SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantitative Methods in Educational Research - OPDZ1Z001B
Title: Kvantitativní metody výzkumu ve vzdělávání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
PhDr. David Greger, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (24.03.2024)
V rámci kurzu se studenti doktorského studia seznámí se základy kvantitativního výzkumu pedagogických jevů. Předmět se hlouběji zaměří na přípravu a konstrukci nejčastěji využívaného výzkumného nástroje - dotazníku. Studenti se seznámí s nejčastějšími chybami při tvorbě, analýze a interpretaci dat z dotazníků na konkrétních příkladech pedagogických výzkumů. Další kvantitativní metody (např. pozorování, experiment, didaktické testy, sémantický diferenciál) budou probrány s případnými zájemci o jejich užití individuální formou. Studenti se také seznámí s dostupnými placenými databázemi plných textů článků ze zahraničních časopisů (EBSCO, Proquest, JSTOR, Willey InterScience e-journals, Science Direct, Sage fulltexts, ERIC) a možnostmi jejich využití při formulaci výzkumného problému a konstrukci dotazníku. Předmět si klade za cíl uvést doktorandy do praktické stránky přípravy, realizace a vyhodnocení kvantitativního výzkumu. Součástí praktických ukázek bude také základní představení statistického zpracování výzkumných dat (s ukázkou zpracování pomocí statistického softwaru SPSS), včetně vícerozměrných metod, nicméně uvedení do statistiky není cílem ani obsahem tohoto kurzu (nabídka je pokryta kurzem dr. Chvála – Statistika v pedagogickém výzkumu). Studenti si sami navrhnou vlastní výzkumný nástroj a provedou jeho pilotáž. Při prezenčních setkáních i v e-learningovém prostředí povedou účastníci průběžný diskurs o svých badatelských zkušenostech, který bude završen závěrečnou konferencí. Obsah – témata: 1. Logika, výhody a omezení kvantitativního výzkumu (ve srovnání s kvalitativním výzkumem), formulace výzkumného problému a hypotéz, hledání indikátorů pro jednotlivé proměnné, typy proměnných. 2. Reprezentativita (pojmy vzorek, populace, aj.), typy pravděpodobnostních a nepravděpodobnostních technik výběrů, chyba výběru a návratnost – konkrétní příklady a ukázky tvorby výběru (vzorku). 3. Příprava dotazníku (role teorie, rešerše výzkumů, využití standardizovaných škál, dotazníků), konstrukce a uspořádání dotazníku, formulace otázek, řazení otázek, nejčastější příklady špatně formulovaných otázek. 4. Uvažování za horizont jednotlivých otázek – tvorba sumačních indexů (škál, summated rating scales), reliabilita a validita sumačních indexů. 5. Možnosti pilotáže a její vyhodnocení, úprava dotazníku a volba způsobu sběru dat, příprava datového souboru, čištění dat, analýza a interpretace dat.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (24.03.2024)

Obecně-metodologická literatura se zaměřením na kvantitativní výzkum:

Zahraniční:

BABBIE, E. The Practice of Social Research. 12th edition. Bellmont, CA: Wadsworth Publishing; 1995 (2010).

CRESWELL, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 2nd edition. New Persey: Pearson, 2005

KRATHWOHL, D. R. Methods of Educational and Social Science Research. An Integrated Approach. 2nd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2004.

MUIJS, D. Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: Sage, 2004. Česko-slovenská:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2000. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Protál, 2000. Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, 1972. Pelikán, J. Základy empirického výzkumupedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014.

ŠVEC, Š. a kol. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientické a kvalitativní-humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998.

Literatura k dotazníkovým šetřením:

CONVERSE, J. M. a S. PRESER. Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire. Thousand Oakes, CA: Sage, 1986.

DEVELLIS, R. F. Scale Development: Theory and Applications. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

GROVES, R. M., F. J. FOWLER, M. P. COUPER, J. M. LEPKOWSKI, E. SINGER a R. TOURANGEAU. Survey

Methodology. 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.

SARIS, W. E. & I. N. Gallhofer. Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.

SPECTOR, P. E. Summated Rating Scale Construction: An Introduction. Newbury Park, CA: Sage, 1992.

TOURANGEAU, R., L. J. RIPS a K. RASINSKI. The Psychology of Survey Response. New York: Cambridge University Press, 2000.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html