SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethics - OPBO4O043A
Title: Etika pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 79 / 79 (79)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6197
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O011A
Annotation -
The course will provide the student with understanding the basic issues of ethics.
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (25.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je porozumění etice jako problémovému prostoru, v něm jsme jako lidé situováni.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (22.08.2019)
Descriptors - Czech
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 65 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 16 hodin
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-015-2.

SEMRÁDOVÁ, Ilona. Etika: [přehled etických teorií]. Vyd. 4., upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-575-7.

 

Doporučená literatura:

AKVINSKÝ, Tomáš. O dobru. Praha: Krystal OP, 2012. Aquinata. ISBN 978-80-87183-41-0.

ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Praha: P. Rezek, 1996. ISBN 80-901796-7-3.

HEIDEGGER, Martin a Petr KURKA. O humanismu. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2000, 55 s. ISBN 80-85996-32-4.
KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0507-5.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Bázeň a chvění: Nemoc k smrti. Vydání I. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0360-9.

LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. 1. vyd. Praha: Oikúmené, 1994. 198 s. ISBN 80-85241-67-6.

MARX, Karl. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha: Svoboda, 1978.

MASARYK, Tomáš Garrigue a Michal KOSÁK. Ideály humanitní a texty z let 1901-1903. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o.p.s, 2011, 519 stran. ISBN 978-80-86142-36-4.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky: polemika. Praha: OIKOYMENH, 2019. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-369-8.

Platón. Gorgias. Praha: Oikoymenh, 1992. Oikúmené. Platónovy spisy; 3. ISBN 80-85241-21-8.
SPINOZA, Benedictus de. Etika. Praha: Dybbuk, 2004. ISBN 80-86862-02-X.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (17.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní zapojení do seminářů

Zvládnutí ústní zkoušky, při níž student prokáže porozumění probrané problematice a povinné literatuře a alespoň dvěma titulům z doporučené literatury.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (18.04.2021)
Syllabus - Czech

 1. Etika jiným ohledem téže filosofické intence
 2. Platónova idea výchovy a vzdělávání; problém doxa a jeskyně, do níž vždy znovu vrůstáme
 3. Aristotelovo pokračování Platónovy ideje filosofie a výchovy: výklad hlavního problému Etiky Nikomachovy
 4. Problém vědy a výchovy; idea a norma
 5. Evropské lidství a jeho smysl – imperiální horizont evropské politiky v kontrastu k řeckému oikos; problém vůle
 6. Kartesiánský projekt základem samozřejmostí našeho světa a směřování našeho vcelku – příroda jako objektivita
 7. Srovnání karteziánského racionalismu s Komenského ideou života a světa jako ideou výchovy
 8. Problém vlastnictví – Locke jako teoretický předpoklad práva, politiky a psychologie do dnešní doby – Rousseauova kritika
 9. Marxovo odhalení problému techniky – problém rozdílu mezi strojem a nástrojem;kapitál jako subjekt,jako stroj vyššího řádu
10. Kafka – problém moderního lidství předvedený na interpretaci Procesu. Arendtová a fenomén banality zla
11. Husserlova kritika objektivismu a Heideggerova kritika techniky a proměny světa na planetu
12. Biomoc a společnosti kontroly; problém subjektivace; problém moci – vztah idealizace a moci.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Ústní zkouška
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (19.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html