SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Variability and Pathology of Mental Development during School Age - OPBP3Q305A
Title: Variabilita a patologie psychického vývoje ve školním věku
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q203A
Annotation -
The course builds on fundamental knowledge of developmental psychology. The course target is to learn a perspective of the development of children with disabilities and developmental disorders. Students will work on presentations on particular topic (disability, handicap) where they should give complex view of a situation of a person living with this condition.
Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Descriptors - Czech

Kredity

3

Zakončení

KZ

Přímá výuka

Přednášky:

1

Cvičení:

1

Samostudium literatury (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

15 hodin

Plnění předmětu

Příprava na zápočet, zkoušku

30 hodin

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Literature - Czech

DSM V Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické spo-lečnosti. 2013

JANATA, J. Agrese, tolerance a intolerance. Praha: Grada, 2000.

KERROVÁ, S. Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997.

LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J.: Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1991.

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: H+H, 2001.

MATĚJČEK. Z.; LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života. Praha: SPN, 1986.

Mezinárodni klasifikace nemocí. 11. revize. Dostupné z: https://icd.who.int/en

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

SHEEDYOVÁ-KURCINKOVÁ, M. Problémové dítě v rodině a ve škole. Dítě mimořádně citlivé, vnímavé, tvrdohlavé, aktivní. Praha: Portál, 1998.

SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol. Normalita osobnosti. Praha: Avicenum, 1972.

ŠVANCARA, J. Poruchy psychického vývoje. Brno: UJEP, 1979

VÁGNEROVÁ, M. Variabilita a patologie psychického vývoje. Praha: UK, 1993.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: HTF UK, 1995.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. , HAJD MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: PedF UK 1992 (Liberec 1997 - Psychologie handicapu 1 - 4).

VÁGNEROVÁ, M.; VALENTOVÁ, L. Psychický vývoj a jeho variabilita. Praha: UK, 1995.

VOJTÍK, V. , MACHOVÁ, J. , BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (04.02.2020)
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy psychického vývoje

První tématický blok je zaměřen na základní pojmy a principy normality, variability a patologie psychického vývoje. V úvodu to budou spíše obecnější informace, v závěru bude zmiňován současný přístup k terminologii ve školství.

Teorie normality, pojetí normality

Kritéria normality v dětství

 • vývojové etapy, příp. vývojové úkoly dle autorů: Erikson, Kohlberg, Piaget, Freud
 • statistická, pragmatická, dílčí norma v dětství

Kritéria normality v dospělosti

 • vycházející ze společenských požadavků na dospělého jedince (samostatnost: eko-nomická, sociální, emoční, pracovní uplatnění, partnerství, rodina)
 • vycházející z vývojových úkolů dospělosti (Erikson) ? proměnlivost v jednotlivých etapách dospělosti (např. krize středního věku aj.)
 • vycházející ze ?zdravého (optimálního) fungování osobnosti? (Syřišťová)

 Teorie vlivů na vývoj (běžný vs. patologický)? Biologické vlivy vs. spo-lečenské? Jaké mají tyto postoje dopad na přijetí, výchovu a vzdělávání postiženého jedince? Jak je chápou teorie:

 • Enviromentalismus
 • Nativismus
 • Interakcionismus

 Činitelé variability psychického vývoje

 • Dědičnost jako činitel vzniku odchylek v psychickém vývoji (genotyp, heriabilita, reakční norma, podíl vlivu dědičnost a prostředí, typické problémy vývoje dané dědičností)
 • Faktory prostředí (fenotyp, prostředí mění vs. stupňuje dědičné předpoklady, typo-logie vlivů prostředí, vlivy prostředí v různých etapách vývoje)

Terminologie vývojových obtíží, vývojových poruch v dětském věku dle MNK-11 a DSM-V.

Současná terminologie ve školství dle školského zákona a navazujících vyhlášek (zejm. č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb.): zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, so-ciální znevýhodnění

 

 

2. Rodina postiženého dítěte, rodinný kontext postižení

Druhé téma bude sledovat rodinu postižených/znevýhodněných jedinců. Podobně jako je ro-dina základním prostředím, ve které probíhá vývoj dítěte v normě, je i pro jedince s postiže-ním/znevýhodněním úloha rodiny neopominutelná. Přitom se musí rodina handicapovaných dětí vyrovnávat s celou řadou problémů. Sledovány budou i vazby mezi jednotlivými členy rodiny a případy, kdy je rodina zdrojem obtíží dítěte.

Úloha rodiny pro zdravý vývoj dítěte, úloha rodiny pro vývoj postiženého dítěte, pro vývoj dětí s vývojovými odchylkami

Úloha dítěte pro rodinu, jak ji naplňuje dítě s vývojovými obtížemi ? postižením?

Rodina postiženého dítěte

 • reakce rodičů v případě narození dítěte s postižením
 • krize rodičovské identity dle Küblerové?Rossové: šok, popření, postupná akcepta-ce reality, vyrovnávání se s problémem, adekvátní či neadekvátní vyrovnání se (realistický postoj k situaci, optimální podpora vývoje ve shodě s možnostmi dítě-te, rozvoj obranných mechanismů k vyrovnávání, nevhodné výchovné styly)
 • doba vzniku odchylky / postižení, příčiny postižení a rodičovské postoje
 • změny rodičovských postojů k dítěti s postižením

Systém rodiny s postiženým dítětem

 • hranice rodiny
 • subsystém partnerský
 • vztah rodičů k postiženému dítěte a jeho výchova, varianty nevhodných typů výchovy
 • subsystém sourozenecký
 • životní cyklus rodiny s postiženým dítětem od kojeneckého věku až do dospělosti
 • zásady pro výchovu postiženého dítěte

Rodina jako zdroj ohrožení vývoje dítěte (deprivace, subdeprivace, CAN, sociokulturní handicap aj.)

 

3. Osobnost jedince s postižením

Třetí tématický blok se bude věnovat individuálním zvláštnostem jedinců se zdravotním postižením, znevýhodněním, sociálním znevýhodněním. Sledovány budou možnosti plnění vý-vojových úkolů v jednotlivých vývojových etapách (od časného věku až do dospělosti) i dů-sledky, které může vývojový problém či postižení přinášet pro formující se osobnost dítěte.

Vývoj jedince zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálními znevý-odněním: vývojové úkoly v oblasti tělesné, psychické, emoční a sociální. Rizika a úskalí vývoje v jednotlivých etapách vývoje vzhledem k typu postižení / znevýhodně-ní.

Specifické znaky vývoje jedince s postižením v časném věku, předškolním věku, v mladším školním věku, starším školním věku (puberta, adolescence), časné dospělosti.

Vrozené a získané postižení a vliv na vývoj a osobnost postiženého jedince.

Sebepojetí jedince s postižením.

Formování osobnosti v průběhu socializace, sociální vlivy.

 

4. Společnost a jedinec s postižením

Jedno z témat je věnováno postojům společnosti vůči jedincům s postižením/znevýhodněním. Bude postaveno na mapování posunu v přístupech k jedincům s postižením/znevýhodněním v důsledku změn ve společnosti, pracovat se bude s sociokulturní normou.

 

5. Vývoj jedince s daným typem postižení

Pátému tématu bude věnována značná pozornost a bude tvořit cca polovinu výuky. Postupně se budeme zabývat specifickým průběhem vývoje jedince se daným typem postižení / znevýhodnění, přičemž bude dáván důraz na sociální vlivy (rodina, škola, vrstevnická skupina..). Budou mapovány specifické obtíže a problémy, se kterými se u jedincům s postižením / znevýhodněním v průběhu socializace můžeme setkávat. Sledovány budou také specifické vývo-jové znaky či zvláštnosti osobnosti jedinců s daným typem postižení. Nebude ani opomenuto vzdělávání, zejm. budou zmiňována pozitiva a negativa průběhu vzdělávání (integrace vs. speciální školství), hledány budou faktory úspěšné integrace do hlavního vzdělávacího proudu.

Zabývat se budeme těmito problémy vývoje/postižením/znevýhodněním:

poruchy vývoje rozumových schopností, jedinec s mentálním postižením

pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra

jedinci s tělesným postižením, zdravotní znevýhodněním

jedinci se zrakovým postižením

jedinci se sluchovým postižením

 jedinci s poruchou komunikačních schopností

specifické vývojové obtíže dětí v oblasti školního výkonu a specifické poruchy chování u dětí školního věku

 jedinci se sociálním znevýhodněním (sociokulturní handicap, menšiny, sociální vyloučení, žák cizinec aj.)

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Předpokládáme aktivní zapojení studentů a skupinové formy práce. Každá skupina, se zaměřením na konkrétní handicap, postižení, znevýhodnění (somatické onemocnění, tělesné postižení, poruchy CNS, poruchy vývoje rozumových schopností, smyslová postižení, vady řeči, sociokulturní handicap, poruchy adaptace aj.) předloží zpracovaný materiál, který bude založen na analýze kazuistiky jedince s daným specifickým problémem. Tato práce je podmínkou vstupu ke klasifikovanému zápočtu. 

Předmět bude poté zakončen písemným testem, v nemž studenti prokáží znalost charakteristik jednotlivých postižení, poruch a znevýhodnění a jejich dopadu na vývoj osobnosti jedince.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Learning resources - Czech

Další informace a opory kurzu jsou pro zapsané studenty přístupny zde: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8587

Heslo pro zápis do kurzu obdrží studenti na prvním setkání. 

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html