SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Preparation and processing of diploma thesis I - OPMN0N179A
Title: Příprava a zpracování diplomové práce I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 120 / 81 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0N168A
Is pre-requisite for: OPMN0N180A
Annotation -
The aim of the course is to introduce the principles of creating a diploma thesis as scientific research. Students receive support in the areas of choosing and justifying the thesis topic, setting goals and their concretization, setting research questions. Furthermore, students strengthen their skills in working with information sources, including in terms of their search and ethics. They consistently apply the principles of working with professional literature in professional texts. Students discuss the results of the theoretical parts of the drafts of their diploma theses, present the intentions and theoretical starting points of their diploma theses.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je uvedení do základů zásady tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení:

- student umí vybrat a analyticky pracovat s odbornou literaturou;

- student umi vytvořit funkční osnovu textu;

- student dokáže napsat ucelený odborný text na zadané téma opřený o argumentaci a zdroje

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Descriptors - Czech

24 hod přímá výuka, 95 hod psaní DP, 40 samostudium odborné literatury dle pokynů vyučujících, 15 plnění úkolů v moodle

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

American Psychological Association. Style and Grammar Guidelines, 7. vydání. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon, 2007. 210 s.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o Vědě. Praha: Akademia, nakladatelství AV

Doporučená literatura:

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997 (orig. Milano 1977).

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Teaching methods - Czech

Přednáška, diskuse, samostudium, tvorba odborných textů

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Syllabus -

Main topics:

1. Topic of the diploma thesis, intention and justification of diploma thesis

2. Objectives and tasks of the diploma thesis

3. Theoretical background

4. Working with professional literature

5. Data sources, searching in databases

6. Presentation of the thesis and the origins of the diploma thesis

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno docházkou a aktivní účastí na seminářích. Jsou povolené 2 absence. Povinné je odevzdat návrhu tématu, osnovy, rešerše literatury a stručný popis jednotlivých kapitol. Zároveň je student povinen relevantně okomentovat v moodle odevzdané úkoly 3 svým kolegům/spolustudentům (vylosovaným).

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15252 

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html