SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Qualitative methods in research - OPDZ1Z002B
Title: Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Interchangeability : OD0133007, OIDZ1P111, OPDD1D102A
Is interchangeable with: OD0133007, OIDZ1P111
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (24.03.2024)
V rámci předmětu se studenti seznámí se základy kvalitativního výzkumu pedagogických jevů. Studenti budou seznámeni se základními teoretickými a metodologickými východisky kvalitativního výzkumu. Kurz bude specificky zaměřen na strategii případové studie a v jejím rámci budou vysvětleny hlavní metody shromažďování dat – pozorování a rozhovory, včetně způsobů pořizování záznamů. (Pro cvičení v kurzu budou využity videozáznamy výuky a záznamy rozhovorů s učiteli pořízené ve vícepřípadové studii školy v Centru základního výzkumu školního vzdělávání.) V průběhu distanční části budou účastníci provádět vlastní sběr dat. Součástí kurzu bude zpracování dat a jejich analýza. Studenti budou seznámeni s postupy kódování textu v softwarovém prostředí pro kvalitativní analýzu (MAXQDA). Při prezenčních setkáních i v e-learningovém prostředí povedou účastníci průběžný diskurs o svých badatelských zkušenostech, který bude završen závěrečnou konferencí. Obsah – témata: 1.Charakteristika slabých a silných stránek kvalitativního výzkumu ve srovnání s kvantitativním výzkumem, možnosti smíšeného výzkumu; proces plánování kvalitativního výzkumu (cíle, konceptuální a teoretický rámec, formulace výzkumných otázek). 2.Zajištění kvality výzkumu (pravdivost a platnost, přenositelnost, hodnověrnost, spolehlivost, účastnická validizace); etické otázky a jejich řešení (zajištění bezpečí účastníků výzkumu, důvěrnost, poučený souhlas). 3.Specifika různých strategií kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie, případová studie, etnografický a biografický přístup); vícečetná případová studie školy jako konkrétní příklad aplikace jedné ze strategií kvalitativního výzkumu. 4.Metody sběru dat (terénní poznámky; zúčastněné a nezúčastněné pozorování; hloubkový rozhovor, ohniskové skupiny; technická stránka shromažďování dat). 5.Analýza kvalitativních dat (transkripce, různé přístupy ke kódování, využití softwarových nástrojů; kategorizace a interpretace výsledků); psaní výzkumné zprávy (průběžné záznamy, tvorba databáze, citace výroků účastníků, příprava zprávy pro publikování).
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (24.03.2024)

BASSEY, M. Case study Research in Educational Settings. Maidenhead: Open University Press, 2006. DENZIN, N. K. a Y. S. LINCOLN. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005. FLICK, U. Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2007.

HENDL, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání). Portál.

HENDL, J., & REMR, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Portál.

HUBERMAN, A. M. a M. B. MILES. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Thousand Oak : Sage, 1994.

MAXWELL, J. A. Qualitative Research Design. An Interactive Approach. Thousand Oaks: Sage, 1996.

MAYRING, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (11., aktualis. und überarb. Aufl). Beltz.

MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada.

MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 2001.

PUNCH, K. (2015). Úspěšný návrh výzkumu (Vydání druhé, přeložil Jan HENDL). Portál.

PRŮCHA, J. (2014). Andragogický výzkum. Grada.

SCHOSTAK, J. Interviewing and Representation in Qualitative Research. Maidenhead: Open University Press, 2006. STAKE, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oak : Sage, 1995.

STRAUSS, A. L., & CORBIN, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení Podané ruce.

ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (2. vyd). Portál.

VAISMORADI, M., TURUNEN, H., & BONDAS, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing and Health Sciences, (15), 398-405.

YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage, 1994.

Online zdroje:

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs

http://www.qualitativeresearch.uga.edu/QualPage/

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/index

http://www.esds.ac.uk/qualidata/about/introduction.asp

http://www.nova.edu/ssss/QR/qualres.html

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (24.03.2024)

1.Charakteristika slabých a silných stránek kvalitativního výzkumu ve srovnání s kvantitativním výzkumem, možnosti smíšeného výzkumu; proces plánování kvalitativního výzkumu (cíle, konceptuální a teoretický rámec, formulace výzkumných otázek).

2.Zajištění kvality výzkumu (pravdivost a platnost, přenositelnost, hodnověrnost, spolehlivost, účastnická validizace); etické otázky a jejich řešení (zajištění bezpečí účastníků výzkumu, důvěrnost, poučený souhlas) 3.Specifika různých strategií kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie, případová studie, etnografický a biografický přístup); vícečetná případová studie školy jako konkrétní příklad aplikace jedné ze strategií kvalitativního výzkumu.

4.Metody sběru dat (terénní poznámky; zúčastněné a nezúčastněné pozorování; hloubkový rozhovor, ohniskové skupiny; technická stránka shromažďování dat)

5.Analýza kvalitativních dat (transkripce, různé přístupy ke kódování, využití softwarových nástrojů; kategorizace a interpretace výsledků); psaní výzkumné zprávy (průběžné záznamy, tvorba databáze, citace výroků účastníků, příprava zprávy pro publikování).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html