SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of Education - OKNUZ12107
Title: Filosofie výchovy
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: PRET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation -
Education as soul care in European tradition from Antiquity to the present. The bases of educatio and its reflection. Instrumental education and its role from the beginning of the Modern Era to the present; a philosophical critique. Confluence-based education (Buber, Lévinas) and the responsibility in education (Arendt, Jonas, Waldenfels). Education and violence in post-modern reflection (Foucault, Deleuze). The idea of the university (Jaspers) and the future of the university (Derrida).
Last update: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (20.12.2011)
Literature - Czech
Doporučená literatura
 
Monografie
 • AUGUSTINO pořádku; O učiteli. Praha: Česká akademie věd a umění, 1942. 127 s. Filosofická bibliotéka; řada 2, č. 11.
 • CHOTAŠ, Jiří a kol. Moderní univerzita: ideál a realita. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 456 stran. ISBN 978-80-7007-419-0.
 • JASPERS, Karl. Duchovní situace doby. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 191 s. Europa; sv. 16. ISBN 978-80-200-1646-1
 • ILLICH, Ivan. Deschooling society. Reissued by Pelican Books. Harmondsworth: Penguin Books, 1976. 116 s. Penguin books. ISBN 0-14-021280-9.KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995. ISBN 80-238-0473-1. Kniha dostupná k 2008-12-03 online na URL:<http://www.fp.vslib.cz/kfl/materialy/FVI/Html/03_text_15_03.htm >.
 • KOMENSKÝ, Jan Amos et al. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek 1, Slovo úvodní, Navržení krátké o obnovení škol v Království českém, Velká didaktika, Informatorium školy mateřské, Brána jazyků otevřená. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 450 s. 
 • LIERMAN, W. Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum 1996.
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. XXI. století; sv. 4. ISBN 978-80-200-1677-5. Dostupné také z: http://eknihy.nkp.cz/search/handle/uuid:fc3377dd-e38d-11e0-9a5e-001e4ff27ac1.
 • MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy : (místo výchovy v životě člověka). 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-01-1.
 • NEUBAUER, Z. : Pluralita světů a jednota vědění. Praha 1991.
 • NEWMAN, John Henry. Idea univerzity. Překlad Daniel Soukup. Vydání první. Praha: Krystal OP, 2014. 284 stran. Thesaurus; svazek čtrnáctý. ISBN 978-80-87183-67-0.
 • PALOUŠ, R. Ars docendi. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004. ISBN  80-246-0855-3.
 • PALOUŠ, R. Čas výchovy. vyd. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.
 • PALOUŠ, R. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky. Vyd. 1. Praha Karolinum, 2010. ISBN  978-80-246-1833-3.
 • PALOUŠ, R. Heretická škola : o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-302-5.
 • PALOUŠ, R. K filosofii výchovy : východiska fundamentální agogiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25390-3.
 • PALOUŠ, R. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1650-6.
 • PATOČKA, J.: Filosofie výchovy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-86039-33-1.
 • PATOČKA, Jan. Negativní platonismus. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-273-8.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách, I. Stati z let 1929–1952. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-24-0.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. II. Stati z let 1970–1977, nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7.
 • PELCOVÁ, N. Vzorce lidství : filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha : ISV, 2001. ISBN 80-85866-64-1.
 • PELCOVÁ, N.: Filosofická a pedagogická antropologie. Karolinum, Praha 2000.
 • PEŠKOVÁ, J. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Ed.: Hogenová, Anna; Krámský, David; Rybák, David. Praha: DTP Kreace, 2010. ISBN 978-80-902125-6-5.
 • PEŠKOVÁ, Jaroslava, ed., PRŮKA, Miloslav, ed. a VAŇKOVÁ, Irena, ed. Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 521 s. ISBN 80-86432-91-2.
 • PINC, Zdeněk. Fragmenty k filosofii výchovy : eseje a promluvy z let 1992-1998. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN  80-7298-004-1. URL:<http://www.reflexe.cz/the-ontology-of-education>  
 • POSPÍŠIL, Jiří. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2009. 131 s. ISBN 978-80-7409-028-8.
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil, čili, O vychování. 3. vyd., zrev. Olomouc: R. Promberger, 1926. 419 s.
 • SCRUTON, Roger. Idea university. Praha: Občanský institut, 2002. 11 s. Bulletin OI; č. 132. ISBN 80-86228-51-7.
 • SOMR, Miroslav. Kapitoly z dějin filozoficko pedagogického myšlení. Vyd. 2., upr. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2009. 193 s. ISBN 978-80-904247-3-9.
 • ŠTURZOVÁ, Jana, BENYOVSZKY, Ladislav (edit.).  O filosofii výchovy a filosofii provádějící : sborník prací věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. narozeninám. Uspořádali Jana Šturzová, Ladislav Benyovszky. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999. ISBN 80-85899-61-2.
 • STARK, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu: se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 80-7380-012-8.
 • HOGENOVÁ, Anna. Areté – základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0046-3.
 • HOGENOVÁ, Anna. Bytí a rozumění. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. 176 stran. ISBN 978-80-7290-870-7.
 • KANT, Immanuel. O výchově. Překlad Josef Jančařík. V Praze: Dědictví Komenského, 1931. 97 s. Knihovna pedagogických klasiků; sv. 12. Spisy Dědictví Komenského; č. 301.
 • ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-1. (Dostupné na uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_otazky_filosofie_vycho.pdf) 

 

Elektronické časopis:

 • PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. ISSN 1214-8725 (http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/ )
 • PAIDAGOGOS: ČASOPIS PRO PEDAGOGIKU V SOUVISLOSTECH. ISSN 1213-3809 (http://www.paidagogos.net)
 • ENVIGOGIKA: ČASOPIS PRO EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. (https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/index)

  

Články online

 • MICHÁLEK, Jiří. Ontologie výchovy. Reflexe. 1995, č. 13, str. 3.1–3.13. ISSN 0862-6901. Dostupné na URL:<http://www.reflexe.cz/the-ontology-of-education>.
 • PEŠKOVÁ, Jaroslava. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení. In Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Ed.: Hogenová, Anna; Krámský, David; Rybák, David. Praha: DTP Kreace, 2010. ISBN 978-80-902125-6-5. (dostupné též v elektornické čaospise PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY [online]. 2004, roč. 1., č. 1.. URL:<http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/ 

 

Dostupné online:

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (05.09.2017)
Syllabus - Czech

Informace o průběhu kurzu

Tento kurz probíhá ve dvouhodinových výukových blocích, v nichž zpravidla bývá nejprve problematizujícím způsobem představen určitý tematický okruh, poté následuje intepretační práce s pramen nebo dialogicky vedená diskuse, či představení určité problematiky studenty.

Ohniskové tématické kruhy jsou voleny a strukturována s ohledem na potřeby studentů a průběh kurzu.

 • Výchova, vzdělání a filosofie: rozdílné perspektivy pohledů na výchovu a vzdělávání (naivní, pedagogický a filosofický přístup), živel filosofického myšlení (ratio essendi a ratio cognoscendi) 
 • Uvedení do filosofickovýchovné problematiky: Svéráz filosofie výchovy a možnosti tázání na fenomény a vzdělávání; česká tradice filosofie výchovy
 • Archetypy výchovy (R. Palouš): a) paideia, b) educatio, c) výchova v subjekt-objektovém rozvrhu;
 • Komenského pojetí výchovy
 • Patočkova filosofie výchovy, tři životní pohyby, chórismos a svoboda
 • Dialogický rozměr výchovy a hermeneutická výchova
 • Výchova, krize a antinomie výchovy
 • Idea univerzity a krize vzdělanosti (Teoreie nevzdělanosti)
 • Reflexe soudobého školství, éthos učitelského povolání v době příliš pozdní

 

Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (11.09.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínky získání zápočtu:

 1. aktivní účast na seminář
 2. prostudování minimálně jedné monografie z doporučené literatury (např. Z. Zkatochvíl:Výchova, zřejmost, vědomí)
 3. Jedna z následujících možností:
 • sepsání krtákého původního zamyšlení týkajícího se tématu obsaženého v prostudované monografii (Rozsah: 2 - 4 NS, tedy 3 - 6 odstavců, je třeba též přímo citovat z oné monografie). Odevzdaný text musí být tedy samostatným zamyšlením, případně intepretací určité pasáže z přečtené knihy, nemůže se tedy jednat o přehledovou seminární práci) a ústní obhájení odevzdaného zamyšlení. (Ústní obhájení probíhá kolokviálně na závěrečném semináři či individuálně ve zkouškovém období - studenti přihlašují prostřednictvím SISu, před zkouškovým mohou přijít v době KH).
 • představení vybrané problematiky kolegům na semináři na cca 15 -20 minut (po dohodě s vyučujícím) - vychází se četby
 • zpracování konspektu ze studované literatury a pohovor nad myslitelskými nálezy četby
 • vedení myslitelského deníku z kurzu a jeho obhálení
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (11.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html