Methodology Course - OPDC1C002B
Title: Metodologický kurz
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 36 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Interchangeability : OD2303117
Is interchangeable with: OD2303117
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.02.2024)
Cílem kurzu je poskytnout 1. teoreticko-metodologické zázemí pro designování vlastního výzkumu v oblasti didaktiky českého jazyka; 2. osvojení techniky a metod vědecké práce, etických zásad vědecké práce, pracovních návyků, dovednosti strukturace odborného textu, prezentace výsledků, jejich diskuse a obhájení. Těchto cílů bude dosaženo jednak na teoretické, jednak na aplikační úrovni. Předmět se skládá z přímé výuky, konzultací a samostudia. Student prokáže bezpečnou znalost základní studijní literatury a literatury zaměřené k povaze disertační práce a podrobí kritické revizi svůj vstupní návrh projektu. Zpracuje rozšířenou anotaci disertačního spisu, v níž budou formulovány adekvátní výzkumné cíle a problémy, metody jejich dosažení, a vysloveny výzkumné předpoklady. Student navrhne optimální výzkumnou techniku, stanoví reprezentativní výzkumný vzorek, způsob sběru a fixace dat, jejich analýzu, způsob jejich vyhodnocení. Navrhne vhodný postup výzkumné práce (předpilotní studie, pilotní studie, hlavní výzkum) a připraví rozšířenou anotaci k veřejné obhajobě. Zkouška je udělena na základě přípravy rozšířené anotace. Teoretická úroveň: Ad 1. Metodologické otázky výzkumné práce v didaktice českého jazyka: - stanovení výzkumných cílů a formulace výzkumných problémů - problematika volby metod a stanovení výzkumného vzorku - typy výzkumů, kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum - hypotéza a její formulace, typy hypotéz, deskriptivní a kauzální hypotézy - design kvalitativního výzkumu, stanovení otázek, metody, triangulace, kritéria pro evaluaci - kvalitativní výzkum v didaktice českého jazyka - kvalitativní metody v závislosti na typu výzkumu; experiment v lingvodidaktickém výzkumu - případové studie a longitudinální výzkumy - sběr dat, jejich klasifikace a analýza – hloubkové a skupinové rozhovory, pozorování, klasifikační, vztahová a kauzální analýza, atomární analýza, zakotvená teorie, narační analýza, obsahová analýza, konceptová analýza, metodika AAA, typy lingvistické analýzy (kurikulárních dokumentů, žákovských komunikátů, komunikačních situací aj.) - základní typy kvantitativního výzkumu, statistické metody vyhodnocení dat, interpretace - základy metodologie lingvistického výzkumu, empirický výzkum v lingvistice, kvalitativní a kvalitativní výzkum v lingvistice (textová analýza, gramatická analýza, terénní výzkum, sociolingvistické metody, psycholingvistické metody, konverzační analýza, analýza diskurzu) - korpusové metody, zásady tvorby korpusu, způsoby záznamu a přepisu, značkování Ad 2. Technika vědecké práce, charakteristika vědeckého sdělení a jeho typy, prezentace výsledků, zásady tvorby odborného textu, kritická práce s prameny a literaturou, zásady a etika vědeckého diskurzu.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.02.2024)

Základní odborná literatura

Ad 1.

Pedagogická orientace, 23(4), 2013: celé.

CRESWELL, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitativeand Qualitative Research. 2nd edition. New Persey : Pearson, 2005. ISBN 978-0131127906.

ČERMÁK, F. Základy lingvistické metodologie. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-551-3.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

HERRLITZ, W., et al. Research on Mother Tongue Education in a Comparative International Perspective; theoretical and methodological issues. Amsterdam - New York : Editions Rodopi B.V., 2007. ISBN 978-90-420-2278-2. El. zdroj. Přístupný reg. uživatelům NK ČR v Praze.

HINKEL, E. (ed.) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London - New York : Routledge, 2011. ISBN 0-203- 83650-2.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 97880-247-1369-4.

LEHEČKOVÁ, E.; CHROMÝ, J., ed. Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-465-3.

MAREŠ, J. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace 23, 2013, s. 455–477.

MAREŠ, J. Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 2013, s. 427–454. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3.

PODESVA, R.; SHARMA, D. Research methods in linguistics. Cambridge: CU, 2013. ISBN 978-1-107-01433-6. Publikace je dostupná ve fondu Knihovny J. Palacha FF UK.

STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice : Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie: kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace 23, 2013, s. 478–510.

 

Ad 2.

KATUŠČÁK, D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978808913270-6.

KNECHT, P.; DVOŘÁK, D. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, Pedagogická orientace 23, 2013, s. 554–578.

LEVINE, J. S. Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-11-23]. Dostupné z WWW http://www.learnerassociates.net/dissthes/

PUNCH, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

SGALL, P.; PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2505-8.

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-503-4.

 

Doporučená odborná literatura

BRUSH, S. G.; SEGAL, A.. Making 20th century science: how theories became knowledge. NY : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-997815-1.

Kol. Vědecké metody pro doktorandy. Praha : ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7.

MAYER, R. E. et al. (eds.) Handbook of research on learning and instruction. New York : Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-80461-5.

SPOLSKY, B.; HULT, M. F. The handbook of educational linguistics. Malden : Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-5410-9.

Pedagogická orientace, ročník 23, číslo 4, 2013. Monotematické číslo k metodologii výzkumu.

ŠMILAUER, V. Technika filologické práce. Praha : SPN, 1958.

Další literatura bude zadána dle povahy disertačního projektu.