SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports and physical activities IV - OPBT4T043A
Title: Sportovní a pohybové aktivity IV
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 120 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
PaedDr. Irena Svobodová
Mgr. Lukáš Teplý
Annotation -
The subject is aimed at acquiring basic knowledge, skills and didactic procedures in athletics, sports games, swimming and gymnastic sports (one hour per week for athletics, swimming and sports games and 2 hours for gymnastics). Athletics – practice and improvement of selected movement activities and athletic disciplines (javelin throw, hurdles run) and examples of methods for developing speed endurance and special endurance, application of interval training. Gymnastics – biomechanical laws of gymnastic movement, competitions in artistic gymnastics and rhythmic gymnastics. Swimming – improvement of all swimming styles (breaststroke, backstroke, freestyle and butterfly), including starts and turns, development of special swimming skills and improving of didactic activities. Sports games - learning the rules and technique of floorball (individual game activities, game combinations and game systems in attack and defense). The subject ends with a comprehensive exam from each of the four sports (athletics, gymnastics, swimming, sports games). During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 165,0
Odpovídající množství kreditů 6
Přidělené kredity 6
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky:
Cvičení: 5

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 3 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 17 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 20 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (05.02.2022)
Literature - Czech

Atletika:

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Vilímová, V. (1997). Didaktika atletických disciplín. Brno: Pedagogická fakulta MU

Válková, H. (1992). Atletika je i hra. Olomouc: Hanex

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava děti a dorost. Praha: Grada

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Gymnastika:

Chrudimský, J. (2006). Akrobacie. Praha: ČASPV

Krištofič, J. (1996). Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha: Karolinum

Zítko, M. (2001). Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV

Novotná, V., Panská, Š., & Šimůnková, I. (2011). Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS

Hájková, J. (2020). Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum

Plavecké sporty:

Counsilman, J. E. (1974). Závodní plavání. Praha: Olympia.

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Sportovní hry:

Kysel, J. (2010). Florbal. Praha: Grada

Táborský, F. (2004). Sportovní hry. Praha: Grada

Aktuální pravidla daných sportů

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Syllabus - Czech

Atletika:

 1. Nácvik techniky překážkového běhu a hodu oštěpem
 2. Nácvik techniky překážkového běhu a štafetové předávky
 3. Nácvik techniky štafetové předávky a hodu oštěpem
 4. Opakování překážkového běhu, hodu oštěpem a štafetové předávky
 5. Didaktická specifika atletických disciplín, pravidla atletiky
 6. Kontrola učiva
 7. Souborná zkouška 

Gymnastické sporty:

 1. Sportovní gymnastika jako sportovní odvětví, využití pravidel sportovní gymnastiky při tvorbě vlastních sestav, biomechanické zákonitosti
 2. Dopomoc a záchrana
 3. Akrobacie – kotouly a jejich obměny, stoj na rukou, různé druhy přemetu stranou, přemet vpřed, přemety vpřed a vzad zvolna, rondát, salto vpřed
 4. Hrazda po čelo i doskočná (muži) - výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, ze vzporu sešin vpřed do shybu stojmo, toč vzad, toč jízdmo, vzepření zákmihem v podkolenní, podmet
 5. Přeskok: bedna našíř – přemet vpřed z trampolínky, roznožka a skrčka ze zášvihu přes bednu nadél a našíř, kůň nadél: kotoul vzklopmo, přemet vpřed, skrčka se zášvihem
 6. Kladina – různé druhy chůze, poskoků a skoků, rovnovážné polohy a postoje, náskoky skrčmo a únožmo, seskoky přímé vpřed, vzad, stranou, s obraty, rondát, skoky, obraty snožmo i jednonož, leh vznesmo
 7. Kruhy – různé druhy vzepření, kruhy v hupu, výmyk, výkrutem vzad seskok, svis vzadu, vzepření předkmihem, toč vpřed, překot vzad, roznožmo, přednos ve vzporu
 8. Bradla o s. v. ž. (jen muži) – kotoul vzad prohnutě, roznožka na konci bradel, vzepření vzklopmo do vzporu, kotoul vpřed do sedu roznožného, svírka, komíhání
 9. Trampolínka – základní skoky, salto vpřed
 10. Souborná zkouška

Plavecké sporty:

 1. Zdokonalování techniky již zvládnutých plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a motýlek a osvojení základů didaktické činnosti potřebných pro výuku žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ
 2. Zdokonalování techniky startů a obrátek plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a motýlek
 3. Využití ploutví při výuce za účelem zdokonalování osvojených plaveckých technik jako součást branného plavání
 4. Plavecká technická cvičení ve vodě s cílem zdokonalování osvojených plaveckých technik, kompenzační cvičení ve vodě
 5. Rozvoj speciálních plaveckých schopností - rychlosti, vytrvalosti, síly a obratnosti
 6. Souborná zkouška

Sportovní hry:

 1. Pravidla florbalu a bezpečnost ve výuce florbalu
 2. Vedení míče a obcházení soupeře
 3. Střelba
 4. Bránění a odebírání míče
 5. Herní kombinace v útoku a v obraně
 6. Herní systémy v útoku a v obraně
 7. Standardní situace
 8. Souborná zkouška
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce

SOUBORNÁ ZKOUŠKA:

Čtyřboj z vybraných atletických disciplín,

Hodnocení dle platných vícebojařských tabulek

Gymnastika:

 • Aktivní účast na výuce 75 %

SOUBORNÁ ZKOUŠKA:

ŽENY

Celková známka z gymnastiky:   

 • 40,00 – 36,00 bodu (min. 90%) = 1                                               
 • 35,95 – 32,00 bodu (min. 80%) = 2                                             
 • 31,95 – 28,00 bodu (min. 70%) = 3                                           
 • 27,95 a méně bodů = nevyhověla

Poznámky:

 1. Souborná zkouška se hodnotí v případě, že studentka absolvuje celý čtyřboj.
 2. Výjimečná možnost opravy (a to pouze na 1 nářadí) existuje v případě, že studentka vyhověla na všech nářadích, avšak celková známka je na hranici lepšího a horšího hodnocení.
 3. Pokud studentka nevyhoví pouze na 1 nářadí (tzn., že nevyhověla celkově), povoluje se oprava jen na tomto nářadí. V případě neúspěchu na dvou a více nářadích, je nutné absolvovat celý závod znovu. Opravu na jednom nářadí je možné absolvovat max. do 1 roku poté.
 4. Pouze na jednom nářadí smí být známka nižší než 7 bodů, ale ne méně než 6,0 bodu. Studentka musí předvést všechny prvky.
 5. Hodnocení sestav vychází z výchozí známky, která je stanovena součtem bodů za jednotlivé předvedené prvky.
 6. Podmínkou účasti je gymnastický úbor.
 7. Součástí souborné zkoušky z gymnastiky je odevzdání správného názvoslovného popisu sestav na všech nářadích, včetně součtu obtížnosti sestavy.

Volný čtyřboj žen - předepsané prvky obtížnosti a jejich bodová hodnota

Přeskok:

 • přemet z trampolínky přes bednu našíř 110 cm – 10 bodů
 • skrčka nebo roznožka ze zášvihu z můstku přes bednu našíř - 9 bodu
 • skrčka nebo roznožka bez zášvihu z můstku přes bednu našíř  – 7 bodů

 Hrazda po čelo: sestava obsahuje min. 5 z níže uvedených prvků. Povinnými prvky jsou výmyk a toč. Maximální obtížnost sestavy je do 13 bodů.

 • výmyk - 2 body
 • vzepření vzklopmo - 4 body
 • toč dle výběru (vzad, vpřed, jízdmo) - 1,5 bodu
 • vzepření závěsem v podkolenní - 1,5 bodu
 • přešvih únožmo (vpřed, vzad) – 1 bod
 • podmet  - 2 body
 • přešvihem únožmo a půlobratem seskok – 0,5 bodu

 Kladina: volná sestava s min. 5 z níže uvedených prvků – nejméně 3 řady (studentky musí vždy dojít na konec kladiny). Povinnými prvky jsou leh vznesmo, minimálně čtyři krokové variace a seskok rondátem. Maximální obtížnost sestavy je do 13 bodů.

 • náskok přešvihem únožmo s půlobratem do vzporu sedmo – 1 bod
 • náskok do vzporu dřepmo – 1 bod
 • dálkový skok (nebo jiný skok velkého rozsahu) – 2 body
 • skok bez požadavků na čelný či bočný rozsah (např. čertík, nůžkový skok, jelení skok) – 1 bod
 • celý obrat ve výponu jednonož - 1,5 bodu
 • leh vznesmo - 1 bod
 • stoj na lopatkách – 2 body
 • kotoul vpřed – 4 body
 • váha předklonmo – 1 bod
 • rovnovážná poloha – 0,5 bodu
 • vzpor klečmo – zanožit pravou nebo levou s výdrží – 0,5 bodu
 • dřep – 0,5 bodu
 • kroková variace – 0,5 bodu
 • seskok rondátem - 2 body

Prostná: volná sestava trvající 50 – 70 sec. s hudebním doprovodem.

Akrobatické tvary musí být logicky spojeny v celek s tanečními kroky, poskoky a skoky. Sestava musí obsahovat kromě povinných prvků 2 akrobatické řady (tj. 3 akrobatické cviky bez vloženého kroku). Sestava musí obsahovat min. přemet, kotoul a skok. Sestava bude předvedena na 12m akrobatickém pásu. Maximální obtížnost sestavy je do 15 bodů.

 • přemet vpřed - 4 body
 • rondát – 2 body
 • přemet stranou vpravo a vlevo v kombinaci (přímá návaznost) 3 body
 • přemet stranou – 1 bod
 • stoj na rukou a kotoul - 2 body
 • stoj na rukou – 1 bod
 • stoj na hlavě - 0,5 bodu
 • kotoul letmo – 1,5 bodu
 • kotoul vzad do zášvihu – 1,5 bodu
 • pádem vzad kotoul vzad do vzporu stojmo – 1,5 bodu
 • libovolný kotoul (vpřed) – 0,5 bodu
 • libovolný kotoul vzad – 0,5 bodu
 • rovnovážný prvek – 0,5 bodu
 • skok s velkým rozsahem – 1 bod
 • skok s obratem o 360° (odrazem snožmo či jednonož) – 1 bod

 Ostatní srážky dle pravidel sportovní gymnastiky.

 Při druhém opakování stejného prvku se jeho hodnota už nezapočítává.

 MUŽI

 Celková známka z gymnastiky:   

 • 60,00 – 54,00 bodu (min. 90%) = 1                                                 
 • 53,95 – 48,00 bodu (min. 80%) = 2                                                 
 • 47,95 – 42,00 bodu (min. 70%) = 3                          
 • 41,95 a méně bodů = nevyhověl

Poznámky:

 1. Souborná zkouška se hodnotí v případě, že student absolvuje celý šestiboj. Jedno nářadí je možné nahradit šplhem bez přírazu (netýká se akrobacie). Druhé nářadí (kromě akrobacie) je možné nahradit sestavou na koni našíř, která musí obsahovat alespoň pět prvků, z toho alespoň jedno kolo únožmo pravou (přednožmo, zánožmo) a alespoň jednu stříž odbočmo (každý z těchto prvků má hodnotu 2,5 bodu).
 2. Pokud student nevyhoví pouze na 2 nářadích (tzn., že nevyhověl celkově), povoluje se oprava jen na těchto nářadích. V případě neúspěchu na 3 a více nářadích je nutné absolvovat celý závod znovu. Opravy nářadí je možné absolvovat max. do 1 roku poté.
 3. Pouze na jednom nářadí smí být známka nižší než 7 bodů, ale ne méně než 6,0 bodu. Student musí předvést všechny prvky.
 4. Hodnocení sestav vychází z výchozí známky, která je stanovena součtem bodů za jednotlivé předvedené prvky.
 5. Podmínkou účasti je gymnastický úbor.
 6. Součástí souborné zkoušky z gymnastiky je odevzdání správného názvoslovného popisu sestav na všech nářadích. 

Volný šestiboj mužů - předepsané prvky obtížnosti a jejich bodová hodnota

 Prostná: volná sestava obsahující min. 8 prvků

Akrobatické tvary musí být logicky spojeny v celek s kroky, poskoky a skoky. Sestava musí obsahovat kromě povinných prvků 2 akrobatické řady (tj. 3 akrobatické cviky bez vloženého kroku). Sestava musí obsahovat min. přemet, kotoul a skok. Sestava musí obsahovat min. přemet, kotoul a skok. Sestava bude předvedena na 12m akrobatickém pásu. Maximální hodnota sestavy nesmí přesáhnout 15 bodů.

 • přemet vpřed - 4 body
 • rondát – 2 body
 • přemet stranou vpravo a vlevo v kombinaci (přímá návaznost) 3 body
 • přemet stranou – 1 bod
 • stoj na rukou a kotoul - 2 body
 • stoj na rukou – 1 bod
 • stoj na hlavě - 0,5 bodu
 • kotoul letmo – 1,5 bodu
 • kotoul vzad do zášvihu – 1,5 bodu
 • pádem vzad kotoul vzad do vzporu stojmo – 1,5 bodu
 • libovolný kotoul (vpřed) – 0,5 bodu
 • libovolný kotoul vzad – 0,5 bodu
 • rovnovážný prvek – 0,5 bodu
 • skok s velkým rozsahem – 1 bod
 • skok s obratem o 360° (odrazem snožmo či jednonož) – 1 bod

Trampolínka: aalto vpřed nebo přemet vzad (výchozí známka je 10 bodů)

Kruhy: sestava obsahuje min. 5 z níže uvedených prvků. Mezi povinné prvky patří přednos ve vzporu, svis vznesmo, překot vzad. Maximální hodnota sestavy nesmí přesáhnout 13 bodů.

 • vzepření tahem souruč - 4 body
 • vzepření předkmihem, zákmihem - 3 body
 • vzepření vzklopmo - 4 body
 • výmyk do vzporu – 3 body
 • přednos ve vzporu – 1 bodu
 • sešin - 2 body
 • svis střemhlav – 1 bod
 • svis vznesmo – 0,5 bodu
 • překot vzad roznožmo - 3 body
 • překot vzad skrčmo – 1 bod

 Přeskok:

 • bedna nadél 110 cm – přemet z trampolínky - 10 bodů
 • bedna nadél 110 cm – skrčka ze zášvihu z můstku - 9 bodů
 • skrčka nebo roznožka bez zášvihu z můstku přes bednu našíř  – 7 bodů

 Bradla: sestava obsahuje min. 5 z níže uvedených prvků. Do povinných prvků patří vzepření a stoj na ramenou. Maximální hodnota sestavy nesmí přesáhnout 13 bodů.

 • vzepření předkmihem, zákmihem – 2 body
 • vzepření vzklopmo - 4 body
 • stoj na ramenou - 3 body
 • zánožka povýš – 1 bod
 • přednožka s celým obratem – 2 body
 • svírka – 1 bod
 • kotoul – 1 bod

 Hrazda po čelo: sestava obsahuje min. 5 z níže uvedených prvků. Povinnými prvky jsou výmyk a toč. Maximální hodnota sestavy nesmí přesáhnout 13 bodů.

 • výmyk – 2 body
 • vzepření vzklopmo – 3 body
 • toč dle výběru (vzad, vpřed, jízdmo) - 1,5 bodu
 • vzepření závěsem v podkolenní - 1,5 bodu
 • přešvih únožmo – 1 bod
 • podmet  - 2 body
 • přešvihem únožmo a půlobratem seskok – 0,5 bodu

Šplh na 4m laně – 2x ihned za sebou bez dotyku podlahy, bez přírazu. Šplh je zařazen na závěr souborné zkoušky. Je hodnocen známkou 7,0 – 8,0 bodu. Šplh nesmí nahradit akrobacii.

Ostatní srážky dle pravidel sportovní gymnastiky.

Při druhém opakování stejného prvku se jeho hodnota už nezapočítává.

Plavecké sporty:

 • Aktivní účast na výuce

SOUBORNÁ ZKOUŠKA:

Povinné disciplíny: 100 m prsa, 100 m kraul, 50 m znak, 50 m motýlek
Plave se dle pravidel plavání, pořadí disciplín bude určeno.
U každé z uvedených disciplín je měřen čas, který je následně převáděn na bodové hodnocení, minimální počet získaných bodů je 12. Každá disciplína musí být splněna minimálně na 1 bod.  

Hodnocení:
výborně          33 – 40 bodů
velmi dobře     21 – 32 bodů
dobře             12 – 20 bodů

MUŽI

 

 

 

 

ŽENY

 

 

 

 

Body

100 P

100 K

50 Z

50 M

Body

100 P

100 K

50 Z

50 M

10

1:22

1:10

0:35

0:31

10

1:25

1:15

0:38

0:36

9

1:25

1:12

0:38

0:33

9

1:28

1:17

0:41

0:38

8

1:28

1:15

0:41

0:36

8

1:33

1:20

0:43

0:41

7

1:33

1:17

0:43

0:39

7

1:36

1:24

0:45

0:44

6

1:36

1:20

0:45

0:42

6

1:38

1:27

0:47

0:47

5

1:38

1:23

0:47

0:45

5

1:40

1:30

0:52

0:50

4

1:40

1:26

0:52

0:48

4

1:43

1:35

0:55

0:53

3

1:43

1:30

0:55

0:52

3

1:47

1:38

0:58

0:56

2

1:47

1:38

0:59

0:56

2

1:51

1:45

1:00

0:59

1

1:51

1:45

1:01

0:59

1

1:55

1:50

1:04

1:01

 

Sportovní hry:

 • Aktivní účast na výuce

SOUBORNÁ ZKOUŠKA:

Komplexní test z basketbalu: střelba na koš z prostoru trestného hodu (nutno dát 2 koše), poté běh na polovinu hřiště pro míč a jeho vedení zpět ke koši driblinkem mezi čtyřmi kužely a následně střelba na koš po dvojtaktu zprava (nutno dát koš), doskočení nebo chycení míče a jeho vedení driblinkem vlevo kolem kužele a opět střelba na koš po dvojtaktu zleva (nutno dát koš), doskočení nebo chycení míče a následná přihrávka spoluhráči ke kuželu vlevo. V průběhu testu je nutno dodržet pravidla basketbalu. Čas se měří od prvního odhodu míče na koš po chycení přihrávky spoluhráčem.

Hodnocení:

 • do 25 sekund 1          
 • do 40 sekund 2
 • do 50 sekund 3

Test úspěšnosti nahrávky vrchním odbitím obouruč po přihrávce od spoluhráče pod úhlem na koš.

Hodnocení: čistý koš 3 body, čistá obroučka 2 body, dotyk desky 0 bodů

Hodnocení:

 • 16 a více bodů  1                 
 • 12 – 15 bodů    2
 • 8 – 11 bodů      3

Test úspěšnosti vrchního čelného podání do zadního pole soupeřovy poloviny hřiště – zóny 1, 6, 5.

 5 pokusů podání.

Hodnocení:   

 • 4 úspěšné pokusy do 3 zón               1                  
 • 3 úspěšné pokusy do 3 nebo 2 zón    2
 • 2 úspěšné pokusy do 2 zón               3

Test úspěšnosti umístění, způsobu provedení a razance útočného úderu ve výskoku v zóně 4 po nahrávce ze zóny 3 ve směrech po diagonále a po čáře.

Hodnocení: 

 • smeč v obou směrech úspěšný  1                 
 • drajv v obou směrech úspěšný  2
 • lob v obou směrech úspěšný     3

Výsledná známka hodnocení bude stanovena na základě aritmetického průměru známek z basketbalu a volejbalu.

 

 

Last update: Kašpar Ladislav, PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.09.2023)
Learning resources - Czech

Gymnastické sporty:

HÁJKOVÁ, J., PANSKÁ. Š. Základy gymnastiky. E-learning. ISBN 978-80-7603-308-5 https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Plavecké sporty:

https://ejmskoly.publi.cz/?book=124-plavani-iii
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jak-zachranit-tonouciho-a-neohrozit-sebe-161349
https://www.prpom.cz/zachrana-tonouciho
https://www.youtube.com/watch?v=6B9aYqxrPl4
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123460184-detska-zachranka-v-akci

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html