SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Play and Learning Theory and Teaching Methods - OPB01N123A
Title: Teorie hry a učení s didaktikou
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (37)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB03N401A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Is interchangeable with: OKB01N123A
Annotation -
Game and Learning Theory with Methodology The basic theoretical bases of a game, its characteristics, developmental stages and functions of children’s game for healthy development of a child are analyzed in this subject. Furthermore, the interconnection of a game and learning in the area of cognitive, social and emotional contribution to the development of a pre-school child is analyzed. The stages of a game are discussed throughout the whole pre-school period (0-6). Individual types of games and their transformations are viewed in developmental contexts with the child's age. Requirements for a pedagogue’s behaviour, the suitability of toys and materials for individual periods are continuously integrated. Students observe and then analyze a game during their practical training. Therefore they can elaborate an observation of a game as a seminar work for an analysis of a specific game or they can elaborate a seminar work that is based on a reference book that relates to the issue. Graded credit is done in the form of a presentation of a seminar work or group consultation when the attendance condition is met. Otherwise, it is done in the form of an individual examination interview.
Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (18.12.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem je seznámit studenty s teoriemi, které se vztahují k objasnění podstaty dětské hry, objasnit jednotlivé druhy her v kontinuitě  s vývojem dítěte, vést k porozumění přínosu hry v kognitivním, sociálním, emocionálním přínosu hry pro děti a pro jejich seberealizaci. Sledovat didaktické přístupy a možnosti diagnostiky prostřednictvím volné hry.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Descriptors - Czech

Vyčílsení studijní zátěže:

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS: 

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae26d8574c15a4e70ba19ad0a4cf0b15d%40thread.tacv2/conversations?groupId=48e6be0d-b376-4650-a2c5-5df7008a54f7&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d
KÓD: uoykzn4
Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
Literature - Czech

Základní literatura:

CALATIOVÁ, M., DELAČOVÁ, S., MULLEROVÁ, A. Volná hra.  Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.

MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

MERTIN,V.,GILLERNOVÁ, I. (eds.)  Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha: Portál, 2003.ISBN 80-7178-799-X

PIAGET, J. INHELDEROVÁ,B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1965. VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-561-X.

KLUSÁK, M., KUČERA, M. Dětské hry- games. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-758-9.

 

Další doporučená iteratura:

KOŤÁTKOVÁ, S. Zpracování příběhů v dětských hrách. In Problémové dítě a hra. Metodické listy pro předškolní vzdělávání C 1.3. Praha: Raabe, 2005, s. 1-20.

SUCHÁNKOVÁ, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0698-9.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Klasifikovaný zápočet je možné vykonat formou prezentace seminární práce nebo konzilia, a to tehdy, když je splněna podmínka docházky. Jinak formou individuálního zkušebního rozhovoru.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Syllabus - Czech

V předmětu jsou analyzována základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkce dětské hry pro zdravý rozvoj dítěte. Dále pak provázanost hry a učení v oblasti kognitivního, sociálního a emocionálního přínosu pro rozvoj dítěte předškolního věku. Jsou probírány etapy hry v celém předškolním období (0-6). Jednotlivé druhy her a jejich proměny jsou nahlíženy ve vývojových souvislostech s věkem dítěte. Stejně tak jsou začleňovány do této kontinuity požadavky na jednání pedagoga i vhodnost hraček a materiálů pro jednotlivá období. Studenti v praxi pozorují a následně analyzují hru a mohou tak zpracovat pozorování hry jako seminární příspěvek pro analýzu konkrétní hry nebo zpracovávají seminární práci na časopiseckou a knižní produkci, která se vztahuje k dané problematice. Klasifikovaný zápočet je možné vykonat formou prezentace seminární práce nebo konzilia, a to tehdy, když je splněna podmínka docházky. Jinak formou individuálního zkušebního rozhovoru.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (14.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html