Human Being and Society with teaching methodology and practice II - OPMN0O167A
Title: Člověk a společnost s didaktikou a praxí II
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: 72 / 73 (72)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0O161A
Is pre-requisite for: OPMN0N175A
Is interchangeable with: OKMN0O167A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The lecture is focused on summarizing the findings of social sciences, which are a prerequisite for the didactic analysis of topics in the educational field of human and his world. In the seminars, they learn about examples of different methods of working with social science topics and evaluate their goals.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Descriptors - Czech

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Realizace a reflexe náslechů

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

 8 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu           

Studium doporučené literatury        

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

15 hodin
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (30.01.2024)
Literature - Czech

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál.

Dvořáková,M.; Dvořák,D.(2005). Společenskovědní vzdělávání. In. V. Spilková a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Dvořáková, M; Stará, J. (2010): Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Dvořáková, M. (2021). Odkud se berou?  Dětská pojetí oběhu peněz. Pedagogika. 71(2), 221-238

Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání.
Orbis scholae, 12(1), 135−157.

Kirste, R. & Schultze. H. & Tworuschka,U.(2002): Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Syllabus - Czech

1. Poznávání místa v čase, kulturněhistorické dědictví, památky jako propojení s minulostí

2. Náslechy ve výuce a jejich reflexe

3. Náslechy ve výuce a jejich reflexe

4. Osídlení české krajiny, předpoklady vzniku sídel a jejich funkce v krajině

5. Orientace v prostoru, konstrukce plánu a kognitivní vývoj dětí mladšího školního věku

6. Mapa, možnosti záznamu výškových poměrů krajiny do map, konkrétní a abstraktní myšlení, demonstrační úlohy

7. Terénní výuka orientace v krajině

8. Přírodní prostředí a hospodářské aktivity člověka, druhy a typy půd, zemědělství a jeho předpoklady

9. Lokalizační faktory průmyslu, ekonomické zdroje v minulosti a dnes

10. Socioekonomická charakteristika okresu

11. Industrializace a urbanizace, jejich ekonomické a sociální důsledky

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Course completion requirements - Czech
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Aktivní účast na seminářích, maximálně 2 povolené absence

Odevzdané  výstupy ze seminářů

odevzdání záznamů a reflexe 2 náslechů hodin předmětu Člověk a jeho svět - vlastivědy ve 4. a 5. ročníku

Složení písemné zkoušky

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (30.01.2024)