SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to education - OPMN0N101A
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 100 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Kristýna Šejnohová
Is interchangeable with: OKMN0N101A
Annotation -
The set of lectures offers stimuli for creative pedagogical thinking and action, a conceptual guide to pedagogical work based on knowledge of the subject and a rational concept of education and training. It strives to awaken students' thoughtfulness, emphasizing active questioning rather than accepting ready-made definitions.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je uvedení do základů pedagogiky jako vědního oboru, její terminologie, některých teorií, do širšího kontextu chápání významu relací jednotlivých činitelů výchovy a vzdělávání i do sebereflektivního přemýšlení o učitelské profesi. Setkání probíhají formou pravidelné prezenční výuky dle rozvrhu. Předmět  je orientován na osvojení klíčových odborných dovedností, které studenti budou po celé další studium využívat a prohlubovat (orientace v pedagogických disciplínách, práce s odbornou literaturou, pedagogická terminologie, porozumění principům empirického výzkumu v pedagogice) a na získání základní orientace v aktuální situaci ve výchově, vzdělávání a pedagogických vědách. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení: student dokáže používat  pedagogickou terminologii a prokáže znalost a porozumění základním teoriím pedagogiky, student dokáže vyhledávat v odborných databázích, orientuje se ve struktuře odborného textu, student dokáže vysvětlit logiku kvalitativního a kvantitativního zkoumání v pedagogice, student charakterizuje aktuální strategické dokumenty, dokáže charakterizovat hlavní linie pedagogického výzkumu v České republice a hlavní představitele

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž: 24 hod přímá výuka, 31 hod samostudium odborné literatury dle pokynů vyučující, 20 příprava na zkoušku.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

Doporučená literatura:

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1997. ISBN 80-85498-23-5.

DVOŘÁKOVÁ, Markéta, 2015. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5039-2.

HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.PRŮCHA, J. (ed). Pedagogická encyklopedie. Portál: Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK, 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-246-2977-3.HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Teaching methods - Czech

 Přednáška, samostudium odborné literatury.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno složením zkoušky formou písemného/online testu. Test vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Syllabus -

Introduction to the pedagogy as a scientific field, its terminology and theories. Broader context of understanding of the importance of relationships between individual factors of education and training. Self-reflective thinking about the teaching profession.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Course completion requirements - Czech

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno splněním dílčího úkolu v moodle, složením zkoušky formou písemného/online testu, který vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.  

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opora zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15251

 

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (10.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html