SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Education I - OPMN0N102A
Title: Dějiny pedagogiky I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: 116 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Is pre-requisite for: OPMN0N113A
Is interchangeable with: OKMN0N102A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)
This course aims at understanding the basic developmental tendencies during a period of time that influence the development of educational thinking. It is devoted to an older history of education till the end of the 19th century with a special emphasis on national tradition, especially J. A. Comenius. The course should also allow students to have a deeper understanding with the studied field.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

Cílem kurzu je porozumět vývojovým tendencím pedagogického myšlení ve starší historii výchovy do konce 19. století se zvláštním důrazem na domácí tradici, zvláště J. A. Komenského. Kurz má rovněž umožnit posluchačům hlubší identifikaci se studovaným oborem.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Stuijní zátěž: 50 pracovních hodin (2 kredity) - kontaktní výuka: 1/0, 12 hodin - příprava na test: 10 hodin - domácí studium, příprava na setkání, studium literatury a pramenů: 28 hodin

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (29.09.2019)

Povinná literatura:

KOMENSKÝ, Jan Amos. Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I. Praha: SPN, 1958, s. 41–282.

KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

VÁŇOVÁ, Růžena a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 80-86039-29-3.

Doporučená literatura:

VOMÁČKA, Jiří. Proměny školního vzdělávání v našich dějinách. Ústí nad Labem: UJEP, 1993.

CACH, Josef a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách, díl. II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 1991.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Praha: Academia, 1987.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (25.03.2024)

Metody: přednášková forma, diskuse nad zadanými problémy, studium pramenů a literatury.

Syllabus -
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (29.09.2019)

1-2. Introduction (concepts and methodology of the history of education), overview of development goals, structure and their projection into the transformation of the content of education and education.

3-4. Medieval Universities as Centers of Education (UK). Influence of religious contradictions in Bohemia, the Czech Reformation and its influence on the foundations of folk education.

5-6. J. A. Komenský I - a thinker of modern education (concept of mankind, child and childhood, schools, teaching, concept of general school)

7-8. J. A. Comenius II - Remedy of human society sub speciae educationis (naturalness in human development, education and education, didactic principles, non-violence, irenism)

9-10. Naturalism of 18th century - The liberation of the child by J. J. Rousseau (followers - J. J. Pestalozzi)

11-12. J. F. Herbart - Education influenced by philosophy and psychology, turning to formalism - herbalism

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Písemný test v rozsahu tematiky ZS. Úspěšnost pro získání zápočtu je 70 %.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Studijní opory jsou k dispozici v Moodle na linku: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5740.

Klíč k zápisu do kurzu obdrží studenti na prvním setkání.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html