SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Pedagogy - OPBP1P160A
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (60)
summer:unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBZ0P101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
Interchangeability : OBUZ14102
Annotation - Czech
Předmět představuje pedagogiku jako moderní vědní disciplínu, jejíž poznatky jsou relevantní pro řadu pomáhajících profesí. Pozornost je zaměřena na současnou pedagogickou vědu a její paradigmata, terminologii a infrastrukturu, dále na pedagogické pracovníky a vzdělávací systém. Přehled je doplněn informacemi o současném pedagogickém výzkumu a aktuálních trendech ve vzdělávání.
Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (12.09.2017)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je uvést studenty psychologie do současné podoby pedagogiky, zprostředkovat jim základní pedagogickou terminologii a vybrané poznatky relevantní pro příslušníky pomáhajících profesí.

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (12.09.2017)
Descriptors - Czech

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření z důvodu prevence šíření koronaviru proběhne veškerá výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 v předmětu Úvod do pedagogiky distanční formou. Úvodní setkání se uskuteční online prostřednictvím služby https://meet.google.com/ v termínu první rozvržené přednášky. Konkrétní kód/odkaz k přístupu na „schůzku“ bude všem zapsaným studentům zaslán nejdpozději den předem hromadným mailem. Setkání je dobrovolné.

Veškeré studijní opory potřebné k úspěšnému zvládnutí předmětu budou k dispozici ve fakultním Moodlu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=17. Přihlašovací údaje budou zaslány všem zapsaným studentům hromadným mailem.

Závěrečný didaktický test na konci semestru proběhne online formou takzvaného open-book testu.

Veškeré informace budou všem zapsaným studentům zaslány hromadným mailem v dostatečném předstihu před prvním setkáním.

Last update: Šaroch Jaroslav, PhDr., Ph.D. (27.09.2020)
Literature - Czech

DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, 2009. ISBN 978-80-729-0405-1.

JANIŠ, K., B. KRAUS a P. VACEK. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 978-80-704-1019-1.

JŮVA, Vladimír sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999. ISBN 978-80-859-3178-5

PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, 1996.

PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2.

PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2009. 978-80-7367-567-7.

PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 7. vydání. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ et al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3357-9.

Last update: Šaroch Jaroslav, PhDr., Ph.D. (27.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Orientace v problematice vyložené na přednáškách, která je ověřována didaktickým testem v závěru kurzu. Studující má na splnění podmínek zápočtu celkem tři pokusy, z toho dva opravné.

Last update: Šaroch Jaroslav, PhDr., Ph.D. (27.09.2020)
Syllabus - Czech

Pedagogika jako věda (úvod, odkazy, vznik pojmu, předmět, vztah k ostatním vědám, členění)

Vývoj a současné chápaní pedagogiky (historické mezníky, vybrané základní pojmy)

Výchova a vzdělávání (významné osobnosti pedagogiky)

Cíle a obsah edukace (vývoj jedince, podstata výchovy a vzdělávání)

Metody, prostředky a organizační formy edukace

Pedagogické zásady (vývoj, vymezení, aplikace)

Učitel a jeho profese (předpoklady úspěchu, role učitele, osobnost a autorita učitele)

Základní kurikulární dokumenty (učební plány, osnovy, rámcové a školní vzdělávací programy)

Školská soustava v ČR a její srovnání se zahraničím (klasifikace ISCED)

Současné trendy ve vzdělávání v ČR a ve světě

Last update: Šaroch Jaroslav, PhDr., Ph.D. (27.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html