SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of Individuals with Visual Impairment - OPBS4S032A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 32 / 32 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS4S021A
Is pre-requisite for: OPBS4S043A
Annotation -
The aim of the course is to provide students with a general insight into the field of special pedagogy focused on people with visual impairments. Provide basic information about the etiology of visual defects, the psychological impact of vision loss; To present the possibilities of social rehabilitation. The content of the subject is focused on the issue of a person with a visual impairment. It draws attention to myths and prejudices on the part of the intact majority and on the part of disabled personalities. It clarifies the types and degrees of visual defects, states the occurrence and etiology of defects. Provides information on the anatomy, physiology, and pathophysiology of visual perception. It provides orientation in the system of care for the visually impaired in the Czech Republic, their education in schools for the visually impaired, and within the framework of inclusive education in kindergartens, primary schools, secondary schools and universities. It opens up the problems of blindness, such as stress changes on a psychosocial level
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 30 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 50 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 30 hodin celkem

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (06.09.2023)
Literature - Czech

HAMADOVÁ, P.; KVĚTOŇOVÁ, L.: NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

KVĚTONOVÁ,L.; ŠUMNÍKOVÁ,P.: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením. PedF UK, 2022. ISBN 9788076033375.

 Katalog podpůrných opatření - zrakové postižení http://katalogpo.upol.cz/zrakove-postizeni-nebo-oslabeni-zrakoveho-vnimani/uvod/

Doporučená literatura:

ŠUMNÍKOVÁ, P. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením.Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 s. 176. ISBN: 978-80-7603-005

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-053-x.

VÍTKOVÁ, M.(ed). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Orientace v problematice na základě prostudované literatury, schopnost číst Braillovo bodové písmo zrakem.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů. Podmínky plnění seminářů budou představeny při prvním setkání. Ústní pohovor.

Okruhy zkoušení:

Kategorizace zrakového postižení. Osobnost a zrakový handicap

Zrakové funkce, vývoj zrakového vnímání

Zrakové vady dětského věku. Projevy zrakových vad s hlediska speciálně pedagogické diagnostiky

Reedukace zraku

Kompenzace - rozvoj náhradních smyslů

Braillovo bodové písmo

Výtvarná výchova a rozuvoj hmatového vnímání

Rozvoj sebeobsluhy

Prostorová orientace a samostatný pohyb

Podpůrná opatření

Metodika práce asistenta pedagoga

SPC

Raná péče

Poradenská zařízení sociální rehabilitace

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Learning resources - Czech

Studentům jsou k dispozici studijní opory (prezentace přednášek, odkazy na elektronické zdroje, interaktivní úkoly, doplňkové studijní materiály) v prostředí MOODLE dostupné na:

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=695

Název kurzu: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7583

vstup pro hosty klíčem

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html