SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Child under the age of 3 and institutional education - OPB01N1G9B
Title: Dítě do 3. let a institucionální výchova
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (43)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OPB01N101A
Interchangeability : OB7215109, OB7215116
Is interchangeable with: OKB01N1G9B
Annotation -
The aim of the course is to gain a basic orientation in the issue of upbringing of a child up to three years, focusing on the individuality of an early child and parental care. The content of the seminars will be an overview and analysis of the current situation of institutional and family care of the child of the early age and the issue of adaptation of the child to the entrance to the kindergarten. The aim of the lectures is to acquire basic concepts and categories and to orientate oneself in the literature of the given issue as a necessary prerequisite for professional cooperation with the family. The content of the seminars will be devoted to the issue of the importance of child socialization, family problems, clinical family and family crisis discussions.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu získat základní orientaci v problematice výchovy dítěte do tří let se zaměřením na individualitu dítěte raného věku a rodičovské péče.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (05.01.2019)
Descriptors - Czech

Kurz bude vyučován dle rozvrhu v SIS.

Link na Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5068 (klíč k zápisu bude studentům poslán vyučující).

Online výuka bude probíhat v MS Teams.

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a277a97a456f8460a8e5b80c6d66a2dcf%40thread.tacv2/conversations?groupId=725010e8-eeaa-4691-922c-7fd76beeee6f&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Kód k zápisu: m9vjbq7

Kde zadám kód?

Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (23.02.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura

MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha, Grada 2005. ISBN 80-247-08701.

DITTRICHOVÁ J. PAPOUŠEK M., PAUL, K. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha, Grada 2004, ISBN 80-247-0399-8.

KVĚTOŇOVÁ - ŠVECOVÁ,L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno, Paido, ISBN 80-7315-063-8.

HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG, MUDRÁK J. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Slon 2012. ISBN 978-807419-114.

 

Další doporučená literatura:

WICHTERLOVÁ, L., KOLÁŘOVÁ, J. (ed.). Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007. ISBN 978-80-8652022-3.

 

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Teaching methods - Czech

Přednáška, seminář

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (05.01.2019)
Syllabus - Czech

1. Seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, historický vývoj rodiny, demografické pozadí, charakteristika současné české rodiny, typy rodinného soužití 

2. Terminologické vymezení péče, výchovy a vzdělávání dětí do tří let

3. Význam socializace dítěte, slaďování pracovního a rodinného života mladých rodin )feminizace, zaměstnanost matek, pracoví podmínky pro matky s malými dětmi)

4. Rituály v rodině, zájmové aktivity, využití volného času v rodině s dítěěte do tří let

5. Historický vývoj předškolních institucí pečujících o děti do tří let

6. Současná nabídka možností péče o děti do tří let (mateřské školy, mikrojesle, dětské skupiny, chůvy atd.)

7. Specifika práce s dětmi do tří let

8. Spolupráce předškolní instituce s rodinou

9. Zahraniční zkušenosti s institucionální výchovou dětí do tří let

10. Aktuální problémy české institucionální péče o děti do tří let

11. Exkurze v mateřské škole ve třídě dětí mladších tří let

12. Exkurze v dětské skupině

 


- výchovné styly v rodině, výchova rodičů, výchova prarodičů, výchova sourozenců, výchova dvojčat

- rituály v rodině, zájmové aktivity a využití volného času v rodině s dítětem předškolního věku

- spolupráce mateřské školy s rodinou (formy spolupráce)

- přehled o organizacích a dokumentech o právech dítěte

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (20.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě 100% učasti na semináři a zpracování seminární práce v požadované kvalitě.

Termín odevzdání seminární práce: 30. 6. 2020

Způsob odevzdání seminární práce: mailem vyučující.

Obsah seminární práce: Podrobnosti budou sděleny při výuce.

Last update: Splavcová Hana, Mgr., Ph.D. (21.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html