SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogical Practicum - OPB01N126A
Title: Pedagogické praktikum
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (28)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB03N409A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Pre-requisite : OPB01N105A
Is pre-requisite for: OPB01N135A
Is interchangeable with: OKB01N126A
Annotation -
The aim of the practice is to develop the basics of professional competencies and the cultivation of the future teaching personality, acting in a pedagogical reality with its deeper understanding. The main task of continuous pedagogical practice is the elaborate preparation and realization of specific sections of educational work (microarrays) and their subsequent reflection with an emphasis on self-reflection. Practice is a structured observation of pedagogical situations, the planning of the educational process in kindergarten, its implementation and subsequent reflection. The content of the pedagogical practice is targeted observation, design, realization and evaluation (reflection and self-reflection). The main purpose of the pedagogical practice is to provide students with an opportunity for their own pedagogical experiments and for gaining further pedagogical experience. The practice takes place at the faculty kindergartens and is organized as a continuous one-weekly morning and 2 weeks, a reflective seminar is part of the practice. Content: Hospitality activities (common listening practice of a group of students with subsequent reflection, always the first meeting in the semester and the pairing practice of the second clinical day of practice, further on the basis of an agreement with a faculty teacher) Assistance activities (based on prior agreement) Creation of written preparations for educational activities in kindergarten. Students will arrange in their pairs a video recording of their own pedagogical work with preschool children (after a prior agreement with the faculty teacher). Microwaves (to change the various activities again on the basis of previous agreement, respecting ŠVP, individual peculiarities of the school and individual children) Reflection (reflection with a faculty teacher , reflection with general or field didactics, reflection of students - in pairs) Self-reflection Comparison of reflections and self-reflection Assessment of strengths and weaknesses of the student and development of teacher competencies Structured observation of pedagogical process and pedagogical situations Introduction to school educational programm, school regulations, pedagogical documentation , internal regulations, etc.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (14.10.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem praxe je rozvíjení základů profesních kompetencí a kultivace budoucí učitelské osobnosti, jednající v pedagogické realitě s jejím hlubším porozuměním

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže: 5 ECTS

 • praxe v MŠ: 14 dní souvislá: 80 hodin týdně
 • průběžná prace: 10x4, tj. 40 hodin
 • zpracování materiálů, příprava na praxi, účast na reflektivním setkání: 20-30 hodin.

Výuka bude probíhat prezenčně dle rozvrhu v SIS, popř. distančně v případě nařízení PedF UK zohledňujícím epidemiologické podmínky.

 • Úvodní setkání se uskuteční 24.2.2022 v čase 10:30-12:30 v učebně R128, pro hybridní připojení:
 • ÚVODNÍ SETKÁNÍ K PEDAGOGICKÉMU PRAKTIKU - HYBRIDNÍ
 • Čtvrtek, 24. února · 12:30–1:30PM
 • Informace pro připojení ke Google Meet: Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/bdz-jeas-mrt

 • Praxe v FMŠ bude probíhat prezenčně v jednotlivých skupináích studentů.
 • Závěrečné setkání se uskuteční prezenčně (popř. distančně při zhoršené epidemiologické situaci).

 

 

 

 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. ISBN 80-239-5939-5.

Autoevaluace mateřské školy (metodická příručka k vlastnímu hodnocení). Praha: VÚP, 2010. ISBN 978-80-87000-9-32-8.

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV: Metodika pro podporu individualizace v podmínkách mateřské školy. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-10-6.

 

Další doporučená literatura:

ZELINKOVÁ O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001, ISBN 80-7178-544-X.

KAPRÁLEK K., BĚLECKÝ Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2004, ISBN 80-7178887-2.

PRŮCHA, Jan a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 254 stran. ISBN 978-80-7552-323-5.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 152 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5115-2.

 

Nápadník pro mateřské školy: hravé náměty pro práci s dětmi. Nádvorníková, Hana, ed. a Bečvářová, Zuzana, ed. Praha: Raabe, 2015- . ISSN 2336-7164.

DVOŘÁKOVÁ, Hana et al. Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí: dítě a jeho tělo. 2. vydání. Praha: Raabe, 2015. 164 stran. Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-187-8.

SVOBODOVÁ, Eva et al. Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí: dítě a jeho psychika - sebepojetí, city, vůle: dítě a ten druhý. Praha: Raabe, 2015, ©2015. 124 stran. Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-189-2.

SYSLOVÁ, Zora, HORKÁ, Hana a LAZAROVÁ, Bohumíra. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 stran. ISBN 978-80-210-7542-9.

VÁCHOVÁ, Alena, KUPCOVÁ, Zuzana a KUKAČKOVÁ, Michaela. Rozvíjíme jazyk a řeč dětí: dítě a jeho psychika - jazyk a řeč. Praha: Raabe, ©2015. 126 s. Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-173-1.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Teaching methods - Czech

Praxe a práce v Moodle.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Syllabus - Czech

Pedagogické praktikum je realizováno formou průběžné a souvislé pedagogické praxe. Student je po celou dobu v jedné z fakultních mateřských škol.

Hospitační činnosti (společná náslechová praxe skupiny studentů s následnou reflexí, vždy první setkání v semestru a párová náslechová praxe druhý klinický den praxe, dále na základě domluvy s fakultní učitelkou)
- Asistenční činnosti (na základě předchozí domluvy)
- Tvorba písemných příprav na vzdělávací činnosti v mateřské škole.
- Studenti si ve dvojicích zařídí vzájemně videozáznam vlastní pedagogické práce s dětmi předškolního věku (po předchozí dohodě s fakultní učitelkou)
- Mikrovýstupy (vystřídat různorodé činnosti opět na základě předchozí domluvy, respektování ŠVP, individuálních zvláštností školy i jednotlivých dětí)
- Reflexe (reflexe realizované s fakultní učitelkou, reflexe realizované s obecnými či oborovými didaktiky, reflexe studentů - ve dvojicích)
- Sebereflexe
- Porovnání reflexí a sebereflexe
- Posuzování silných a slabých stránek studenta a rozvoj učitelských kompetencí
- Strukturované pozorování pedagogického procesu a pedagogických situací
- Plnění dílčích úkolů
- Seznámení se ŠVP, TVP, PLPP, IVP, školním řádem, pedagogickou dokumentací, evidenčními lístky dětí, vnitřními předpisy atd.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k udělení zápočtu:

 • Potvrzený docházkový list (min. 100% docházka, nepřítomnost pouze z vážných důvodů nutno dokladovat, v případě dlouhodobé nepřítomnosti nutno nahradit v době souvislé praxe a na základě domluvy s vedoucí praxe a fakultní učitelkou)
 • Účast na úvodní a závěrečném semináři (dle pokynů garanta praxe prezenčně či distančně online)
 • Hodnocení průběžné a souvislé pedagogické praxe (sebehodnocení i hodnocení studentů ve dvojici, hodnocení fakultní učitelky)
 • Studenti si ve dvojicích zařídí vzájemně videozáznam vlastní pedagogické práce s dětmi předškolního věku (po předchozí dohodě s fakultní učitelkou)
 • Předložené pedagogické portfolio (přípravy, reflexe atd.)
 • Zpracování a prezentace didaktické pomůcky
 • Splněné zadané dílčí úkoly
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Learning resources - Czech

Všechny studijní opory jsou v Moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5050.

Kód ke vstupu do kurzu získají studenti na začátku semestru od vyučující.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html