SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Relations Between Preschool and Primary Education - OPN01N129A
Title: Vztahy předškolního a primárního vzdělávání
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (8)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Pre-requisite : OPN01N120A
Is interchangeable with: OKN01N129A
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.05.2019)
The subject is conceived as a professional discourse into the issue of continuity of pre-primary and primary education. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is pedagogical insight into the problem of changing the role of a child as a pupil; readiness of the primary education institution to individualize educational paths; meaningfulness of detecting school readiness of preschool children. 1. Development of professional terminology (school readiness, school maturity, school qualification, historical context, etc.). 2. Problems of competences of future schoolchild (interconnection of cuticle RVP PV, FEP BE). 3. Pedagogical diagnostics of school readiness, management and use of children's portfolio. 4. Cooperation of kindergarten with other institutions (pedagogical-psychological counseling, primary school, preparatory classes, special education centers, etc.). 5. Fulfillment of ISCED level 0 abroad. 6. Research in the field of school readiness and school maturity, postponement of school attendance. 7. Possibilities of realization of compulsory last year of pre-school education in the context of person-oriented pre-school education. 8. Support and development of pre-school education in pre-school education and in cooperation with family 9. Developmental landmark entry of a child into primary school (enrollment in primary school, initial adaptation in first class, etc.). 10. Problems of early commencement of compulsory education of attendance, OŠD, additional OSTD. 11. Communication with parents, counseling in the area of ​​child's school readiness. 12. Current problems in connection with pre-primary and primary education
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (10.01.2020)

Cílem kurzu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (13.01.2022)

Vyčíslení studijní zátěže:

Setkání : link

              https://meet.google.com/jas-tfzr-thz

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)

Základní studijní literatura

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015.

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-359-8.

KROPÁČKOVÁ, J. Hledání možností spolupráce mateřské školy a základní školy pro zajištění návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání.In SYSLOVÁ, Zora, ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. 2013, [CD ROM]. Praha, Verlag Dashofer. ISSN 1802-4130.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012.

VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti. In.  KOLLÁRIKOVÁ, Z.,PUPALA, P (Eds.), Předškolní a primární pedagogika.(219-232) Praha, Portál 2001.

 

Doporučená studijní literatura:

KROPÁČKOVÁ, J. Podíl mateřské školy na posuzování školní zralosti. In Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava předškolních pedagogů, 2002., (s. 48 –58). Sborník z konference, Praha, APV.

KROPÁČKOVÁ, J. Předčasný vstup dítěte do ZŠ. Verlag Dashofer 2012. ISSN 1802-4130.

Konkretizované očekávané výstupy. (2012). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

KROPÁČKOVÁ, J.. Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne? In Vstup do školy. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. 2012.

www.kudyvedecesta.cz

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (10.01.2020)

1. Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.).

2. Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kutikulární RVP PV, RVP ZV).

3. Pedagogická diagnostika školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia.

4. Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami, speciálně pedagogickými centry atd.).

5. Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 v zahraničí.

6. Výzkumy v oblasti školní připravenosti a školní zralosti, odkladů školní docházky.

7. Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy.

8. Podpora a rozvoj pregramotností v rámci předškolního vzdělávání a ve spolupráci s rodinou

9. Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.).

10. Problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD.

11. Komunikace s rodiči, poradenství v oblasti školní připravenosti dítěte.

12. Aktuální problémy v oblasti návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html