SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Educational Psychology - OPBP3Q409A
Title: Úvod do pedagogické psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Pre-requisite : OPBP3Q202A, OPBP3Q203A
Annotation - Czech
Kurz pokrývá základní témata uvádějící do poznatků pedagogické psychologie. Je strukturován do čtyř tematických bloků (viz níže). V každém bloku proběhnou dvě přednášky a jeden seminář, jehož účelem je shrnout, komparovat, aplikovat a diskutovat poznatky z přednášek. Na seminář se studenti připraví četbou doporučených textů (viz sylabus).
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literature - Czech

CORNO, L. a ANDERMAN, E. M. (eds.): Educational Psychology Handbook. Routledge, 2015 (3. vyd.).

ČÁP, J. a MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001.

BRUNER, J. S. The Culture of Education. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

WITTROCK, M. C. (Ed.). Handbook of research on teaching. New York: Macmillan, 1986.

KIRSCHNER, P. A., SWELLER, J. a CLARK, R. E. Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 2006, p.75-86.

Povolání: učitel. Pedagogika, 44, 1994, 4. Monotématické číslo.

Psychoanalytické inspirace pro výchovu. Pedagogika, 49, 1999, 4. Monotématické číslo.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (27.01.2020)
Syllabus - Czech

Blok 1
1.    Vývoj představ o dítěti, dětství a výchově v historii
2.    Pedagogická psychologie – její zrod, předmět a vývoj
3.    Seminář na základě četby – studenti budou diskutovat otázky vztahující se k povaze a poslání pedagogické psychologie, jejím silným a slabším stránkám.

Četba:
a)    Salomon, G.: Netradiční úvahy o podstatě a poslání pedagogické psychologie. Pedagogika, 2000, 2, s. 126-144.
b)    Štech, S.: Komentář k Salomonovu textu „Netradiční úvahy o podstatě a poslání pedagogické psychologie“. Pedagogika 2000, 2, s. 145-152    

Blok 2
4.    Učitelství – problém charakteru profese. Sociologické podněty.
5.    Učitelství prizmatem psychologických přístupů (výzkumů)
6.    Seminář na základě četby a materiálové práce

Četba:
a)    Smetáčková, I., Štech, S. a kol. (2021): Učitelské vyhoření. Praha: Portál, kapitola 8 Nová učitelská profesionalita, s. 221-230 (užitečné přečíst i vybrané úvodní kapitoly)
b)    Kaczor: Proč je novela zákona o pedagogických pracovnících dobrý nápad. https://divoka-karta.eduin.cz/2021/01/20/jan-kaczor-proc-je-novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-dobry-napad/
c)    Písemný úkol: ve skupině 2-3 studujících proveďte krátký rozhovor s učitelem/kou v praxi, případně se studentem/ku učitelství v NMgr studiu (typicky cca tři otázky). Cílem je získat výpovědi o učitelské profesi, zátěžových a uspokojujících situacích a také o tom, co k jejímu dobrému výkonu potřebují, v čem se cítí připraveni a v čem nikoli.  


Blok 3
7.    Učení – zákonitosti, druhy, teorie
8.    Metakognice
9.    Seminář na základě četby

Četba:
a)    Kuhn, D., & Dean, Jr, D. (2004). Metacognition: A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into practice, 43(4), 268-273. Available: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15430421tip4304_4?casa_token=NO8i6317ofsAAAAA:mNGWDlgifkPH4SJnsBnVP778aqeq5GXHEFXDkHWpHbE9a5g7sUgTl4WvD8GAjPNMKBExOuoNCkFJ
b)    Fleming, S. M., & Lau, H. C. (2014). How to measure metacognition. Frontiers in human neuroscience, 8, 443. Available: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00443/full

Blok 4
10.    Percepční a postojová schémata žáků (percepce žáka učitelem)
11.    Pedagogická komunikace a interakce
12.    Seminář na základě četby

Četba:
a)    Sedláček, M., & Šeďová, K. (2015). Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis scholae, 9(1), 83-101. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/2084/OS_1_2015_05_Sedlacek.pdf
b)    Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. (Kapitola II Jaká je má představa úspěšného žáka? str. 67-87).  

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen zkouškou. K jejímu získání jsou nutné následující podmínky:

1)     Účast na setkáních

2)     Vypracování eseje „Jak by mělo vypadat školní vzdělávání – moje představy a jejich argumentace“ a jeho závěrečná reflexe

3)     Ústní zkouška pokrývající témata předmětu

 

Instrukce k vypracování eseje:

Na začátku kurzu studenti dostanou za úkol vypracovat esej na téma „Jak by mělo vypadat školní vzdělávání – moje představy a jejich argumentace“. Vzdělávání je pojato široce ve smyslu „edukace“, včetně socializace, artikulace rodinné výchovy a školních vlivů, osobnostního vývoje apod.

Podmínka 2) bude považována za splněnou nejen odevzdáním vstupního eseje, ale také vypracováním závěrečné stručné, avšak argumentované úvahy o případných proměnách vlastního pohledu na školní edukaci:  co po absolvované výuce interpretuji jinak (a proč, na základě jakých poznatků) a v čem naopak setrvávám na svém původním pohledu (a proč, na základě jakých získaných poznatků).

 

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (09.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html