SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of Preschool Education I - OPB01N110A
Title: Teorie předškolní výchovy I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (43)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB03N201A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OPB01N101A
Interchangeability : OB7215107
Is pre-requisite for: OPB01N116A, OPB01N1H1B
Is interchangeable with: OKB01N110A
Annotation -
Orientation in key concepts of pre-school pedagogy. Relation of theory and practice in pre-school education. Power and limits of initial education. Changes in the image of childhood and the development of the orientation of the child's pre-school education goals. Pedocentric, sociocentric and convergent focus of educational activity. Needs as a starting point for pre-school education goals. Personally oriented preschool pedagogy. The content of the lectures is to familiarize with the definitions, internal structure, meaning, functions and development cycle of the family, to get an overview of organizations and documents on the rights of the child and to orientate themselves in the historical development of the family, demographic background and to know the characteristics of the contemporary Czech family Content: Pre-school education as a problem of social and educational policy Child in the contemporary world Child's family education, family structure, family functions, family development Educational styles Forms of kindergarten cooperation with family Categorization institutions providing pre-school education
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (19.12.2018)
Aim of the course - Czech

Seznámit se s poznatkovou základnou předškolní pedagogiky, získat přehled o stěžejních otázkách předškolního vzdělávání, výchovy dítěte v rodině, současném systému zajištění péče o děti do 6 let mimo rodinu, charakterizovat osobnostně orientovaný model předškolní výchovy, orientovat se v současných cílech a obsazích předškolního vzdělávání.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Descriptors - Czech

Výuka bude probíhat prezenčně dle rozvrhu v SIS, popř. distančně v případě nařízení PedF UK zohledňujícím epidemiologické podmínky.

Distanční výuka probíhá v MS Teams na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa58a06a9c4c64f57b23e57aaf5adc2d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed46ee39-c5cc-4bef-8865-d24c84944fec&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d.

Přístup do týmu získají studenti od vyučující na začátku semestru.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Literature - Czech

Základní literatura:

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

GIDDENS, Anthony a Philip W. SUTTON. Sociologie. Vydání první, aktualizované a rozšířené. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.

OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ. V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.

PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3470-5.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018. Dostupný na http://www.msmt.cz/file/45303/

 

Další doporučená literatura:

BRUCEOVÁ, T.: Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.

GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.

GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Drahomíra HOLOUŠOVÁ. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-20-7.

HEJLOVÁ, Helena. Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-468-6.Práva dítěte 2001-2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6551-2.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J.: Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Pedagogická fakulta UK 2005. ISBN 80-7290-251-2.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J.: Předškolní výchova v zrcadle pramenů III: legislativa k předškolní výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J. Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-. ISBN 978-80-7290-945-2.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 35 s. ISBN 80-7083786-1.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5107-8

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém [online]. Ostrava: Amosium servis, 1995 [cit. 2019-02-12]. Dědictví Komenského. ISBN 80-85498-27-8. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ., S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

PŘÍHODA, V.: Problémy předškolní výchovy. Praha: SPN, 1966.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Teaching methods - Czech

Přednáška s uvedením do problému, samostatné studium, video analýza. Odborné semináře s diskuzí nad prostudovanými odbornými texty.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Syllabus - Czech

Stěžejní otázky předškolní výchovy a vzdělávání v podmínách současné mateřské školy s přihlédnutím k vývoji u nás a ve světě. 

1.       Rodina, struktura rodiny, vývoj rodiny

2.       Dítě v současném světě a práva dítěte

3.       Výchova dítěte v rodině, funkce rodiny a výchovné styly

4.       Předškolní výchova jako problém sociální a vzdělávací politiky

5.       Kategorizace institucí zajišťující předškolní vzdělávání – charakteristika práce zařízení ISCED 01, vč. MC a další instituce

6.       Rodinná politika v Evropě a podpůrné programy pro rodiny a děti

7.       Cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu.

8.       Obsah předškolního vzdělávání. Východiska pro jeho realizaci a konkretizace cílových kompetencí. Základní myšlenky RVP PV ve vztahu k ŠVP, TVP a dalším rozvíjejícím programům. Komplexně zaměřené vzdělávání.

9.       Skupinové soužití dětí v mateřské škole a specifika práce učitele – věkově heterogenní a homogenní skupina.

10.     Školní zralost a školní připravenost.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (04.01.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Docházka na semináří (80 %) - prezenčně či distančně v MS Teams.

2. Aktivní komunikace a kooperace ve výuce, práce v Moodle.

3. Úspěšné absolvování závěrečného testu (získat min. 70 bodů), student má na test hlavní termín a 2 opravné. 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (23.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html