SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Indroduction to Preschool Education - OPB01N101A
Title: Úvod do předškolní pedagogiky
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB03N101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPB01N133A, OPB01N1G9B, OPB01P109A, OPB01N110A
Is interchangeable with: OKB01N101A
Annotation -
The content of the course is to introduce pre-school pedagogy, acquire basic pedagogical terminology and understand the importance of studying pedagogical theory for the teaching profession. The content of the lectures is to introduce the basic concepts and pedagogical orientation in the system of pedagogical sciences with a focus on pre-primary education. Time Load (2 credits): - direct lessons: 24 hours - Moodle tasks: 14 hours - preparation for the final test: 12 hours
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (08.09.2019)
Descriptors - Czech

Výuka se bude uskutečňovat DISTANČNĚ, pokud nebudou podmínky určeny UK jinak.
V případě DISTANČNÍ výuky, bude přednáška probíhat ve standardním čase dle rozvrhu v SIS v MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a235632ca6e7049d6aa0e05087dc0a5f3%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=66731197-1004-4707-b9d3-dd418aaf5aba&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d).

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (16.11.2020)
Literature - Czech

Základní literatura

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2014. 272, xxvii s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha, VŠCHT 2005, ISBN 80-7080-573-0. KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 220 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-251-2.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0456-5.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN97880-7367-647-6.

PRŮCHA, Jan a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 254 stran. ISBN 978-80-7552-323-5.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ. H. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-2473357-9.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 239 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4590-9.
 

Doporučená literatura:

Pedagogické časopisy

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (24.09.2018)
Syllabus - Czech

Témata:

  • Základní pojmy (výchova, vzdělání, vzdělávání, učení, vyučování atd.) 
  • Podmínky výchovy
  • Informační zdroje pedagogiky 
  • Struktura pedagogických věd (základní, aplikované, spolupracující atd.) 
  • Základní kategorizace pedagogického výzkumu.
  • Základní kategorie výchovy 
  • Struktura českého školského systému, kategorizace ISCED.
  • Práce s odbornou literaturou, seznámení s citačními normami 
  • Předškolní pedagogika a její postavení ve struktuře věd
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (08.09.2017)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

K požadavkům na splnění předmětu patří:

·         aktivní účast

·         zápočtový test (je možné dvakrát opakovat)

·         individuální a skupinová příprava úkolů na jednotlivá setkání 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (08.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html