SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Primary School II - OPMN0N132A
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, Ex [HT]
Capacity: 90 / 92 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0N122A
Is pre-requisite for: OPMN0N143A
Is interchangeable with: OKMN0N132A
Files Comments Added by
download Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Annotation -
The aim of this course is to lead students to understand key and other deepening professional didactic knowledge. The aim is also to guide students to use didactic knowledge for the development of professional competence and the research of selected didactic problems. The course follows the topics introduced in Didactics of the 1st grade of Elementary School I and the practical experience of planning, realisation and reflection of teaching activities in Teaching Practice II. It also opens up completely new didactic themes and introduces didactic knowledge into context with other knowledge (especially peducational and psychological in the historical, comparative and school-political context), which influence the teaching process at elementary school.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž:
přímá výuka:  48 hodin
samostudium:  32 hodin
úkoly v moodle: 25 hodin
příprava na zkoušku formou kolokvia: 25 hodin

 

 

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B. Obecná didaktika III - Výukové metody a strategie. dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/139-obecna-didaktika-iii-vyukove-metody-strategie

Starý, K., Chvál, M., Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení (dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/book-access-password/hodnoceni-pro-uceni

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza...et al. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/39-obecna-didaktika-ii-rizeni-tridy

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

Stará, J. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit. In: Starý, Karel a kol.: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0, str. 117–128. Dostupné z: Viz: http://www.ucitelske-listy.cz/2009/09/jana-stara-jak-predchazet-rusivemu.html

Kompetenční profil absolventa a absolventky učitelství: https://www.msmt.cz/vzdelavani/kompetencni-ramec-absolventa-ucitelstvi

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast na seminářích (povolené max. 2 absence)

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání ústní zkoušky formou kolokvia. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Po přípravě předloží examinátorovi osnovu své odpovědi, přičemž využívá klíčová slova daná okruhy SZZ z pedagogiky. student si může ke zkoušce přinést zpracované portfoliové úkoly ze zimního i letního semestru. Examinátor určí oblast, na kterou student odpoví detailně.

 Ústní zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných) pro každou seminární skupinu. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Syllabus -

The key themes of the Didactics of the 1st Grade of Elementary School II, which will enable students to mentally plan, implement and reflect the classes in primary schools and solve research-oriented didactic issues, are:

1.       Safe and stimulating learning environment, effective communication, classroom rules

2.       Cognitive and personality social development, development of key competences at elementary school

3.       Didactic analysis of the curriculum on concrete examples, integration of content at the first level of elementary school

4.       Strategies and methods of teaching, promoting socio-constructivist learning of students and personality social development: cooperative learning, project method, dramatic education

5.       Management of the teaching process, differentiation strategy and individualisation of teaching

6.       Formative and summative assessment of students, feedback, self-assessment

7.       Alternative didactic concepts and innovative programs for primary school

8.       Didactic competence of teacher of elementary school in the set of professional competencies of a teacher. Quality of teaching as a sign of quality school

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na seminářích (povolené max. 2 absence)

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání ústní zkoušky formou kolokvia. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Po přípravě předloží examinátorovi osnovu své odpovědi, přičemž využívá klíčová slova daná okruhy SZZ z pedagogiky. student si může ke zkoušce přinést zpracované portfoliové úkoly ze zimního i letního semestru. Examinátor určí oblast, na kterou student odpoví detailně.

 Ústní zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných) pro každou seminární skupinu. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.02.2024)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15246

Heslo k přihlášení: 2023

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html