a - OKNZ1Z022B
Title: Kurikulum současné školy
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2024
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Pre-requisite : OKNZ1P001A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)
Cíl předmětu: Podat přehled základních pojmů teorie kurikula i přístupů k výběru a uspořádání cílů a učiva. Umožnit studentům prakticky vyzkoušet důležité kroky při plánování obsahu vzdělávání. Pedagogická autonomie a decentralizace přinesly školám a učitelům řadu možností k rozhodování o cílech a obsahu výuky. Avšak poskytnutí autonomie samo ještě nevytváří potřebnou kapacitu, zejména u nás chybí s takovou činností zkušenosti. Dosud nebyly analýza a tvorba kurikula ani významnou součástí přípravy učitelů. Přednáška s navazujícím cvičením (zaměřeným na analýzu a tvorbu segmentů kurikulárních dokumentů) tuto mezeru částečně zaplňuje. Vysvětluje základní pojmy a přístupy a především poskytuje řízenou zkušenost s analýzou žákovských pojetí a potřeb a navazujícím návrhem kurikulárního celku. Témata: 1. Kurikulum a jeho formy. Definice kurikula. Různé způsoby vymezování obsahu vzdělávání (učební plán a osnovy, výstupy, standardy). Projektované, realizované, osvojené kurikulum. 2. Výběr a strukturování učiva z pohledu filozofie výchovy. Minulé, přítomné a budoucí jako tři zdroje učiva. Zprostředkující a vstřícný model tvorby kurikula. 3. Sociologický pohled na kurikulum. Skryté kurikulum, neutrální a kritické pojetí. Problematika genderu, multikulturality v oblasti kurikula. 4. Příspěvky pedagogické psychologie k výběru a strukturování učiva. Rozdíly mezi behaviorálně a kognitivně orientovanými kurikuly. Žákovská pojetí učiva, jejich zjišťování a zohledňování při tvorbě kurikula. Teorie konceptuální změny. 5. Kurikulum školního vzdělávání v perspektivě srovnávací pedagogiky. Vývoj přístupu k obsahu vzdělávání v rozvinutých zemích. Kurikulární hnutí šedesátých let 20. století a jeho krize, další vlny reforem. Vývoj kurikula v českém školství. 6. Obsah vzdělávání v informační společnosti. Příklady současných kurikul v zahraničí. 7. Kurikulární dokumenty regulující výuku v České republice. Současný stav – struktura rámcových vzdělávacích programů a způsob jejich implementace ve školní praxi. Výhody a rizika decentralizovaného kurikula. Struktura školních vzdělávacích programů, jejich tvorba, implementace, evaluace a úpravy. Extra-kurikulární aktivity. 7. Učebnice a multimédia jako forma existence kurikula. Hodnocení a výběr učebnic. 8. Přizpůsobení obsahu vzdělávání individuálním potřebám žáků.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům. Praha: PedF UK.

Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, D. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: PedF UK.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, různé střední školy.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika , 59(2), 105–115.

Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: CDVU.

Rozširující:

Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 147–163). Praha: Karolinum.

Filagová, M., & Kaščák, O. (2006). Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. Pedagogická revue, 58(5), 507–529.

Lasley, T. J. (Ed.). (2012). Standards and accountability in schools. Sage.

Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S. & Soini, T. (Eds.). (2021). Curriculum making in Europe: Policy and practice within and across diverse contexts. Emerald.

Priestley, M., & Biesta, G. (Eds.). (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice. A&C Black.

Rata, E. (Ed.). (2024). Research handbook on curricula and education. Edward Elgar Publishing.

Thijs, A., van den Akker, J. (Eds.). (2009). Curriculum in development. Enschede: SLO.

Young, M. (2007). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. Routledge.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.01.2024)

Průběžný úkol 1: Pojmová analýzu tématu dle vlastního výběru, které odpovídá vzdělávací oblasti, kterou posluchač studuje/vyučuje a které v jejím rámci je důležité pro děti/žáky. Přesná formulace, co by měly děti o tomto tématu znát/pochopit (zejména pojmy a generalizace). Formulujte cílové znalosti fakt, pojmů a vybrané generalizace.

Průběžný úkol 2: Získání informovaného souhlasu (příp. žáků), pro individuální rozhovor o daném tématu s 2-3 žáky. Zjištění jejich pojetí tématu (prekoncepty, miskoncepty) – transkript rozhovoru.

Závěrečná práce: Návrh krátkého úseku kurikula (např. lekce, dvoustrana učebnice) pro dané téma vycházející z průběžných úkolů 1 a 2.

Learning resources - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (10.03.2024)

Kurz v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16268

Elektronický studijní text: https://cuni.futurebooks.cz/book/projektovani-vzdelavacich-programu-inovace-kurzu