SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inclusive Primary Education - OPMN0N163A
Title: Inkluzivní primární pedagogika
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 75 / 75 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0S155A
Is interchangeable with: OKMN0N163A
Annotation -
This course prepares future teachers for work in the classroom of primary schools, especially for working with students with extraordinarily talented students and students with a different mother tongue. It further develops the general didactic competence of students to individualise and differentiate teaching so that they can create a safe, motivating and supportive environment for the learning of these students and enable them to maximise their potential.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studující znalostmi a dovednostmi, které jim umnožní volit adekvátní podporu žáků s různými překážkami v učení, především se zaměřuje na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, žáky mimořádně rozumově nadaných a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je také rozvoj dovedností studentek a studentů individualizovat a diferencovat výuku tak, aby dokázali vytvářet bezpečné, motivující a podpůrné prostředí pro učení všech žáků ve třídě a umožnili jim tak maximálně využít svůj potenciál.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž: 50 pracovních hodin (2 kredity)

- kontaktní výuka: 24 hodin
- pretest a průběžné úkoly: 20 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, příprava na KZ: 10 hodin

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: první stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4499-4. Dostupné zde: http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-szn-1st/metodika-szn-1st.pdfHAVIGEROVÁ, J. M. Pět pohledů na nadání.  Praha: Grada, 2011, 144 s. ISBN 978-80-247-3857-4.

PORTEŠOVÁ, Š. DVACET PRINCIPŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÝCH, TALENTOVANÝCH A NADANÝCH ŽÁKŮ. časopis Svět nadání. Číslo 2 , ročník VII., 2018, www.nadanedeti.cz

KOLEKTIV AUTORŮ: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách.Praha: META o.s. - Sdružení pro Příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ČŠI Tematická zpráva Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. 2021/2022 dostupné z: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2022/TZ_Podpora_nadanych_mimoradne_nadanych_ZS_SS/html5/index.html?p

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-videa

 

Doporučená literatura:

HAVIGEROVÁ, J. M. Projevy dětské zvídavosti: získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání.  Praha: Grada, 2013,  ISBN 978-80-247-5200-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-1998-6.

MACHŮ, Eva. Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty aneb Učitelova koncepce nadání v analýze metafor. Studia paedagogica (Brno) [online]. 2019, 24(3), 77 [cit. 2022-09-06]. ISSN 1803-7437. Dostupné z: doi:10.5817/SP2019-3-3

MACHŮ, E., KOČVAROVÁ, I. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky.  Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, ISBN 978-80-7454-316-6.

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Vydání 1. Praha: Grada, 2015, 172 stran. ISBN 978-80-247-5089-7.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011, 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018, 158 stran ; 24 cm. ISBN 978-80-271-0512-0.

https://www.talentovani.cz/o-nas

JARKOVSKÁ, L, LIŠKOVÁ, K., OBROVSKÁ, J., SOURALOVÁ, A.. Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti.  Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026207924.

KONEČNÁ, V. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. Brno: Masarykova univerzita, 2010, ISBN 978-80-210-5325-0.

www.nadanedeti.cz

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky, semináře - dílčí prezentace vyučujících, diskuse, samostudium, písemné a ústní dílčí úkoly, pretest, znalostní test

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Syllabus -

Within the subject of education of gifted students, the course contents include:

1. Theory of Gifting.

2. Educational diagnostics of exceptionally gifted students.

3. Characteristics of talented students and their educational needs and potential problems.

4. Acceleration and enrichment as the basic strategy of gifted education, its forms, benefits and risks

5. Individual educational plan, its creation and implementation in the common class

6. Methods, forms of work and assessment suitable for gifted students

7. Collaboration with family, PPP and support organisations in care and gifted students

8. In the context of the education of students with a different mother tongue

9. Introduction to migration

10. Education of students with a different mother tongue at Czech schools

11. Legislative framework of education of children and students with a different mother tongue in Czech schools

12. Principles of working with students with a different mother tongue

13. Encourage the inclusion of a student with a different mother tongue

14. Teaching Czech as a second language

15. Creating an individual education plan or a balancing plan and evaluating students with a different mother tongue

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Pretest v moodle - nutné splnit do 10.10.2023

Tři dílčí úkoly v moodle.

Zápočtový test (znalostní test) ve zkouškovém období v prostředí moodle - 10 uzavřených otázek s volbou odpovědi. 90% - 100%: výborně, 70- 89% velmi dobře, 60 - 69% dobře. Testové otázky vycházejí z teorie prezentované na přednáškách, seminářích, v rámci moodle podpory a přítomné v povinné literatuře k předmětu. Očekává se znalost teorie a schopnost ji aplikovat v prakticých situacích. Budou vypsány 2 termíny a jeden termín opravný. Žádný další termín vypsán nebude.

Účast na seminářích (povolena jedna absence na semináři).

 

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Learning resources - Czech

moodle podpora zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15250, heslo: Inkluze2023

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html