SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Characteristics of Early and Preschool Age - OKNS3S104A
Title: Edukační specifika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Is co-requisite for: OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S133A, OKNS3S107A, OKNS3S123A, OKNS3S105A, OKNS3S106A
Annotation -
The aim of the course is to familiarize students with the specifics of educating a child with special needs in early childhood and preschool age. The key issues are experimentation and play, definition of play, division of play, play and its functions, play in the development of humanity, play as a means of education, development of experimentation and play of the intact child in infancy, toddlerhood and preschool, play of the child with disabilities (visual, auditory, mental), play as a means of re-education and compensation, learning and play, circumstances of play for children with disabilities, individual and group play, sibling in play, functional and activity type play, constructional or realistic type play, illusory type play, task play.
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

ředmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

Přímá výuka, v případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DITTRICHOVÁ,J. PAPOUŠEK,M. PAUL, K: a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha. Grada.2004, ISBN 80-247-0399-8

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

MAZÁNKOVÁ,M. Inkluze v mateřské škole .Praha:Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1365-9.

 MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

VALENTA,M. HUMPOLÍČEK,P. a kol. Hra v terapii. Praha, Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

 

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

PULDA, M Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno, Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0476-2.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1495-4.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

Edukační specifika

hra jako diagnostický a terapeutický prostředek
reedukační metody
kompenzační metody

 

1. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se sluchovým postižením

2. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se zrakovým postižením

3. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s NKS

4. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s tělesným postižením

5. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s mentálním postižením

6. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s kombinovaným postižením

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

K zápočtu si student připraví podrobnou analýzu vybrané hry , upozorní na možnosti diagnostiky a možnosti reedukace či kompenzace .

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html