SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of school - OKNQ2Z110B
Title: Teorie školy
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (01.11.2019)
The course equips the students with knowledge required to understand the function of school as a social institution and as a specific organisation, the culture of school as an environment for intentional education, for personal and social development and cultivation of pupils. It stresses the changing models of schooling in European and world contexts with regard to specifics of Czech schooling, including alternative and inovative ones. It deepens the key concepts, namely school as a community, school as a learning organisation, school as a cultural environment, school autonomy and accoutability, school climate, school in the framework of relationships etc.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (16.09.2019)

Kromě zprostředkování konceptuálních umožňuje získat praktickou zkušenost s aplikací poznatků školní pedagogiky pro analýzu vybraných aspektů života konkrétní školy a návrh její perspektivní trajektorie.

Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (06.10.2021)

Ve šk. roce 2021/2022 výuka probíhá běžnou formou v učebnách dle rozvrhu.

Moodle:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8021

Literature -
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (03.11.2019)
Obligatory:

BRUNS, Barbara, Deon FILMER a Harry Anthony PATRINOS. Making Schools Work [online]. Washington D.C: The World Bank, 2011 DOI: 10.1596/978-0-8213-8679-8. ISBN 978-0-8213-8679-8.

DVOŘÁK, Dominik, Petr URBÁNEK a Karel STARÝ. High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace [online]. 2015, 24(6), 919-940. DOI: 10.5817/PedOr2014-6-919. ISSN 1805-9511.

 

HARGREAVES, Andy. Second international handbook of educational change. London: Springer, 2010. ISBN 9048126592.

What Schools for the Future [online]. 1. Paris: OECD, 2001 [cit. 2019-09-10]. ISBN 9789264195004. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-schools-for-the-future_9789264195004-en

Recommended:

 • BERG, Gunnar, POL, Milan, ed. Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji[School culture: A contribution to research and development of school]. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3746-6

  DVOŘÁK, Dominik a Martin SEDLÁČEK, ed. Pedagogické vedení školy: Lidé v čele školy a učení žáků [Educational school leadership: School leaders and student learning]. Orbis scholae. 2011, 5(3). ISSN 1802-4637.

  DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol [School in a global age: changes of five Czech basic schools]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2977-3.

  HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy [Sociology of education and schooling]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0042-0.

 • HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech [Change of school culture in pedagogical discourses]. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4813-3.
 • CHVÁL, Martin a Jiřina NOVOTNÁ, ed. Pedagogický rozvoj školy: [Educational development of school]. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-510-3.
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020 [Evaluation criteria of conditions, processes and results of education for school year 2019/2020]. 1. Praha: ČŠI, 2019 [cit. 2019-09-10]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Krit%c3%a9ria/Kriteria-hodnoceni_2019-2020-popis-kriteria.pdf
 • KUČEROVÁ, Silvie. Proměny územní struktury základního školství v Česku [Changes of regional structure of basic schooling in Czechia]. Praha: Česká geografická společnost, 2012. Geographica. ISBN 978-80-904521-8-3.
 • MAREŠ, Jiří. Sociální klima školy [School social climate]. Pedagogická revue. 2000, 52(3), 241-253. ISSN 1211-4669.
 • MOREE, Dana. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm [Teachers on the waves of transformation: School culture before year 1989 and after]. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2298-9.
 • POL, Milan. Když se školy učí [When schools learn]. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6130-9.
 • POL, Milan. Škola v proměnách [School under changes]. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání [Alternative schools and innovations in education]. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.: školský zákon [Education act]. In: Sbírka zákonů ČR. 2004, částka 190.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (16.09.2019)
 • Koncept sociální instituce. Škola jako sociální instituce a jako úroveň organizace vzdělávání.
 • Funkce školy (manifestní a latentní). Kritické teorie školy. Tlak globálních faktorů na národní státy a jejich tradiční modely školy. Příklady proměny školství ve vybraných vyspělých státech.
 • Škola jako běžná a specifická organizace. Charakteristiky organizace (prvky, struktury), chování lidí v organizaci. Škola jako specifická organizace (rozvolněná vazba).
 • Správa, řízení a vedení škol. Mise a vize. Základní přístupy k pedagogickému vedení školy. Význam stability a proces změny.
 • Škola jako společenství a učící se organizace. Škola a její partneři: spolupráce nebo konflikt.
 • Klima a kultura školy. Fyzické, organizační a sociálně-kulturní prostředí školy. Původ, shody a rozdíly pojmů kultura a klima organizace. Součásti kultury. Kultura efektivních škol. Způsob zjišťování a význam klimatu a kultury školy. Klima sboru, třídy – komponenty.
 • Čas a režim školy. Role extra-kurikulárních aktivit.
 • Změna školy jako instituce a organizace. Scénáře budoucnosti školy dle OECD a naplňování funkcí vzdělávací instituce v nich. Konkurence a trh ve školství. Teorie změny v organizaci.
Course completion requirements -
Last update: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (01.11.2019)

Assignment 1: Presentation of a selected alternative/innovative school in the Czech Republic or abroad. Assessment criteria: Clear articulation of the way the school fulfills the basic functions of an educational institution in the context of contemporary society

Assignment 2: An analytical description of the school where the student did her or his internship, is employed (or other organizations in agreement with the teacher). Assessment criteria: Description of the culture of the organization, the way the organization is managed, leadership, mission and vision. Proofs of presence/absence of effective school features.

Students will complete a short test covering the concepts and problems used in Assignments 1 and 2.

Oral defence of Assignment 2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html