SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Continious Educational Practice I with Reflection - OPMN0N175A
Title: Souvislá pedagogická praxe I s reflexí
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Mgr. Miriam Hejzlarová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Mgr. Alžběta Vodrážková
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0B154A, OPMN0C166A, OPMN0L160A, OPMN0M165A, OPMN0O167A
Is pre-requisite for: OPMN0N178A, OPMN0N177A
Annotation -
Practice focuses on focusing on the development of full-scale teacher competences and learning experience in the context of classroom performance. Verifies the level of teaching at the end of the course.
Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Aim of the course - Czech

student/ka ověřuje učitelské způsobilosti

student/ka utváří  schopnost reflexe vlastní učitelské činnosti, dovednosti prezentovat, vysvětlovat a obhajovat své pojetí vyučování.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Descriptors - Czech

6 ECTS odpovídají150 hodinám práce studenta

- cca 75 hodin přímé pedagogické práce v ZŠ, kam je student přidělen

- 21 hodin reflexe s provázejícím nebo VŠ učitelem

- cca 40 hodin příprava na pedagogickou práci

- 14 hodin sebehodnocení v Souboru kvalit, vedení reflektivního deníku a další úkoly dle požadavků vedoucí paralelky

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-262-0043-7.

KORTHAGEN, F. et al. Jak spojit teorii s praxí: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.ISBN 978-80-7315-221-5.

SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol.  Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9-

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ A., MAZÁČOVÁ N., KARGEROVÁ, J. a kol.: Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.  Praha. Retida, 2015, 197 stran, 978-80-7290-832-5

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

FENSTENMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.

HORSKÁ, V.Koučování ve školní praxi, Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8.

 

Doporučená literatura:

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

KOSOVÁ, B., TOMENGOVÁ, A. a kol.  Profesijná praktická príprava budúcich učitelov. Banská Bystrica: Elianum, 2015.

PÍŠOVÁ, M. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-744-X.

PÍŠOVÁ, M., ČERNÁ, M. Pro mentory projektu Klinický rok. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-854-3.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8-

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012. ISBN: 978-80-7290-589-8.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Teaching methods - Czech

aplikace znalostí a zkušeností v praxi

skupinová reflexe

sdílení zkušeností

mentoring

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Syllabus -

Description of Focus:

Practice focuses on focusing on the development of full-scale teacher competences and learning experience in the context of classroom performance. Verifies the level of teaching at the end of the course.

Organization and course of practice:

Students can enroll in practice for university teachers who provide practice at selected faculty teachers at elementary schools. The practice is realised in the form of hospitals and interviews, educational outputs and analyzes, consultations and independent student work. Students take part in practice in pairs under the guidance of faculty teachers and field didactics who practice content in the course.

In the context of continuous practice, students continuously, along with the faculty teacher, reflect the lesson hours and plan for further lessons. A pair of students in practice in one class provide the possibility of mutual support in solving problems, joint planning and further cooperation.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Course completion requirements - Czech
   • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi.
   • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu 5 dopracovaných záznamů náslechů a 5 vlastních příprav s reflexemi.
   • účast na reflektivním semináři.
   • písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.
   • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem.

 

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html