SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elective Course II - Anthropology of Family - OPBX2O127B
Title: Výběrový kurz II – Antropologie rodiny
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / 5 (42)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Interchangeability : OPBX2O128B
Is interchangeable with: OPBX2O128B
Annotation - Czech
K nejstarším oborům sociální a kulturní antropologie patří výzkum příbuzenství jako integračního principu všech typů společností. Na jeho základě vzniká řada menších i větších skupin včetně rodiny, jejíž evropská forma je mylně považována za univerzální. Kurz seznamuje nejen s pojetím rodiny a rodinných rolí v různých kulturách světa, nýbrž zasazuje tuto problematiku také do širšího rámce studií příbuzenských systémů. Zkoumá rovněž to, jakou funkci mohou příbuzenské systémy získávat v různých typech společností. Z antropologické a sociologické perspektivy nahlíží kurz nejen na elementární pojmy, které si typicky spojujeme s termínem rodina v českém prostředí, nýbrž i na takové projevy sociality, o jejichž společenský status se vedou spory ve veřejném (a koneckonců i soukromém) prostoru.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (01.02.2021)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je osvojit si poznatky a vědomosti vymezené anotací a sylabem kurzu.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (31.01.2021)
Descriptors - Czech
Literature - Czech

Základní:

 

ERIKSEN, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál.

FROMM, E. Umění milovat. Praha: Český klub 2006. 

GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006.

MOŽNÝ, I. 2011. Rodina a společnost. Praha: SLON.

MURPHY, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: SLON.


Doporučená:

·      Horská, P. - Kučera, M. - Maur, E. - Stloukal, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama, Praha, 1990.

·      Horský, J. - Seligová, M. Rodina našich předků. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1997.

·      Matějček, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. Portál, Praha, 1995.

·      Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. SLON, Praha, 2003.

·      Možný, Ivo. Sociologie rodiny. SLON, Praha, 1999.

·      Možný, Ivo. Moderní rodina. Nakladatelství Blok, Brno, 1990.

·      Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou. SLON, Praha, 2001.

 

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (31.01.2021)
Requirements to the exam - Czech
 • Docházka
 • Četba na seminář
 • Mikrovyučování určitého subtématu z četby 
 • Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou
 • Anotace předepsaného materiálu


Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

 • 5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
 • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (23.02.2022)
Syllabus - Czech
 • Organizace semestru
 • Příbuzenství a původ
 • Manželství a aliance
 • Rodina jako proměnlivá instituce
 • Rodina jako základ nerovnosti
 • Založení rodiny
 • Rodiče, dítě a socializace
 • Konec rodiny?
 • Alternativní formy soužití. Film. Diskuse.

Podrobný sylabus, přístupný všem registrovaným studentům včetně těch, kteří mají předmět zapsaný pouze předběžně, je v rubrice Soubory.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (23.02.2022)
Course completion requirements - Czech
 • Docházka
 • Četba na seminář
 • Mikrovyučování určitého subtématu z četby 
 • Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou
 • Anotace předepsaného materiálu


Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

 • 5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
 • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (23.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html