SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantitative research methods II - OPBP3Z407A
Title: Kvantitativní metodologie II
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Greger, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q205A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.04.2020)
Předmět se zaměřuje na uvedení do způsobů kvantitativního výzkumu. V úvodu seznámíme studenty se základními charakteristikami kvantitativního výzkumu, naučíme je, jak se formuluje výzkumný problém a k němu náležející hypotézy výzkumu, jaké jsou postupy výběru respondentů typické pro kvantitativní výzkum a s celou řadou metod a nejčastějších chyb při jejich tvorbě i užívání. Předmět navazuje na Kvantitativní metodologii I a spirálovitě probírá obdobná témata, avšak do větší hloubky, s využitím komplikovanějších příkladů a širších souvislostí. Struktura předmětu zahrnuje následující tematické bloky: 1) Pojetí kvantitativního (vs.) kvalitativního výzkumu, kroky výzkumu, formulování vědeckého problému, a/případně hypotéz, analýza literatury (včetně vyhledávání v on-line databázích); 2. Validita a reliabilita, standardizace; Inteligenční a didaktické testy; 3) Dotazník, způsoby sběru dat, volba výzkumného souboru (sampling); 4) Seznámení s výzkumnými nástroji: Klima školní třídy, Hodnocení interakce učitele a žáků, Předcházení problémům v chování žáků, Společenství prvního stupně (metoda sémantického výběru); 5) Experimentální uspořádání a kvaziexperiment; 6) Seznámení s nástrojem: Výzkumné metody: Sémantický diferenciál, Q-třídění, posuzovací škály, Sociometrie, (případně pozorování a meta-analýza)
Literature - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (06.02.2020)

Základní literatura:

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál.

Kerlinger, F.N. (1972) Základy výzkumu chování. Praha, SPN.

Clark-Carter, D. (2010). Quantitative psychological research. 3rd Ed. New York, Psychology Press.

Goodwin, J.C. (2010) Research in psychology. Methods and designs. 6th Ed. New Jersey, Wiley.

Nunnally, J.C., Bernstein, I.H. (1994).  Psychometric theory. 3rd. Ed. McGraw-Hill.

Shadish, W.R., Cook, T.D.; Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Belmond, CA, Wadsworth.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.04.2020)

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

1) docházka: setkání se odehrává formou deseti setkání po 2 vyučovacích hodinách. Povolené jsou dvě absence. V případě vyšší absence student dostane úkoly navíc po konzultaci s vyučujícími. Splnění úkolů v případě vyšší absence než 4 hodiny podmiňuje získání klasifikovaného zápočtu.

2) zpracování závěrečné práce - návrhu výzkumného projektu. Návrh projektu bude obsahovat a bude strukturován do pěti částí následovně (jednotlivé části budeme postupně probírat na setkávání v kurzu; dílčí úkoly budou součástí výsledného projektu): 1. téma výzkumu, 2. přehled dostupné literatury (na základě rešerše literatury, přehled zjištění předchozích výzkumů, případně teoretická východiska, včetně cizojazyčných zdrojů), 3. formulace výzkumného problému a hypotéz, 4. návrh nástroje sběru dat a strategie sběru dat (způsob výběru vzorku, časový a organizační plán), 5. návrh způsobu zpracování dat včetně návrhu statistického zpracování dat.

Kritéria hodnocení závěrečné práce - návrhu výzkumného projektu.

1) Přehled literatury (literature review): Aspoň 6 primárních zdrojů (minimálně 3 zahraniční), nejen uvést citací, ale napsat odstavec, jak se práce vztahuje k Vašemu výzkumnému problému, případně jinak zakomponovat do teoretické části. 

2) výběr respondentů. Musí být popsána cílová populace, nesmí chybět popis výběru respondentů (jeho logická návaznost – z čeho budete vybírat, sampling frame) a jeho charakteristika (kombinace pravděpodobnostní, vícestupňový, stratifikovaný aj.). Musí být jasná linka a srozumitelnost, jak se dostanete k cílovým respondentům.

3) Hypotézy: formulované srozumitelně, ověřitelně. Musí být jasné, jak jsou proměnné operacionalizované (to stačí v části nástroje, tedy link mezi hypotézou a nástroji). Formulujte hypotézu, jak ji očekáváte (není nutné formálně uvádět nulovou a alternativní hypotézu, pouze to, co čekáte).

4) Výzkumné nástroje: Popsány jejich vlastnosti (včetně reliability škál; nelze odbýt jen odkazem na domácí či zahraniční standardizační studii, musíte sami nástroj na základě ní popsat). Ukázka položek, případně celý nástroj.

5) Statistické zpracování dat. Musí být zřejmá návaznost na ověření hypotéz. A jak se od výzkumného nástroje dostaneme k datům za respondenty, se kterými budou pracovat příslušné statistické testy. Je třeba uvést správné statistické testy pro ověření hypotéz (nestačí jen t-test, ale i upřesnit jeho typ apod.)

Pokud chybí nebo nejsou dostatečně kvalitně zpracovány aspoň dvě části, vracíme práci k přepracování. Pro bližší představu zpracování návrhu výzkumného projektu jsou studentům v Moodlu k dispozici ukázky pozitivně hodnocených návrhů projektů studentů z minulých let.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html