting an adult with a disability from the point of view of the system and practice. Can explain the legal framework and trends in the given area from an EU perspective.
Last update: Šiška Jan, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (11.02.2022)
Literature - Czech

Šiška, J., Beadle-Brown, J. et al. (2021). The Development, conceptualisation and implementation of quality in disability support services. 1st ed. Karolinum Press.

KVĚTOŇOVÁ, L. (ed.) Vysokoškolské studium se zajištěním speciálně-pedagogických potřeb. Brno: Paido, 2007. S. 34-58. ISBN 978-80-7315-141-6.

LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2003. ISBN 807178-801-5.

LECHTA, V. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178961-5.

MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005. ISBN 80-7367-002-X.

ČERNÁ, M., ŠIŠKA, J., STRNADOVÁ, I., TITZL. B.: Česká psychopedie. Praha, Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3071-7.

VAGNEROVÁ, M., CSÉNY, J., MAREK, J. Bezdomovectví jako alternativa existencemladých lidí: Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024624181.

materiály vložené v systému MOODLE

Fisher, S., Škoda, J. (2014). Sociální patologie. Grada.

Last update: Šiška Jan, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Orientace v zadaných tématech prokázaná on-line testem. Dílčí seminární úkoly budou plněny dle zadání a vyhodnocování v prostředí Moodle.

Last update: Šiška Jan, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

1.      Vliv zrakového postižení na osobnost jedince. Poslání center na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole.

2.      Speciálně pedagogické poradenství pro osoby se zrakovým postižením – poradenství pro občany starší 15 let.

3.      Celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých v kontextu zdravotního postižení – vymezení, trendy, formální a neformální vzdělávání dospělých.

4.     Tranzice ze školy do dospělosti. Pracovní uplatnění jedinců se zdravotním postižením – individuální a společenský význam. Úloha a opatření státu v podpoře jedinců se zdravotním postižením ve světě práce, právní rámec ČR. Podporované zaměstnávání jako princip a metoda.

5.     Fenomén dospělosti. Biologické, právní a psychosociální a pojetí dospělosti v kontextu zdravotního postižení. Sociální role a sociální status dospělého.

6.     Aktuální témata a otázky implementace Úmluvy o právech osob s postižením OSN v ČR a v EU v kontextu dospělosti. Strategické dokumenty týkající se dospělých osob s postižením v ČR a v EU.

7.     Formální a neformální podpora jedinců se zdravotním postižením v období dospělosti a stárnutí. Východiska, principy, poslání a klasifikace sociálních služeb v právním rámci ČR.

8.     Kvalita v sociálních službách. Bezpečí, riziko v sociálních službách, plánování zaměřené na člověka

9.     Podpora sebeurčení jedinců se zdravotním postižením, svéprávnost vers. odpovědnost, omezení svéprávnosti – význam, proces a formy podpory v právní úpravě ČR a v kontextu práce s lidmi s mentálním postižením.

10.   Sociálně patologické jevy a možnosti jejich řešení.

Last update: Šiška Jan, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Průběžné plnění zadaných úkolů - plnění úkolů v systému MOODLE. Aktivní účast na seminářích. Povinná účast 80 %.

Last update: Šiška Jan, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Learning resources - Czech

Předmět je podpořen systémem MOODLE.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html