SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Planning teaching aid pupils with special educational needs using the learning media assesment form - OPMZ0Q124C
Title: Plánování pedagogické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím PLPP
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Annotation -
Course follows for students using learning media assesment form, to follow student strengths and weaknesses to its difficulties, is the functional diagnosis pupil in class in accordance with the diagnostic domain to establish a development objectives and to propose adjustments in teaching methods and procedures, in the family and other circumstances in learning media assessment form.
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (10.01.2019)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BASLEROVÁ, P. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-3051-5.

ČADOVÁ, E. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-3052-2.

POTMĚŠIL, M. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-3053-9.

VRBOVÁ, R. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-3056-0.

JANKOVÁ, J. a kol. Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením. Olomouc: UPOL, 2015. ISBN 978-80-244-4686-8 (elektronická verze)

Doporučená literatura:

KROUPOVÁ, K. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Vybrané pojmy. Praha: Grada Publishing, 2016, 328 s., ISBN: 978-80-247-5264-8

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (10.01.2019)
Syllabus - Czech

Kurz o celkovém rozsahu 30 hodin je členěn do 3 teoretických bloků a 3 bloků praktického výcviku spojeného s náslechy v hodinách s přítomností žáků s PLPP na základních školách.

1. teoretický blok:  Terminologická orientace v PLPP (5 hod)- Hájková, Květoňová, Šumníková

-charakteristiky žáků s různým typem SVP na ZŠ, základy funkční diagnostiky pro PLPP, diagnostické domény a jejich využití pro popisy obtíží žáka v PLPP;

2. teoretický blok: Cíle rozvoje žáků se SVP v PLPP  a jejich hodnocení (5 hod) – Hájková, Květoňová, Šumníková

- stanovování cílů rozvoje žáka se SVP, strategie spolupráce školy a rodiny při plnění cílů,  hodnocení efektivity PLPP – ukázky, kazuistiky s rozborem

3. teoretický blok: Návrhy podpůrných opatření v PLPP (5 hod)- Hájková, Květoňová, Šumníková

- ukázky aplikací podpůrných opatření  žáků se SVP ve škole, v domácí přípravě a nastavení podpůrných opatření tzv. jiného druhu ( pro zátěžové situace , při vztahových problémech ve třídě)

1. blok praktického výcviku: náslechy ve třídě ZŠ s žáky s PLPP ( 5 hod) –Malotová, Jelínková

2. blok praktického výcviku: náslechy ve třídě ZŠ s žáky s PLPP ( 5 hod) – Malotová, Jelínková

3. blok praktického výcviku: náslechy ve třídě ZŠ s žáky s PLPP ( 5 hod) – Malotová, Jelínková

 

Metody: výuka metodou „open book“, prezentace případových studií a ukázek praktických postupů s rozborem, praktický výcvik v podmínkách ZŠ  v kontaktu s žákem s PLPP, náslechy ve výuce žáků s PLPP.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (10.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínky splnění kurzu:

Absolvování 80% výuky a náslechové praxe, zpracování a prezentace vlastního návrhu PLPP pro žáka se SVP  s využitím poznatků z výuky a z praxe

Last update: Hájková Vanda, doc. PaedDr., Ph.D. (03.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html