Developmental Psychology II - OPBP3Q203A
Title: Vývojová psychologie II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 90 / 90 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q103A
Is pre-requisite for: OPBP3Q305A, OPBP3Q503B, OPBP3Q409A, OPBP3Q408A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course Developmental Psychology II is focused on the continuation and expansion of propaedeutics of one of the basic psychological disciplines. Prerequisite for this course is completion of the course Developmental Psychology I. (winter semester). During the semester, students become acquainted with various aspects of an individual's development from school age to death. Within the emphasis on theories of lifelong development, students will be motivated to think critically, to find connections between the most well-known theories of development and partial phenomena of individual development, as well as orientation in the current direction of empirical interest in Czech and world developmental psychology. Current topics and changing trends in current developmental psychology will be reflected, which students will actively seek out and discuss in the seminar part of the course. The course will place great emphasis not only on acquainting students with key knowledge, but also on their application and discussion. The course will be structured into the following thematic blocks: 1) Younger school age: Defining the period and key characteristics of the stage, Thematization of early literacy and its development, cognitive development and metacognition, development of executive functions and self-regulation, changes in individual socialization - the role of schoolchildren, Self-concept, identity, Younger school age in the reflection of developmental theories, Development of individual morality, Longitudinal study (ELSPAC, etc.); 2) Adolescence - change of discourse: current conception, differentiation, terminology, constructs of adolescence, historical comparison of conception development (from storm and conflict to authorized conceptualization of own living space), Adolescence in reflection of developmental theories, psychological schools, Early adolescence (older school age) , pubescent changes physical, hormonal, cognitive, emotional, identity, Characteristics of gender differences, Changes in the role of schoolchildren, Changes in the field of identity, self - concept, Risk areas in the behavior and experience of the individual, Peer and romantic relationships; 4) Middle and late adolescence: Time limits, biological, social, emotional and personality changes, Gender identity, sexual maturation, partnerships, Key issues of professional and educational orientation, Adolescents as clients of counseling and therapeutic services - specifics of the approach, Adolescent on the threshold of adulthood , blurring of borders - sociocultural, economic and demographic consequences, value orientation, risky behavior of adolescents; 5) Definition of the concept of emerging adulthood: Emerging Adulthood (J. J. Arnett), specifics, tasks, Rationale of theory, Criticism; 6) Early adulthood: Definition, biological, psychological, social and personality changes, Personality maturity, new social roles, Thematization of family foundation, reproductive issues, the importance of parenthood, marriage, partnership, Labor market orientation, ambivalence of expectations and personal decisions, Lifestyle forms (empirical studies), Early adulthood and problems addressed in counseling and therapeutic services; 7) Middle and late adulthood: Definition of periods and key tasks in personal maturation, Identity issues, Family development, departure of children, new impulses in relationships, lifestyle, Involution echoes, stability versus anxiety, peak productivity, middle age crisis - current concepts Late adult labor market; 8) Current partnership and family issues in the context of the human life cycle: Reflections on the institute of marriage in demographic trends, Unmarried cohabitation, Family and divorce, alternating care. surrogacy; 9) Early old age: Definition and periodization, Involutionary changes, Changes of cognitive, physical and emotional functions, Self-concept, specifics, Retirement, change of lifestyle, rhythm, social status, Ageism, Old age and family relationships, Quality of life in old age; 10) True age: Definition and characteristics, Changes in mental and physical functions, Possibilities of delaying degenerative changes - research, development of cognitive stimulation versus missing psychological services, Gerontopsychology as an integral part of psychologist training. Palliative care; 11) The phenomenon of dying and death: Dying and death as a psychological phenomenon, The development of the concept of death from childhood, The phase of reconciliation with loss (Kübler-Ross); 12) Fundamental issues of lifelong development psychology: Reflections on important theoretical concepts of developmental psychology, Life-span theory, Biodromal theory
Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je získání kvalitní orientace ve vývojových úkolech jednotlivých vývojových etap od nástupu dítěte do školy, po smrt jedince. Studující umí definovat a popsat specifika somatického, kognitivního, sociálního, emočního, identitního vývoje v jednotlivých etapách, umí v souvislostech vysvětlit klíčové změny s ohledem na aktuální empirické studie i teorie vývoje. Předmět má profilový charakter, je součástí státních závěrečných zkoušek.

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Descriptors - Czech
Celková časová zátěž studenta 150,0
Přidělené kredity 5
Zakončení Zk
   
Přímá výuka  
Přednášky: 2
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 60 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin
Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (20.02.2022)
Literature - Czech

ARNETT, J. J. Adolescence and Emerging Adulthood. Pearson Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009. 

GRUSS P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009. 

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. 

KLUSÁK, M. a KUČERA, M. Dětské hry - games. Praha: Karolinum, 2010.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. 

MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2006.

SETTERSTEN, R. A. a kol. On the frontier of adulthood : theory, research, and public policy. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

SHEEYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál 1999

VAVRDA, V. Soudobé otázky psychoanalýzy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

WINNICOTT, D. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998. 

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Syllabus - Czech

1)  Mladší školní věk  

·         Vymezení období a klíčových charakteristik etapy.

·         Tematizace rané gramotnosti a její vývoje.

·         kognitivní vývoj a vývoj metakognice, vývoj exekutivních funkcí a autoregulace.

·          Změny v socializaci jedince - role školáka

·         Sebepojetí, identita.

·         Mladší školní věk v odraze vývojových teorií

·         Vývoj morálky jedince 

·         Longitudinální studie (ELSPAC, aj.)

2)  Adolescence - změna diskurzu

·                    aktuální pojetí, diferenciace, terminologie, konstrukty adolescence.

·                    historická komparace vývoje pojetí (od bouře a konfliktu po autorizovanou konceptualizaci vlastního životního prostoru). 

·                    Adolescence v odraze vývojových teorií, psychologických škol.

3)  Raná adolescence (starší školní věk)

·         pubescentní změny fyzické, hormonální, kognitivní, emocionální, identitní.

·         Charakteristika genderových rozdílů.

·         Změny v roli školáka

·         Změny v oblasti identity, sebepojetí

·         Rizikové oblasti v chování i prožívání jedince

·         Vrstevnické a romantické vztahy

4)   Střední a pozdní adolescence

·         Časové vymezení, biologické, sociální, emoční a osobnostní změny.

·         Pohlavní identita, sexuální zrání, partnerské vztahy

·         Klíčové otázky profesní a vzdělanostní orientace.

·         Adolescenti jako klienti poradenských a terapeutických služeb - specifika přístupu.

·         Adolescent na prahu dospělosti, rozostření hranic - sociokulturní, ekonomické a demografické konsekvence.

·         Hodnotová orientace, rizikové chování adolescentů.

5) Vymezení koncepce vynořující se dospělosti

·         Emerging Adulthood  (J. J. Arnett), specifika, úkoly.

·         Odůvodnění teorie

·         Kritika

6)  Raná dospělost

·         Vymezení, biologické, psychické, sociální a osobnostní změny.

·         Osobnostní zralost, nové sociální role.

·         Tematizace krok založení rodiny, reprodukční otázky, význam rodičovství, manželství, partnerství.

·         Orientace na trhu práce, ambivalence očekávání okolí a osobních rozhodnutí. 

·         Formy životního stylu (empirické studie).

·         Raná dospělost a problémy řešené v poradenských a terapeutických službách.

7)  Střední a pozdní dospělost

·         Vymezení období a stěžejní úkoly v osobnostním zrání.

·         Identitní otázky.

·         Vývoj rodiny, odchod dětí, nové impulzy v partnerských vztazích, životní styl.

·         Involuční ozvěny, stabilita versus úzkost, vrchol produktivity, krize středního věku - aktuální koncepty.

·         Pozdní dospělý na trhu práce.

8)  Aktuální partnerské a rodinné otázky v kontextu životního cyklu člověka 

· Reflexe institutu manželství v demografických trendech, Nesezdaná soužití.

· Rodina a rozvod, střídavá péče. 

· Doplněné rodiny.

·         Fenomén single.

·         Spolubydlení.

·         Homosexuální svazky.

·         Náhradní rodinná péče.

·         Neplodnost a partnerství, surogátní mateřství.

9)  Rané stáří

·         Vymezení a periodizace.

·         Involuční změny.

·         Proměny kognitivních, tělesných i emočních funkcí.

·         Sebepojetí, specifika.

·         Odchod do důchodu, změna životního stylu, rytmu, sociálního statutu.

·         Ageismus.

·         Stáří a rodinné vztahy.

·         Kvalita života ve stáří.

10)  Pravé stáří

·         Vymezení a charakteristika.

·         Proměny psychických i fyzických funkcí.

·         Možnosti oddálení degenerativních změn - výzkumy, rozvoj kognitivní stimulace versus chybějící psychologické služby.

·         Gerontopsychologie jako nedílná součást přípravy psychologa. Paliativní péče.  

11)  Fenomén umírání a smrti

·         Umírání a smrt jako psychologický fenomén.

·         Vývoj konceptu smrti od dětství.

·         Fáze smiřování se se ztrátou (Kübler-Rossová).

12) Zásadní otázky psychologie celoživotního vývoje 

·         Reflexe důležitých teoretických konceptů vývojové psychologie,

·         Life -span teorie,

·          Biodromální teorie

·         Diskuze, náměty, shrnutí

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Course completion requirements - Czech

 Kurz je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí - první je písemný didaktický test z obou navazujících kurzů (vývojová psychologie I, II). Pokud bude studující úspěšný a získá hodnocení výborně či velmi dobře, bude mu tato známka zapsána do SISu. POkud ale bude hodnocení v písemné části dobře či neprospěl/a - dostaví se studující k ústní zkoušce.

Okruhy témat i bližší informace k didaktickému testu i k ústní části získají studenti na přednášce.

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (31.01.2024)