SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of gender - OPBP1Q128B
Title: Psychologie genderu
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Interchangeability : OBPS13083
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studující s genderovou problematikou a zprostředkovat jim teoretické a metodologické zázemí pro aplikaci genderové perspektivy na společenskou (a potenciálně specificky pedagogickou) realitu. Součástí předmětu bude rovněž budování genderové senzitivity. Vedle představení konceptu gender bude v rámci předmětu bude pozornost věnována zejména následujícím tématům: přístupy ke kategorii genderu v jednotlivých společenských vědách, vývoj genderové problematiky jako vědeckého tématu, metodologie genderové analýzy, biologické pohlaví a gender, genderová socializace (osvojování genderových rolí a genderových identit), genderové aspekty strukturace společnosti, gender a moc, gender ve veřejné a soukromé sféře, gender a sexualita, gender v rodině a partnerských vztazích, gender ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Výuka bude probíhat prostřednictvím práce s původními texty, empirickými daty a praktickými příklady, které ilustrují genderové zatížení společenské reality.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2018)
Descriptors - Czech
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin

K předmětu existuje kurz Moodle, který obsahuje doporučené odborné články a další publikace a dále zadání k praktickým úkolům. Studující provádí úkoly a čtou příslušné publikace na jednotlivé semináře, kde o nich probíhá diskuse. 
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Literature - Czech

Bem, S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press.

Bourdieu, P. (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Oakley, A. (2000). Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

Renzetti, C. M.; Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Janošová, P. (2008). Dívčí a chlapecká identita. Grada Publishing as.
 
Smetáčková, I. (2016). Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kimmel, M. S. (2000). The Gendered Society. New York: Oxford University Press.

Valdrová, J. (ed.) (2006). Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2018)
Syllabus - Czech

Kurz je rozdělen do 8 tématických výukových bloků, které budou probírány v přibližně dvojnásobném počtu předpokládaných setkání v průběhu jednoho semestru. Jejich výčet následuje níže.

 

Součástí každého setkání je teoretický výklad a diskuse nad studovanými odbornými texty a/nebo aktuálními jevy ze sociální reality. Studující v kurzu průběžně pracují, čtou připravené články, promýšlejí vlastní životní zkušenosti atd. Zároveň realizují úkoly, které jsou vedle aktivní účasti na semináři podmínkou k získání zápočtu.

 

Témata jednotlivých setkání v rámci kurzu:

 

1. Pojem gender. Gender jako organizační princip společnosti. Vývoj konceptu gender v sociálních vědách.

2. Biologické pohlaví a gender.

3. Genderová socializace. Osvojování genderových rolí, budování genderové identity.

4. Psychologické rozdíly a shody mezi ženami a muži - kognice, emoce, osobnostní rysy atd.

5. Gender v sociálních skupinách. Vztah skupin a jednotlivců z hlediska genderu.

6. Gender v soukromé sféře. Uspořádání rodin. Nové modely partnerství a rodiny.

7. Gender ve veřejné sféře. Horizontální a vertikální segregace, gender pay gap. Zobrazování genderu v médiích.

8. Genderové nerovnosti, stereotypy a předsudky. Možnosti jejich snižování.
 


 

Začlenění kurzu: Kurz Psychologie genderu rozšiřuje nabídku seminářů, které mají studujícím zprostředkovat přehled o dílčích tématech v hlavních psychologických disciplínách. V tomto případě je tedy pozornost soustředěna na psychologické teorie týkající se shod a rozdílů mezi ženami a muži. Důležitým aspektem genderové perspektivy je kritičnost ve smyslu vyhledávání alternativních pojetí vůči tomu, které dominuje. Kritická analýza se uplatňuje vůči teoretickým konceptům i výzkumům. Uplatňováním kritické analýzy kurz zvyšuje teoretickou i empirickou citlivost studujících. V tom je v souladu s cílem ostatních kurzů, zvláště orientovaných na metodologii psychologického výzkumu.

Navazujícím kurzem je Gender a školství, kde se osvojené teorie a generová senzitivita budou aplikovat na specifické školní prostředí.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou k zakončení kurzu je:

1) docházka (tolerována je jedna absence)

2) průběžné plnění úkolů na semináře (uvedené v Moodlu)

3) závěrečný test

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html