SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special educational approach to persons with combined disability - OPBP3S614B
Title: Spec.ped. přístup k osobám s KP
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3S206A
Annotation - Czech
Předmět se zabývá pochopením celistvosti člověka v rámci problematiky kombinovaného postižení. Student pracuje s pojmy vícečetná vada, přídatná porucha, symptomatická vada. Základem předmětu je terminologické vymezení, modely vnímání osob s kombinovaným postižením. Důraz je kladen na pochopení významu vzdělávání osob s kombinovaným postižením, možnosti institucionální a pedagogický doprovod, sociální podpora. Cílem předmětu je hlubší náhled do problematiky osob s kombinovaným postižením, možnosti vzdělávání a podpory. Kurz bude tvořen následujícími tématy: 1. Změny v kognitivním a emocionálním vývoji kombinovaně postižených jedinců. 2. Speciálně pedagogická diagnostika osob s kombinovaným postižením a následné vytváření individuálních studijních plánů. 3. Psychomotorický vývoj jedince se zřetelem na odchylky u dítěte s kombinovaným postižením. 4. Senzomotorický vývoj dítěte s kombinovaným postižením a možnost speciálně pedagogické podpory. 5. Možnosti komunikace kombinovaně postiženého jedince. 6. Vliv vícečetného postižení na kvalitu života jedince a rodiny. 7. Úloha speciálního pedagoga, rodiny a ostatních odborníků při týmové práci.
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (28.01.2020)
Literature - Czech

VÍTKOVÁ, M., ŘEHŮŘEK, J., KVĚTOŇOVÁ – ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3

LUDÍKOVÁ, L Vzdělávání hluchoslepých 1. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-225-1.

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých 3. Praha : Sciencia, 2001. ISBN 80-7183-256-1.

OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU,PdF, 2005. ISBN 80-210-3819-5.

NIELSEN, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. České vyd. 1. Praha: ISV, 1998. 119 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-85866-26-9.

FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 2007. Praha: Gradapublishing. ISBN 978-80-247-1314-4.

studie a materiály dodané vyučující

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (28.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance jedné absence), kvalitní splnění všech úkolů a aktivní účasti na semináři.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (28.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html