SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Research Methodology - OKNZ0Z148C
Title: Metodologie výzkumu ve vzdělávání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.10.2019)
The aim of the course is to acquaint students with the possibilities of researching selected phenomena in education. The teacher is faced with a series of questions today and daily and many people offer different answers. Science and research are now often considered to be an objective referee to whom we deny our eyes. But how can research answer many questions asked by teachers, parents, policy makers or pupils themselves? For example, the following questions: What knowledge and skills do Czech pupils have compared to abroad? How does the qualification of a teacher relate to pupils' learning outcomes? Is assigning homework to pupils an effective learning strategy? How to measure pupils' learning outcomes and what influences them most? How is the climate of the classroom or the whole school measured? How do parents choose school and why is this important to them? And who more often chooses to postpone school attendance? In this course, we will present a series of specific research questions useful to teachers and several different researches that have sought to answer them. A side effect is the students' own acquaintance with the findings of research on education. On the basis of these topics we will draw basic methodological knowledge and, among other things, we will show the benefits and limits of various approaches (quantitative, qualitative, mixed) and methods (questionnaires, observations, experiment), but also examples of inappropriate generalization from data that do not. We will introduce students to approaches in comparative and longitudinal research and their benefits (both qualitative and quantitative). We will get to the basics of what is a sign of quality, validity, reliability and why they are important. The course is thus a basic introduction to the research methodology for students of teaching, which then needs to be followed by other courses that will focus on ways of conducting their own research (research project creation - usually a diploma seminar), and we also offer a number of optional courses separately for qualitative and especially for quantitative methods and data analysis).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (18.09.2018)

Cílem předmětu je ukázat na konkrétních příkladech užitečnost výzkumu pro každodenní práci učitele, a dalších aktérů ve vzdělávání. Klademe si za cíl vést studenty ke kritickému čtení a porozumění výsledkům výzkumů a hodnocení metodologie daných výzkumů. Přičemž klademe důraz na srozumitelnou formu předání i zažití procesu tvorby. Na přednáškách uvidíte videonahrávku výuky a zkusíte si, jak se pozoruje výuka. Uvidíte různá žákovská řešení z vybraných úloh z maturitních testů a povíte si. Seznámíme Vás s celou řadou aktuálních českých i zahraničních výzkumů.

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (07.10.2020)

V období distanční výuky budou přednášky zajištěny na platformě zoom pod následujícími odkazy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93868885236 (6.11.) a https://cuni-cz.zoom.us/j/92045457260 (11.12.). Podrobnější informace budou studentům odeslány prostřednictvím elektronické pošty.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (07.09.2020)

Povinná literatura

Švaříček, R., Šeďová K. a kol. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Doporučená literatura

Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál.

Kerlinger, F.N. (1972) Základy výzkumu chování. Praha, SPN.

Clark-Carter, D. (2010). Quantitative psychological research. 3rd Ed. New York, Psychology Press.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Goodwin, J.C. (2010) Research in psychology. Methods and designs. 6th Ed. New Jersey, Wiley.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Nunnally, J.C., Bernstein, I.H. (1994).  Psychometric theory. 3rd. Ed. McGraw-Hill.

Shadish, W.R., Cook, T.D.; Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Belmond, CA, Wadsworth.

Švaříček, R., Šeďová K. a kol. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.10.2019)

Attendance: Attendance at the lecture is not compulsory, but it will facilitate the elaboration of the final thesis, which is evaluated for graded credit.

Essay (up to approx. 7 pages, to be specified at the 1st hour).

Student chooses one of several offered topics of work (4 themes will be available in Moodle course - eg analysis of didactic test, comparison of two assigned researches, demonstration of criteria for evaluation of open test tasks, etc.). The elaboration of the work will be the basis for the completion of the course and graded assessment. The works will be submitted in the Moodle course.

Provide feedback on the work of another student at Moodle. The student chooses, reads, and provides feedback on another student's assignment. The student should read one of the elaborated tasks, which he / she did not process. After reading the assignment and solving another student, Moodle will give him brief feedback on the solution. Preferably choose from those assignments where the student has not received any feedback so that all students receive at least one feedback.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (07.09.2020)

Úvod do metodologie společenskovědního výzkumu – základní metodologické koncepty, terminologie, výzkumné strategie a metody.

Náležitosti výzkumného projektu – formulování výzkumného problému a výzkumných otázek, volba vhodné výzkumné strategie a nástroje sběru dat, vhodné metody analýzy dat.

Specifika kvantitativního přístupu – formulace a ověřování hypotéz, longitudinální výzkum, experiment.

Specifika kvalitativního přístupu – formulace výzkumné otázky, zakotvená teorie, případová studie, metody analýzy a interpretace dat.

Akční výzkum – přehled hlavních přístupů, ukázky vybraných akčních výzkumů a srovnání jejich silných a slabých stránek. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html