SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational research informing teacher practice - OKNZ1Z048B
Title: Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:10/0, C [HS]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Pre-requisite : OKNZ1P001A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (01.10.2019)
V tomto kurzu si představíme řadu konkrétních výzkumných otázek užitečných pro učitele a několik odlišných metodologických přístupů, kterými lze na otázky hledat odpověď. Vedlejším efektem pak je i vlastní seznámení studentů se zjištěními výzkumů o vzdělávání. Na příkladu těchto témat budeme vyvozovat základní metodologické poznání a mimo jiné si ukážeme přínosy i limity různých přístupů (kvantitativní, kvalitativní, smíšený) a metod (dotazníky, pozorování, příp. experiment), ale také příklady nevhodného zobecňování z dat, která to neumožňují. Dostaneme se k základům toho, co je znakem kvality, validity, reliability a proč jsou důležité. Kurz je tak základním úvodem do metodologie výzkumu pro studenty učitelství, na který je doporučujeme navázat kurzy dalšími, které již budou zaměřeny na způsoby provádění vlastních výzkumů (tvorbu výzkumného projektu – zpravidla jde o seminář k diplomové práci, a nabízíme i řadu volitelných kurzů zvlášť pro kvalitativní a zvlášť pro kvantitativní metody a analýzy dat). Absolvování přednášek studentům ukáže celou škálu přístupů k výzkumu, který studenty bude inspirovat pro zpracování diplomové práce a seznámí je s aktuálními poznatky výzkumu v oblasti vzdělávání pro jejich praxi.
Literature - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (01.10.2019)

V moodlu jsou doplněny prezentace a odkazy na relevantní literaturu ke každému tématu v sylabu. Zde doporučená obecná literatura k metodologii.

CLARK-CARTER, David. Quantitative psychological research: the complete student's companion. 4th Edition. New York: Routledge, 2019.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8.

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Přeložil Petr BAKALÁŘ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9.

KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, 1972.

SHADISH, William R., Thomas D. COOK a Donald T. CAMPBELL. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin, 2001. ISBN 0395615569.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (01.10.2019)

Studenti mají k dispozici studijní opory v Moodle, podle kterých zpracovávají v Moodlu zadané úkoly.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (24.02.2024)

Vytvořen Moodle kurz pro výuku s prezentacemi témat a zadanými úkoly.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16200

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html