SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Deepening Didactics of Physical Education - OPB03T406A
Title: Didaktika tělesné výchovy prohlubující
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: 26 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Pre-requisite : OPB03T304A
Is pre-requisite for: OPB03T503B
Annotation -
Theoretical knowledge relates to learning and motor learning, forms of physical activities in kindergarten, methods and styles in the management of pre-school children, possibilities of the implementation of RVP PV through physical activities. Students will become acquainted with the benefits of physical activity, the issue of early specialization and they will deal with didactic principles in the acquisition of physical skills in a deeper perspective.
Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v řízení pohybových činností v mateřské škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 12 hodin

samostudium a zdokonalování: 20 hodin

příprava na ZK: 28 hodin

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

BOROVÁ, Blanka. Cvičíme s malými dětmi: náměty pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 3 do 8 let. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8223-8.

BURIÁNOVÁ, Jana, Věra JAKOUBKOVÁ a Hana NÁDVORNÍKOVÁ. Vedení mateřské školy. Praha: Raabe, 1997-2004.

JAKOUBKOVÁ, Věra, Hana NÁDVORNÍKOVÁ a Jana BURIÁNOVÁ, ed.. Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2000. ISBN 80-863-0703-4.

RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4659-7.

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V., PANSKÁ, Š., ČERNÁ, J.   Gymnastická terminologie. Praha. UK FTVS. 2013. Multimediální učební text. CD- ROM. ISBN 978-80-87647-00-4. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

ChHRUDIMSKÝ, Jan, KRIŠTOFIČ, Jaroslav, MAREK, Jaroslav, VORÁLKOVÁ, Jitka, Gymnastika v obrazech - multimediální učebnice. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV. Tělovýchova, 2000. ISBN 80-858-6654-4.

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

SKOPOVÁ, Marie, ZÍTKO. Miroslav. Základní gymnastika. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1323-version1-zakladni_gymnastika.pdf

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus -

Topics:

1) Learning and motor learning.

2) Forms of physical activities in kindergarten.

3) Methods and styles in the management of physical activities in pre-school children.

4) Possibilities of implementing RVP PV using movement activities.

5) Benefits of physical activity.

6) The issue of early specialization.

7) Didactic principles in acquiring of physical skills.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Course completion requirements - Czech

1. Seminární práce na zadané téma.

2. Ústní nebo písemná zkouška:

Otázky pro zkoušku:

A. 1. Školské dokumenty, pojetí tělesné výchovy v MŠ – cíle, úkoly, kompetence.

     2. Pohyb v životě dítěte – benefity

     3. Ontogeneze motoriky v propojení s tělesným a psychickým vývojem

     4. Pohybové schopnosti a možnosti zátěže v předškolním věku

     5. Učení se a motorické učení

     6. Učitel a proces vyučování – osobnost, typy, hlavní činnosti

     7. Pedagogické zásady v TV, základní postupy (metody nácviku) v TV.

     8. Metody a styly v TV v mateřské škole

     9. Organizační formy TV v MŠ

   10. Sociálně-interakční a metodicko-organizační formy

   11. Efektivita TV procesu a možnosti její diagnostiky

   12. Diagnostika a motorické testy u předškolních dětí

   13. Děti se zvláštními potřebami (inkluze)

 

B.  1. Základní motorika, psychomotorika – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      2. Gymnastické činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      3. Hry v mateřské škole – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      4. Hudebně-pohybová výchova – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      5. Základy atletiky – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     6. Plavání – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     7. Zdravotní TV – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     8. Pobyt v přírodě, sezónní činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     9. Lyžování, bruslení – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

   10. Zájmová TV v předškolním věku, raná sportovní specializace.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8653 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html