SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogical practice - OPB03N409A
Title: Pedagogické praktikum
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 50 (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
PhDr. Petra Ristić, Ph.D.
PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Pre-requisite : OPB03N308A
Annotation -
Pedagogical practice consists of continuous practice (6 hours in the morning once a week at the FMŠ) and continuous practice (3 weeks in the scope of full-time teacher, i.e. 30 hours of direct work with children and preparation), part of the practice is a reflective seminar (the beginning of the semester in a block, then consultation within the practice at the FMŠ and the final block reflective seminar). The central task of the ongoing teaching practice is the thoughtful preparation and implementation of specific smaller (micro-outcomes) and larger sections of educational work (according to the student's previous experience) and their subsequent reflection with an emphasis on self-reflection. The main task of the continuous pedagogical practice is the preparation and implementation of a thematic unit or project with preschool children, its reflection and documentation. The practice involves structured observation of pedagogical situations, design, implementation and evaluation (reflection and self-reflection). The main purpose of the pedagogical practicum is to create opportunities for students to make their own pedagogical experiments, to gain further pedagogical experience that will allow them to gradually assume the role of teacher for most of the day within the practicum. Students continue to maintain a teaching portfolio. The practice takes place in the faculty's nursery schools.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem praxe je rozvíjení základů profesních kompetencí a kultivace budoucí učitelské osobnosti, jednající v pedagogické realitě s jejím hlubším porozuměním. 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Descriptors - Czech
Přidělené kredity 6
Zakončení Z
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 4
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 40 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 15 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin

Studenti stráví 3 týdny plné praxe (tj. 30 hodin úvazku učitele) v MŠ - viz harmonogram praxí v opatření děkana.

ROZVRŽENÍ PRAXE V SEMESTRU:

1) úvodní informační a přípravné setkání - pondělí v 1. bloku praxí (1. výukový týden v semestru) - tento den studenti ještě NEJDOU do FMŠ, protože mají blokové setkání na fakultě.

2) 1. výukový týden: bloková praxe s vyblokovanou ostatní výukou v FMŠ - úterý až pátek

3) průběžné praxe - každý čtvrtek dopoledne  (min. 6 hodin: 8:00-12:30, tj. včetně reflexe s vyučujícími praxe/fakultními učitelkami; reflexe je rozložena do dopoledne dle podmínek FMŠ).

4) 10. a 11. výukový týden: bloková praxe s vyblokovanou ostatní výukou v FMŠ - pondělí až pátek dle domluvy s FMŠ

5) 12. výukový týden: praxe se nekoná, místo ní je reflektivní bloková výuka na PEDF UK

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Literature - Czech

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

MERTIN, V., GILLNEROVÁ, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál 2003. ISBN 80-7178-799-X.

MATĚJČEK Z. Co dětí nejvíc potřebují. Praha, Portál 1994, ISBN 80-7178-006-5.

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 2021.

OPRAVILOVÁ, E. GEBHARTOVÁ V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. 2. vyd. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2005 [i.e. 2006], 34 s. ISBN 80-87000-01-3.

SYSLOVÁ, Z., CHALOUPKOVÁ, L. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7882-6.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.

SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.

Last update: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Teaching methods - Czech
  • reflektivní seminář (prezentace, reflexe, skupinová práce)
  • praxe
  • individuální či skupinová práce s videi a dalšími materiály v Moodle
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Syllabus - Czech

Témata:
1) Seznámení se ŠVP, TVP, IVP, školním řádem, pedagogickou dokumentací, vnitřními předpisy atd.
2) Hospitační činnosti a strukturované pozorování pedagogického procesu a pedagogických situací (společná náslechová praxe skupiny studentů s následnou reflexí, vždy první setkání v semestru a párová náslechová praxe druhý klinický den praxe, dále na základě domluvy s fakultní učitelkou).
3) Asistenční činnosti (na základě předchozí domluvy).
4) Tvorba písemných příprav na vzdělávací činnosti v mateřské škole.
5) Mikrovýstupy (vystřídat různorodé činnosti opět na základě předchozí domluvy, respektování ŠVP, individuálních zvláštností školy i jednotlivých dětí).
6) Příprava, realizace, reflexe a dokumentace tematického celku či projektu v návaznosti na TVP.
7) Reflexe (reflexe realizované s fakultní učitelkou, reflexe realizované s obecnými či oborovými didaktiky, reflexe studentů - ve dvojicích).
8) Formativní hodnocení studenta s cílem podpořit rozvoj jeho učitelských kompetencí.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínky splnění kurzu jsou podrobně rozepsány v Moodle kurzu.

Klíčovým pro splnění zápočtu je:

  • absolvování 100 % praxe v FMŠ
  • zpracování portfolia dle pokynů v Moodle kurzu
  • odevzdání hodnocení praxe dle pokynů v Moodle kurzu
  • zpracování sebereflexe rozvoje svých profexních komeptencí před praxí a po jejím ukončení (sdílení s fakultní učitelkou, zapracování do portfolia) - dle pokynů v Moodle kurzu.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/enrol/instances.php?id=8721 (klíč k zápisu studenti obdrží na prvním setkání - informačním setkání k průběhu praxe - viz informační email před začátkem semestru zaslaný studentům).

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html