SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of physical education with the basics of biomechanics - OPBT4T041A
Title: Didaktika TV se základy biomechaniky
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 55 / 165 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Annotation -
The aim of the course is to create a basic idea of the position and principles of school physical education didactics in the context of the teaching profession. The subject also includes innovation methods and didactic principles. The aspects of motoric learning are the teaching of physical skills which also includes the basics of biomechanics in different sports. The students will see the biomechanics from a didactic view and use audiovisual methods to monitor movement for kinematic analysis in PE didactics. Students will visit a physical education lesson, which they will then analyse.
Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Aim of the course -

The aim of the course is to create a basic idea of the position and principles of school physical education didactics in the context of the teaching profession. The aspects of motoric learning also include the basics of biomechanics in physical movement. Students will visit a physical education lesson, which they will then analyse.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Descriptors -
Preparation for teaching Expected preparation time for 1 hour of lecture 20 minutes Expected preparation time for 1 exercise 30 minutes Self-study of literature (per semester) 10 hours Work with study materials (per semester) 10 hours Fulfillment of continuous tasks (per semester) 10 hours Fulfillment of the subject Seminar work 0 hours Preparation for credit 10 hours Exam preparation and 10 hour exam
Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (09.05.2022)
Literature -

ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS, 1996

DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3308-4.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova, 2000. ISBN: 80-7290-005-6.

FIALOVÁ, L, FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2885-1.

FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1854-8.

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2885-1.

FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4988-7.

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.

HOGENOVÁ, A. a kol. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-580-9.

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3625-2   

JANSA, P. Pedagogika sportu, Praha: Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-3986-4.

KARAS, V., OTÁHAL, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha: Karolinum, 1991.

KREJČÍ, M., BAUMELTOVÁ, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. dostupné: www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-631-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN: 80-7178-579-2.

RICHTER, CH. Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Mayer & Mayer Verlag, 2006. ISBN: 978-3-89899-225-1.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. 171 S. ISBN:80-7184-659-7.

SIEDENTOP, D. Introduction to physical education, fitness, and sport. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN: 978-00-780-9577-1.

TUPÝ, J. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV. 2021. Praha: Národní pedagogický institut ČR. Dostupné: https://www.npi.cz/images/revize/NPI_Analyza_SVP_2022.pdf

TUPÝ, J. Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP (část 5.: Rozpracování očekávaných výstupů do UO Tělesné výchovy. dostupné: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1315/pruvodce-tvorbou-ucebnich-osnov-telesne-vychovy-ve-svp-br-5.-cast-.html
RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN: 80-7184-659-7.

TUPÝ, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Munipress, 2018. ISBN: 78-80-210-8998-3.

UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě. Praha: UK FTVS, 2001. ISBN: 80-86317-11.

VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN: 978-80-210-4936-9.

VLÁDA ČR. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2004, 2021. dostupné:
www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-2-2021
VLČEK, P. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic, Logos Verlag: Berlin, 2019. ISBN: 978-3-8325-4961-9.

ZEMÁNKOVÁ, M., VYSKOTOVÁ, J. Cvičení pro hyperaktivní děti, speciální pohybová výchova. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-3278-7.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Syllabus -

 1.  Introduction to the didactics of physical education. Resources and position in the system of sciences. PE in the framework of the educational programme. Credit and exam requirement.2.  Characteristics of the role of pupil and teacher within the educational process in PE. Methodological and organizational forms of  PE, didactic procedures, methods, styles.3.  Kinematics I4.  Personallity and compentence of PE teacher.

5.     Kinematics II.

6.     Dynamics of physical exercises I.

7.     Dynamics of physical exercises II.

8.     Pupil in the educational process of PE:- ontogenesis of motor skills, didactic aspects of motor learning.

9.     Experimental methods in biomechanice

10.  Visit a PE lesson.

11.  Analyse the didactic process of the attented PE lesson.

12.  Presentation of preparation papers for the PE lessons. Written exam.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Course completion requirements -

Credit

1.     80% active participation in the education process

2.     processing of the observation from the PE lesson, mutual evaluation

3.     three preparations papers for the PE lessons

Examination in the form of a written test.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html