SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Anthropology (Cultural and Social) - OPBX2O113A
Title: Antropologie (kulturní a sociální)
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 5 / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Annotation -
The course focuses upon multifarious relationships between human being(s) on the one hand and society and/or culture on the other hand, using these categories in a broad anthropological sense. The dynamics of the social and cultural relations is explored in various fields that have been relevant for current anthropology: kinship, marriage and alliance, gender and age, politics and power, social consciousness, direct and indirect communication, economic (re)production and exchange, religion and ritual, ethnicity, nationalism and globalization. Critical approaches to the (variously critiqued) notion of identity are introduced. The course provides students with understanding of elementary concepts of sociocultural anthropology, its subfields and most prominent topics that have been studied by anthropologists recently.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (30.09.2019)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studujícím orientaci v základních pojmech sociální a kulturní antropologie, jejích hlavních podoborech a tématech; umožnit jim, aby nahlédli povahu a hloubku společenské a kulturní podmíněněnosti v myšlení a jednání jak u sebe, tak u druhých sociálních aktérů; rozvíjet interkulturní vnímavost vůči různým podobám jinakosti, s nimiž se setkáváme v současném globalizujícím se světě, a na názorných příkladech ukázat, jak lze tyto poznatky využívat v pedagogické praxi.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Descriptors - Czech
Literature - Czech

Povinná literatura:

ERIKSEN, Thomas H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON (Sociologické nakladatelství), 1999. ISBN 80-85850-77-X.

 

Doporučená literatura:

ENGELKE, Matthew. How to Think Like an Anthropologist. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018. ISBN 978-1-4008-8952-5.

GRAEBER, David. Dluh. Prvních 5 000 let. Praha: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0044-5.

MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-25-3.

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Requirements to the exam - Czech

 

  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Písemné ověření znalostí
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Syllabus - Czech
1. Co je antropologie? Společnost, kultura a jejich podíl na lidství
2. Stručné dějiny antropologie
3. Terénní výzkum a jeho interpretace
4. Sociální osoba
5. Příbuzenství a původ 
6. Manželství a aliance
7. Gender a věk 
8. Náboženství a rituál
9. Společenské hierarchie. Politika a moc
10. Politika identity: nacionalismus, menšiny a “my”. Média a sociální vědomí
11. Etnicita
12. Jazyk a způsoby myšlení.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Course completion requirements - Czech

 

  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Písemné ověření znalostí
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html